Skolskjuts för elever i grundskolan

Barn från förskole­klass upp till årskurs 9 kan ha rätt till skol­skjuts. 

Om skolskjuts

Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör vem som har rätt att få skolskjuts. Även skolvägens trafiksäkerhet kan avgöra.

Alla som har rätt till skolskjuts måste ansöka om skolskjuts, under respektive rubrik "Skolskjuts för elever i placeringsskola" och "Skolskjuts för elever i vald grundskola" finns mer information.

Du som går i eller fått plats i den kommunala skola som din bostadsadress tillhör, går i en så kallad placeringskola.

Du som valt en friskola eller en kommunal skola som ligger utanför ditt placeringsområde, går på en så kallad vald skola.

Placeringsskola ansöker man från läsåret 2023 endast en gång per stadie (förskoleklass–årskurs 3, årskurs 4–6 och årskurs 7–9).

Vald skola ansöker man till varje läsår.

Elevresor för elever i gymnasiet

Elevresor kallas skolskjuts för de elever som går i eller ska börja gymnasiet.

Skolskjuts för elever i placerings­skola

För att barnet ska kunna få skolskjuts måste avståndet mellan hem och skola vara mer än tre kilometer för årskurs F–6 och mer än fyra kilometer för årskurs 7–9. Skolan ska finnas i det placeringsområde som barnet tillhör.

Går barnet både på morgon- och eftermiddagsfritids  beviljas inte skolskjuts även om avståndskriterierna uppfylls. Det för att skolskjuts endast beviljas i samband med skoldagens början och slut. Om barnet antingen går på morgon- eller eftermiddagsfritids, kan man få skolskjuts de tider barnet inte har fritids.

När du ansöker om skolskjuts för elever i placeringsskola ansöker du även om skolskjuts vid växelvis boende. Tänk på att du vid växelvist boende ska ansöka inför varje nytt läsår. Handläggningen kan ta upp till en månad, undantaget juni, juli och augusti.

Skol­skjuts vid växelvist boende

Du som har barn på en placeringsskola i Enköpings kommun kan ansöka om skolskjuts vid växelvist boende.

Barn som har föräldrar som bor på olika adresser har rätt till skolskjuts från båda föräldrarna om:

 • en av föräldrarna bor kvar i placeringsområdet för den kommunala skolan som barnet går i.
 • barnet går i sin placeringsskola i Enköpings kommun.
 • båda adresserna ligger i Enköpings kommun.
 • de har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis lika mycket hos båda föräldrarna.
 • avståndet mellan respektive adress och elevens skola överstiger de avstånd som gäller för rätten till skolskjuts.
 • Du ansöker om skolskjuts vid växelvis boende på samma ställe som skolskjutsen. Handläggningen kan ta upp till en månad.

Man får inte skolskjuts om eleven går på fritids. Går barnet bara på morgon eller efter skoldagens slut kan den få skolskjuts när eleven inte har fritids.

Ansök om skolskjuts för elev i placeringskola läsåret 2024–2025

Ansökningsperioden inför läsår 2024–2025 är öppen 4–31 mars 2024.

Ni ska ansöka om skolskjuts om något av följande stämmer:

 • ni har skolskjuts och eleven går i sin placeringsskola och börjar årskurs 1, 4, 7 eller börjar gymnasiet,
 • eleven börjar i förskoleklass och behöver skolskjuts.
 • ni inte har haft skolskjuts, men kommer behöva det till läsår 2024-2025
 • eleven har växelvist boende

Ni ska inte ansöka om skolskjuts om:

 • ert barn går i sin placeringsskola, har skolskjuts detta läsår 2023-2024 och inte byter skolstadie (börjar årskurs 1, 4, 7 eller gymnasiet). 

Ansök om skolskjuts för pågående läsår 2023–2024

Du kan ansöka om skolskjuts för det pågående läsåret 2023–2024 till den 30 april 2024.

Ansök via e-tjänst

Elever som går i sin placeringsskola ansöker om skolskjuts eller skolskjuts vid växelvist boende via vår e-tjänst.

Om eleven ska börja gymnasiet kan du läsa mer om det på kommunens webbsida för elevresor.

Överklaga beslutet

Du kan överklaga enligt förvaltningsbesvär om ditt barn går i sin placeringsskola. Överklagan ska vara skriftlig. Ditt överklagande ska ha kommit till kommunen senast tre veckor från den dag som du fick beslutet.

Beslutet får överklagas av den som beslutet gäller. En elev får själv överklaga från det år eleven fyller 16 år. I övriga fall är det elevens vårdnadshavare eller företrädare med fullmakt som har rätt att överklaga.

Din överklagan ska skickas till Enköpings kommun, men brevet ska skrivas till Förvaltningsrätten i Uppsala.

Följ instruktionerna:

 1. Skriv följande adress på ditt brev:
  Förvaltningsrätten i Uppsala, Box 1853, 751 48 Uppsala
 2. Skicka brevet till:
  Enköpings kommun
  Utbildningsförvaltningen
  745 80 Enköping

Vad ditt över­klagande ska innehålla

Överklagandet ska vara skriftlig och innehålla:

 • Namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer.
 • Vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha.
 • Skälen till att du tycker att beslutet ska ändras.
 • Om du vill att förvaltningsrätten ska ta del av intyg eller andra dokument, ska ta du även skicka med dessa.
 • Skrivelsen skall vara undertecknad av eleven eller hans/hennes ombud. Om eleven har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Vad som händer när du skickat in ett överklagande

Kommunen prövar om överklagandet har kommit in i tid. Handläggaren som fattat beslutet gör en bedömning om det finns anledning att ändra beslutet utifrån de uppgifter som inkommit i överklagandet. Om beslutet inte ändras skickar kommunen vidare beslutet och överklagandet till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens prövning av ärendet är fullständig och omfattar både lämpligheten och lagligheten i det överklagade beslutet. Förvaltningsrätten kan fatta ett annat beslut än det du fått av kommunen.

Offentlighet och sekretess

Ditt överklagande och eventuella övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmän handling kan begränsas genom sekretess. Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Skolskjuts för elever i vald grundskola

En elev som är folkbokförd inom Enköpings kommun kan få fri skolskjuts trots att eleven väljer att gå i annan kommunal skola än den där kommunen annars skulle ha placerat eleven eller om eleven väljer en friskola i Enköpings kommun. Du kan dock få avslag på din skolskjutsansökan om ekonomiska eller organisatoriska svårigheter uppstår, så som:

 • Ändring av befintlig färdplan för skolbussen
 • Om det inte finns lediga platser på bussen
 • Högre kostnader

Går barnet både på morgon- och eftermiddagsfritids beviljas inte skolskjuts även om en tur passerar en plats där eleven kan stiga på bussen och avståndskriterierna uppfylls.

Om barnet antingen går på morgon- eller eftermiddagsfritids, kan man få skolskjuts med en busstur som passerar hemadressen och är i direkt anslutning till skolschemat slut.

Omvänd skolskjuts

Omvänd skolskjuts finns för dig som bor i Enköpings tätort och tillhör en skola i Enköpings tätort, men väljer att flytta ditt barn till en kransortsskola. 

Ni kan då få ett UL-skolbusskort för att eleven ska kunna åka med ordinarie UL-linjetrafik till och från kransorten. Bussarna utgår från Enköping station. Resan till och från utgångshållplatsen står du som vårdnadshavare själv för.

Omvänd skolskjuts erbjuds för att avlasta skolorna i Enköpings tätort och samtidigt förstärka elevunderlagen i kransortsskolorna.

Ansök om skolskjuts för elev i vald skola läsåret 2024–2025

Ansökan inför läsår 2024–2025 öppnar 1–31 maj 2024. Ansökan görs inför varje nytt läsår om eleven går i en vald kommunal grundskola eller i en friskola.

Ansök om skolskjuts för pågående läsår 2023–2024

Ansökningsperiod för läsår 2023–2024 är öppen till den 30 april 2024.

Ansökan

Du ansöker om skolskjuts vid vald skola och vid omvänd skolskjuts i vår e-tjänst.

Överklaga beslutet

Du kan överklaga enligt laglighetsprövning och beslutet får överklagas av alla kommunmedlemmar, inte bara den som beslutet gäller.

Ditt överklagande ska ha inkommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet.

Din överklagan ska vara skriftlig och ställd till:

Förvaltningsrätten i Uppsala
Box 1853
751 48 Uppsala

E-post till förvaltningsrätten: forvaltningsratteniuppsala@dom.se

Vad ditt överklagande ska innehålla

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:

 • Namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer.
 • Vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha.
 • Skälen till att du tycker att beslutet ska ändras.
 • Om du vill att förvaltningsrätten ska ta del av intyg eller andra dokument, ska ta du även skicka med dessa.
 • Skrivelsen skall vara undertecknad av eleven eller hans/hennes ombud. Om eleven har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Vad som händer när du skickat in ett överklagande

Laglighetsprövning är en begränsad form av överklagande som innebär att förvaltningsrätten tittar på om kommunen har fattat beslutet enligt de lagar som gäller. Förvaltningsrätten prövar däremot inte om beslutet är lämpligt. Förvaltningsrätten kan inte ändra beslutet men kan ogiltigförklara beslutet.

Ett överklagat beslut ska upphävas om det inte har tillkommit i laga ordning eller om beslutet inte räknas som en angelägenhet för kommunen. Det ska också upphävas om det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot någon författning.

Offentlighet och sekretess

Ditt överklagande och eventuella övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmän handling kan begränsas genom sekretess. Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. Om en domstol har upphävt kommunens beslut om skolskjuts, ska kommunen fatta ett nytt beslut i det enskilda fallet.

För er som blivit beviljade skolskjuts

Vårdnadshavar­portalen

När du ansökt om skolskjuts kan du gå in på vårdnadshavarportalen. Där hittar du information om din skolskjutsansökan och skolbussturer.

Borttappat busskort

 • Anmäl det borttappade kortet på UL:s webbplats.
 • Om ditt barn har ett busskort där det står "skolkort" skickar UL ett nytt kort inom sju arbetsdagar. Kommunen betalar inte för barnets resor i väntan på det nya kortet.

Se förseningar i UL:s app

För att få reda på när skolbussen är försenad går du in på din UL-app och trycker på knappen "bevakning". Där lägger du in de busslinjer du vill bevaka och på så sätt får du reda på när bussen är försenad.

Om bussen ställs in

Om vägarna inte är tillräckligt säkra att köra på ställer vi ibland in skolskjutsen under vintern. Du är ansvarig för ditt barn om skolskjutsen är inställd. Du bedömer om du själv ska skjutsa barnet till skolan eller om barnet behöver stanna hemma. Kommunen betalar inte ut ersättning till dig om du skjutsar barnet till skolan. Det räknas inte som skolk om barnet missar undervisning på grund av en inställd eller försenad skolskjuts. Ta kontakt med ditt barns skola för att komma fram till hur barnet kan ta igen missad undervisning.

Avbokning av skoltaxi vid sjukt barn

Om barnet tillfälligt inte ska åka skoltaxi kan du avboka hos taxibolaget Cabonline:

Telefon: 0171-62 82 50
E-post: skolor.sverigetaxienk@cabonline.com 

Observera att det här endast gäller barn som åker taxi, inte barn som åker buss.

Om du byter adress

Om du har skolskjuts och byter adress anmäler du det genom att göra en ny ansökan.

Frågor om skolskjuts?

Kontakta UL om du har frågor om skolbussturer, förseningar, borttappat busskort, trasigt busskort eller liknande. Du hittar alla turer på UL:s webbplats.

Har du andra frågor som rör skolskjuts går det bra att kontakta kommunen.

Rätt till skolskjuts vid byte av skola

Rätten till skolskjuts gäller bara om barnet går i den kommunala skola som ligger inom det placeringsområde som barnet tillhör. Om du väljer en annan skola har barnet inte rätt till skolskjuts. Detsamma gäller om du och barnet flyttar till ett nytt placeringsområde, men barnet går kvar i den gamla skolan.

Det finns dock ett undantag vid flytt och det gäller om barnet går i en kransortsskola och familjen flyttar in till Enköpings tätort. Då kan ni ansöka om omvänd skolskjuts.

Tidtabeller och kartor

Vill du se tidtabeller och kartor för samtliga skolbussar kan du gå in på UL:s webbplats. I tidtabellerna ser du när bussen startar och vid vilka håll­platser den stannar. Kartorna visar vilken sträcka bussarna kör.

Relaterad information