Vatten

Foto på Vattenparken.

Vattenparken i Enköping. Hit kommer vatten från dagvattenbrunnarna. Sakta går det vidare, jordpartiklar som kan innehålla övergödande ämnen sjunker till botten innan vattnet når Skvalbäcken, Enköpingsån och Mälaren. Foto: Annika Westerberg

Hållbart vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel som vi behöver vara rädda om. I Enköping använder vi grundvatten för att dricka och tillgången är begränsad. Våra olika vattendrag leder ut till Mälaren som förser flera miljoner med dricksvatten. Vattnet behöver skyddas från bland annat kemikalier och övergödning.

Det är bara vatten

Vatten är liv. Och tillgången till rent vatten är en förutsättning för mänskligheten. De senaste åren har klimatförändringarnas påverkan märkts allt tydligare, och många av landets kommuner har upplevt svårigheter kring vattenförsörjning. För att säkerställa tillgången till rent vatten även
i framtiden behöver vi övergå till en hållbar vattenanvändning. Att spara på vatten och att använda vattenhållbart har en tydlig koppling till Agenda 2030 och verksamheternas hållbarhetsarbete, och är en av våra absolut viktigaste framtidsfrågor.

Flicka som sitter på en brygga med fötterna i vattnet

Foto: Kari Kohvakka

Arbete för att få Mälaren och andra vattendrag renare

Alla kan hjälpa till att göra vattnet renare. Lantbrukare jobbar med att minska övergödning och läckage av näringsämnen. Hushåll och företag kan se till att inte hälla ut kemikalier i avloppet, utan lämna det till Återbruket eller annan mottagare av avfall. Vi kan alla hjälpas åt att inte slösa på vatten.

Hållbarhetslöften för vatten

I hållbarhetslöftena finns aktiviteter fördelade på 12 olika åtgärder. Åtgärderna är:

 1. Smart vattenanvändning
 2. Kunskapsuppbyggnad och inspiration kopplat till vatten som resurs
 3. Integrera och öka kunskap om vattenfrågor och hållbar utveckling i skola
  och förskola
 4. Genomför utbildnings- och informationsinsatser för beslutsfattare kopplat
  till vatten som resurs
 5. Hållbar vattenplanering
 6. Minska utsläpp av övergödande ämnen från reningsverk, dagvatten och
  enskilda avlopp
 7. Minska belastningen av näringsämnen från exempelvis primärproduktion,
  livsmedelsförädling, hästhållning och andra verksamheter
 8. Öka kunskap och förståelse kopplat till näringsämnen
 9. Minska utsläpp av miljöskadliga ämnen från reningsverk och dagvatten
 10. Minska belastningen på yt- och grundvatten från förorenade områden
  och/eller pågående verksamheter
 11. Öka kunskap och förståelse kopplat till miljöskadliga ämnen
 12. Förstärka skyddet av länets vattenskyddsområden.

Lantbrukare kan få tips, råd och stöd

Kommunens vattenrådgivare kan hjälpa till när lantbrukare vill göra förändringar för att behålla värdefulla näringsämnen i marken och inte låta dem spolas iväg av regnvatten till närmaste vattendrag. Att behålla näringsämnena på åkern kan ge större skördar. I vattendragen bidrar näringsämnena däremot till övergödning. Lösningen kan till exempel vara att lägga ner dräneringsrör eller anlägga våtmarker och dammar. Våtmarker bidrar också till den biologiska mångfalden. Lantbrukare kan också få hjälp att söka finansiering av olika åtgärder.

En man och en kvinna vid en anlagd damm.

Vattenrådgivaren Cassandra och lantbrukaren Johan vid en damm som ska fördröja regnvattnet och därmed minska övergödningen. Foto: Annika Westerberg

Några exempel på insatser inom vatten

Här ska fokus vara på att presentera konkreta åtgärdspunkter, och en eventuellt plan för när projektet kommer förverkligas.

 • Avsiktsförklaring med Mälarenergi för att samarbeta om dricksvattnet.
 • Nytt avloppsreningsverk ska byggas för bättre rening av avloppsvattnet.
 • Åtgärder där vi hjälper lantbrukare söka finansiering för olika åtgärder som syftar till att minska övergödningen.
 • Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på landsbygden minskar övergödningen och ger ett dricksvatten av god kvalitet.
 • 12 olika åtgärder kopplade till Hållbarhetslöften som ska vara klara 2024.
 • Byte till snålspolande och sensorstyrda munstycken, kranar, duschar och toaletter i kommunala fastigheter där det är möjligt.

Samman­fattning

 • Vi behöver vara rädda om vårt vatten och skydda det från kemikalier och övergödning.
 • Det är också bra att spara på vatten. Vi har grundvatten i Enköping och det minskar under torra perioder.
 • Kommunens vattenrådgivare ger stöd till lantbrukare.
 • Kommunen har kommit överens om 12 stycken hållbarhetslöften för vatten.

Relaterad information

Hållbarhetslöften för vatten

Läs mer om kommunfullmäktiges mål för hållbar livsmiljö

Du som har företag inom lantbruk, jordbruk eller hästhållning kan få tips och råd av kommunen genom att mejla vattensamordnare@enkoping.se