Avgifter och inkomst­jämförelse för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Här kan du läsa mer om vad du ska betala för avgifter och vilka inkomstuppgifter du behöver skicka till kommunen.

Det är väldigt viktigt att du läser på sidan vad som gäller för avgifter och inkomstjämförelser innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Rätt inkomst­uppgifter ger rätt avgift

Vilken avgift du får betala för platsen baseras på din inkomstuppgift, det vill säga ditt hushålls avgiftsgrundande inkomst. Första gången du anmäler din inkomst är när ditt första barn får en placering på förskola, familjedaghem eller fritidshem. Sedan lämnar du in din inkomstuppgift varje år.

Det är viktigt att du lämnar in rätt inkomstuppgifter varje år som ditt barn går på förskola.

Om du inte lämnar någon inkomstuppgift eller inte registrerar barnets schema kommer du att få betala den högsta avgiften. Om du har registrerat fel schema debiteras fel avgift.

Den preliminära avgiften beräknas varje månad på den inkomstuppgift du har lämnat till utbildningsförvaltningen. Den slutgiltiga avgiften, som beräknas vid inkomstjämförelsen, beräknas på den taxerade årsinkomsten delat med tolv månader.

Om ditt barn går på en fristående förskola eller fritidshem

Fristående verksamheter sköter sin egen fakturering och har sin egen avgift. De får inte ta ut högre avgift än maxtaxa.

Lämna nya uppgifter om inkomsten ändras

Du som vårdnadshavare är skyldig att lämna nya uppgifter när inkomsten ändras. Vi påminner regelbundet genom att skicka sms till vårdnadshavare i kommunala verksamheter med uppmaning att uppdatera inkomstuppgiften i e-tjänsten.

Hushållets avgifts­grundande inkomst

Som hushållets avgiftsgrundande inkomst räknas makars eller sammanboendes sammanlagda skattepliktiga inkomst före skatt, oavsett deras släktskap med barnet. Du ska alltså räkna båda era inkomster även om din partner inte är vårdnadshavare till barnet.

Som inkomst räknas:

 • lön
 • pension
 • föräldrapenning
 • arbetslöshetsersättning
 • sjukpenning, sjukersättning
 • livränta
 • vårdbidrag
 • utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning (den skattepliktiga delen)
 • familjehemsersättning (den skattepliktiga delen).

Vi jämför med Skatteverkets uppgifter

Utbildningsförvaltningen jämför varje år dina inkomstuppgifter med de uppgifter som du lämnar till Skatteverket. Om det då visar sig att du har betalat för mycket eller för lite i avgift kommer en justering att göras.

 • Om du har betalat för låg avgift kommer en retroaktiv faktura att skickas ut.
 • Om du har betalat för mycket kommer en återbetalning att göras. Om du har andra skulder till kommunen kommer dessa att justeras innan eventuell utbetalning görs.
 • Om beloppet som ska justeras är mindre än 300 kronor gör vi ingen fakturering eller återbetalning.

0 kr i inkomst

Du måste lämna inkomstuppgift även om den är 0 kronor. Om du är egen företagare, timvikarie eller saknar en fast inkomst kan det vara svårt att räkna ut den exakta månadsinkomsten. Då kan din taxerade inkomst hos Skatteverket året innan vara vägledande.

Du kan också justera inkomstuppgiften månad för månad i vår e-tjänst eller räkna ut ett snitt utifrån vad du har tjänat under årets första sex månader.

Maxtaket för avgift

Högsta avgiftsgrundande inkomst före skatt är, från och med januari 2024, 56 250 kronor per hushåll och månad.

Om hushållets totala inkomst är mer än 56 250 kronor i månaden, betalar hushållet alltså ändå inte mer än 1 688 kronor per månad för ett barn i förskolan/familjedaghem eller mer än 1 125 kronor per månad för barn på fritidshem.

Om hushållets totala inkomst är mindre än 56 250 kronor i månaden före skatt, betalar hushållet enligt procent och inte enligt maxtaxa.

Avgiftsnivåer för barn i förskola och familjedaghem

 • Barn 1: 3 procent eller högst 1 688 kronor
 • Barn 2: 2 procent eller högst 1 125 kronor
 • Barn 3: 1 procent eller högst 563 kronor
 • Barn 4: 0 procent

Avgiftsnivåer för barn på fritidshem

 • Barn 1: 2 procent eller högst 1 125 kronor
 • Barn 2: 1 procent eller högst 563 kronor
 • Barn 3: 1 procent eller högst 563 kronor
 • Barn 4: 0 procent

Enhetstaxa

Kommunen tillämpar enhetstaxa. Det innebär att avgiften blir densamma oavsett hur många timmar barnet är på förskolan, familjedaghemmet eller fritidshemmet. Undantaget är när barnet har rätt till allmän förskola.

Allmän förskola – avgiftsfri förskola

Från och med hösten det år som barnet fyller tre år erbjuds avgiftsfri förskola och familjedaghem, så kallad allmän förskola. Allmän förskola omfattar 525 timmar per år och följer grundskolans läsår. Det motsvarar femton timmar per vecka och dessa timmar är fria från avgift.

Kommunen är skyldig att erbjuda plats, men vårdnadshavaren avgör om barnet ska delta i verksamheten.

Om ditt barn behöver fler timmar i förskolan i åldern 3–5 år debiteras du ordinarie avgift, men avgiften reduceras med 22,5 procent. Du betalar samma avgift tolv månader om året. Det innebär att de timmar som är kostnadsfria och de timmar som du betalar för är jämt fördelade på ett helt år.

Vanliga frågor om avgiften och betalning

Måste jag betala så här långt efteråt?

Enligt utbildningsförvaltningens regler för avgifter och betalning har vi rätt att justera avgiften tre år tillbaka i tiden.

Måste jag betala avgift under semestern?

Avgiften betalas under årets alla 12 månader. Det innebär att frånvaro på grund av semester, annan ledighet och sjukdom inte berättigar till avgiftsbefrielse. Du kan inte heller säga upp platsen under sommarsemestern för att slippa betala.

Kan jag delbetala fakturan för inkomstjämförelse?

Du kan betala lite i taget men hela summan behöver vara betald senast 30 juni samma år som du fått fakturan. Du får inte fler fakturor utan du anger samma OCR-nummer varje gång du betalar in pengar till den fakturan.

Hur betalar jag in pengarna?

Du får en faktura.

Kan man förlänga avbetalningstiden?

Nej, du har tre månader på dig att betala fakturan.

Vad gör jag om jag inte kan betala just nu?

Om du av någon anledning inte har möjlighet att betala fakturan skickas fakturan till ett inkassobolag. Du kan göra upp om en avbetalningsplan med inkassobolaget.

Vad händer med avgiften om jag separerar med den andra vårdnadshavaren under tiden som vi har en förskole- eller fritidshemsplacering för vårt barn?

Om ni som är vårdnadshavare till barnen separerar under tiden som ert barn är placerat på en förskola eller ett fritidshem, så kommer avgiften automatiskt att delas när någon av er skriver er på en ny adress. Ni som är vårdnadshavare får då ett informationsbrev och varsin faktura gällande barnets placering nästkommande månad. 

Den sammanlagda avgiften kan inte överstiga maxtaxan.

Hur får jag tillbaka pengar om jag betalat för mycket?

Om du har betalat för mycket kommer du automatiskt få en utbetalning. Utbetalningen sker till det konto som du angett i Swedbanks kontoregister. Innan utbetalningen görs kommer beloppet att justerats mot eventuella andra skulder som du har till kommunen.

Om du inte anmält ett konto kommer en utbetalningsavi att skickas till din folkbokföringsadress.

Varför skiljer sig avgifterna?

Det kan bero på flera saker. Den vanligaste anledningen är att hushållet har lämnat en inkomstuppgift, men när uppgiften ändras under året har hushållet inte meddelat kommunen.

Hur debiteras avgiften för fritidshem när barnet går över från förskola till förskoleklass?

När barnet ska gå över från förskola eller pedagogisk omsorg till förskoleklass flyttas barnet till fritidshem, under förutsättning att du har ansökt om plats i e-tjänsten ansöka om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Avgiften för förskola eller pedagogisk omsorg debiteras till och med den 31 juli.

Avgift för fritidshem debiteras från och med den 1 augusti. Om barnet inte behöver en plats på fritidshemmet, avslutas förskoleplatsen automatiskt den 31 juli.