Detta gör vi för klimatet

Foto på ett barn som cyklar i en park.

Foto: Thomas Henrikson

Klimatomställningen – ett pågående arbete och en viktig resa

Vi jobbar hårt med vår klimatomställning, för att uppnå klimatmålen och ta hand om vår natur. Både för nuvarande och kommande generationers skull. Detta gör vi på massa olika sätt, du kan läsa om några av dem nedan.

Alla i Enköping har ansvar för klimatmålen

Med ”Enköping” menar vi här alla som bor och verkar inom kommunens gränser, medborgare, företag, organisationer såväl som den kommunala verksamheten. Alla måste vara med och hjälpa till. Alla insatser räknas, stora som små, och ju fler vi är som börjar nu desto bättre är det.

Koldioxidbudget

Vi har med hjälp av Uppsala universitet och Klimatsekretariatet tagit fram en koldioxidbudget för Enköping. Den visar hur mycket koldioxid vi tillsammans som mest får lov att släppa ut i framtiden om vi ska uppfylla vår del av Parisavtalet. Parisavtalets mål är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C och som mest 2°C. För att Enköping ska uppfylla sin del av åtagandet behöver vi minska våra utsläpp med drygt 13 procent per år.

Koldioxidbudgeten visar också hur utsläppen är fördelade och vilka områden vi bör fokusera våra insatser på för att nå störst effekt. Den kan användas som beslutsunderlag vid val av insatser och prioriteringar.

Slutsatser från koldioxidbudgeten

Mer än hälften av utsläppen i Enköping kommer från inrikes transporter (62 procent), vilket är mer än riksgenomsnittet. För att kunna hålla budgeten måste insatser till för att minska dessa utsläpp och fasa ut fossila drivmedel.

Enköpings tre största utsläppsområden:

 • Inrikes transporter 62 procent (främst personbilar och lastbilar).
 • Utrikes sjöfart 19 procent*.
 • Arbetsmaskiner 10 procent.

*Sveriges totala utsläpp i sektorn, fördelat jämnt över befolkningen.

Visualisering av koldioxidbudgeten

Koldioxidbudgeten har tagits fram i en digital version med hjälp av verktyget ClimateVisualizer. Det är en tjänst som löpande uppdaterar statistiken som koldioxidbudgeten bygger på. Det ger en kontinuerlig och aktuell bild av vår väg mot Parisavtalet. I den kan du se hur vår lokala utsläppsbudget förändras beroende på hur utsläppen ökar eller minskar inom en sektor.

Se Enköpings koldioxidbudget på webbplatsen ClimateVisualizer

Enköping ska gå före och visa att omställningen är prioriterad när vi bygger och utvecklar en växande kommun.


Peter Book, kommunstyrelsens ordförande

Klimatsmarta ishallar och familjebad

Vår ishall och vårt familjebad, Pepparrotsbadet, kompletterar varandra på ett sätt som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Pepparrotsbadets anläggning är en energieffektiv sådan. Inte nog med att taket har solceller, badet har även koldioxidbaserad uppvärmning. Det betyder att energin i båda ishallarna bredvid används för att värma badvattnet. Smart va? Det innebär att båda ishallarna drivs till priset av en, samtidigt som den tillgängliga värmen exporteras till Pepparrotsbadet. Två flugor i en smäll!

Solceller på kommunens fastigheter

Vårt mål är att 3,4 procent av den totala elanvändningen i Enköping ska komma från solel till 2023. Detta kan vi nå genom att installera solceller när vi bygger nytt, men också satsa med installation på byggnader som finns i dag. Det har vi exempelvis gjort med en av våra skolor, S:t Iliansskolan.

Utöver det har vi även solceller på flera kommunala byggnader. Det ska också installeras solceller på det nya gymnasiet, Westerlundska gymnasiet. Där kommer vi också göra andra mer hållbara insatser, som att återanvända dagvattnet till bevattning, installera fjärrvärme och ha närvarostyrd belysning för att spara på energi.

Illustration av den nya gymnasieskolan i Enköping.

Så här ska entrétorget utanför det nya gymnasiet se ut. Illustration av White arkitektbyrå

Renat kranvatten gör städjobbet

Städning kan ofta innehålla mycket kemikalier, något vi gärna undviker. Därför använder vår Städservice sig endast av avjoniserat vatten. På så vis får vi det rent och fint, utan några kemiska rengöringsmedel.

Städvattnet de använder sig av tillverkas på plats med hjälp av kranvatten, salt och en elektrolytisk process i en speciell maskin, Orbio-maskinen. Den tillverkar två sorters städvatten. Den ena sorten har ett ph-värde på runt 10 som fungerar utmärkt på fet smuts, tvålrester och liknande. Den andra sorten har ett ph-värde på runt 5, som är väldigt verksamt mot bland annat bakterier, virus och svampar.

Foto på kvinna som rengör en fönsterdörr.

Foto: Thomas Henrikson

Miljödiplomering

Enköpings kommun arbetar med miljöledningssystem. Det är ett strukturerat sätt att arbeta med sitt interna miljöarbete. Vi har valt att arbeta efter Svensk Miljöbas standard och bli miljödiplomerade.

Detta arbetssätt hjälper oss minska vår energi- och vattenanvändning och våra utsläpp från transporter, samt öka engagemanget hos våra anställda. Det innebär också en oberoende granskning av miljöarbetet, ökad trovärdighet och en förbättrad avfalls- och kemikaliehantering, samt källsortering.

Hållbarhetslöften

Vi behöver öka takten i miljöarbetet. Därför har Länsstyrelsen tagit fram en färdplan för ett hållbart län. Färdplanen innehåller fyra åtgärdsprogram:

 • Minskad klimatpåverkan 2019-2022
 • Ekosystem och biologisk mångfald 2020-2023
 • Vatten 2021-2024
 • Samhällsutveckling 2022-2025

Enköpings kommun har tecknat hållbarhetslöften för ett antal åtgärder för Minskad klimatpåverkan och för Ekosystem och biologisk mångfald. Vi har även tecknat hållbarhetslöftet för Vatten.

Läs mer om våra hållbarhetslöften på vår webbplats

Foto på Uppsala läns landshövding Göran Enander, Peter Book, kommunstyrelsens ordförande och Ulrika K Jansson, före detta kommundirektör.

Den 3 december 2021 skrev Peter Book, kommunstyrelsens ordförande och Ulrika K Jansson, dåvarande kommundirektör, under hållbarhetslöftet för vatten. På fotot syns också Göran Enander, landshövding i Uppsala län. Foto: Länsstyrelsen Uppsala län.

Exempel på andra satsningar

 • Vi är en av 37 kommuner och regioner som antagit FN-förbundets projekt Glokala Sverige. Det ska stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner. Enköpings politiker fick en stor utbildning inom detta under 2021.
 • Vi involverar framtidens Enköpingsbor i hållbarhetsarbetet genom att samarbeta med teknikprogrammet på Westerlundska gymnasiet. De har även varit delaktiga i stadsutvecklingsprojektet Myran – en klimatneutral entré till Enköping.
 • Vi samarbetar med Martin och Servera när det gäller mat till skolor och äldreboenden. Detta samarbete har fått ner matsvinnet, genom att följa ”först in först ut-principen”. Det innebär att verksamheter har möjlighet att köpa matvaror med kort bäst-före-datum till lägre priser.
 • Vi vill undvika kemikalier när vi gör oss av med ogräs. Därför använder vi oss av hett vatten istället för kemikalier. Små ändringar är också viktiga!
 • Vårt energibolag, Ena energi, släpper ut mindre energi än vad de får och belönas därför med pengar från EU.
 • Vårt bostadsbolag, Enköping Hyresbostäder, deltar i Allmännyttans klimatinitiativ – fossilfria senast år 2030. Sedan 2019 har deras nyproduktioner solceller till fastighetsel och laddstolpar för elbilar.

Samman­fattning

 • Vi installerar solceller på kommunens fastigheter.
 • Vi gör insatser för hållbart resande.
 • Vi är en del av FN-förbundets projekt Glokala Sverige.
 • Tillsammans med andra verksamheter minskar vi matsvinnet.
 • Kommunen undviker kemiska rengöringsmedel vid exempelvis städning.
 • Vi arbetar med miljöledningssystem och är miljödiplomerade.
 • Vi har tecknat flera hållbarhetslöften.
 • Vi har tagit fram en koldioxidbudget.
 • Enköpings ungdomar är en del av vårt hållbarhetsarbete.

Relaterad information

Enköpings kommuns hållbarhetslöften

Trafikstrategi för Enköpings stad fram till 2040

Enköpings kommuns hållbarhetspolicy

Klimatkontrakt 2030

Gång och cykelplan

Läs mer om stadsutvecklingsprojektet Myran här