Del­aktighet och demokrati

Vi ska skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin.

Om uppgiften

Vi ska skapa goda förutsättningar för Enköpingsborna att ta del av och påverka samhällsutvecklingen, direkt eller indirekt genom sina folkvalda. Förutsättningar för det skapas till exempel genom tydliga och transparenta politiska processer men också direkt med medborgarna genom information, medborgardialog och insyn i kommunens gemensamma angelägenheter.

Demokrati sker inte bara vart fjärde år, därför är det viktigt att utveckla transparenta politiska processer.


Ulrika Ornbrant (C)

Politiska mål för delaktighet och demokrati

Mål 1: Det finns flera ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen och man får snabba svar på sina frågor

Enköpingsborna ska uppleva att det alltid är lätt att komma i kontakt med med kommunen via någon av kommunens kommunikationskanaler för att snabbt få svar på sina frågor. Vi behöver därför utveckla fler kanaler för dialogen med medborgarna, som chattar och "brevkorgar" för sms.

Måluppfyllelse är på rätt väg

I dag finns flera möjligheter att komma i kontakt med kommunen. Telefon, e-post, webb­formulär på kommunens hemsida och besök hos kommunens kontakt­center är några sätt att få kontakt.

Kommunens kontakt­center har en hög service­nivå och är uppskattad av kommunens invånare. I den senaste under­sökningen gjord av företaget Brilliant Futures hamnade Enköping fort­satt i topp på en tredje­plats av samtliga del­tagande kommuner i kategorin "Bästa kund­service". Inom miljö- och byggnadsförvaltningen sker en successiv återgång till kontoret efter pandemin, vilket gör efterfrågade fysiska möten möjliga. Samtidigt har de digitala kontakt­vägar utvecklats och behållits. Utveckling och införande av nya e-tjänster har även fortsatt liksom utvecklingen av kartmaterial för dialog med medborgarna.

Den externa webben är utvecklad ännu mer som en servicewebb, fyra nya e-tjänster har publicerats och en chattbot-funktion, Kommun-Kim, är i drift på kommunens hemsida. Metod för medborgar­dialog har utvecklats under året och början på 2023 ska metoden presenteras i en rapport.

Illustration som föreställer en dator med pilar.

Mål 2: Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling

Målet är att Enköpingsborna känner förtroende för kommunen och demokratin. Genom kommunens kanaler ska transparent information ges om de processer som är viktiga för att skapa förtroende och delaktighet. Målet adresserar också arbetet med att fånga upp medborgarnas behov och idéer, bland annat genom samråd med invånare och företag.

Måluppfyllelse är ej på rätt väg

Årets medborgarundersökning visade att invånarna har ett lågt förtroende för politiken samt att möjligheten att påverka politiska beslut och vara delaktiga i arbetet med att utveckla kommunen fungerar dåligt. Resultatet var dock något förbättrat i jämförelse med 2021.

För att öka kommuninvånarnas förtroende har bland annat webben utvecklats till att bli mer serviceinriktad och en e-tjänst är införd. Även arbetet med att öka kommunens identitet och varumärke fortlöper, dels genom interna arbeten över förvaltningsgränser och dels genom nya filmer på kommunens hemsida. En kommunikatör har anställts med fokus på strategiskt arbete med medborgardialoger.

Under året har en politisk organisationsöversyn genomförts. Syftet har varit att få en politisk organisation som är anpassad till kommunens behov och klarar av att strategiskt leda kommunen till hållbar tillväxt. Översynen resulterade bland annat i ett uppdrag att ta fram beslutsunderlag om att flytta ansvaret för besöksnäringen från upplevelsenämnden till kommunstyrelsen samt att under 2023 tillsätta ett socialt hållbarhetsutskott.

En bättre struktur för beredning till kommunstyrelsen har arbetats fram under året med gemensamma koordinationsmöten inom kommunledningsförvaltningen och en tydligare politisk beredning. Formerna för nämndsekreterarnätverket i kommunen har även utvecklats under våren och skapar nu bättre förutsättningar för att säkerställa en god beredningsprocess.

Införandet av e-arkivet slutfördes under våren, men just nu saknas två-faktorsinloggning för att kunna ta det i bruk.

Stadsbyggnadsprojekten har på olika sätt visualiserats och samverkats. Förslaget på det nya Paushuset har visualiserats med hjälp av illustrationer och en fysisk modell har tagits fram. Även bilder och filmer har tagits fram för att visualisera hur pågående och kommande projekt är tänkt att se ut. Filmerna och bilderna har bland annat delats via hemsidan "Enköping växer" samt via sociala medier. Under året har det även genomförts medborgardialog med elever på Kunskapsskolan om Södra Myrans utveckling.

Illustration som föreställer stolar som står på rad.

Mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas

Sammanhållningen mellan land och stad är viktig för att Enköping ska utvecklas på ett bra sätt. En tydlig dialog och samverkan ska lyfta kommunens olika geografiska områden, genom exempelvis kransråd, landsbygds­utvecklare och en förankrad landsbygdsstrategi. Ortsanalysernas intentioner ska tas tillvara.

Måluppfyllelse är delvis på rätt väg

Ett program för landsbygdsutveckling har arbetats fram under året. Under 2023 ska programmet antas av kommunfullmäktige. För att stärka kommunens arbete med landsbygden har en landsbygdsstrateg anställts, inriktad på näringslivsutveckling med landsbygdsfokus.

Arbetet med den nya översiktsplanen pågår, där den nya planen har ett större landsbygds- och kransortsperspektiv än tidigare. Flertalet projekt på landsbygd är i planerings- eller utförandefas, bland annat Ekuddens omvandling, Kolarvik­/­Sjöängarna och Märsön samt ny gång- och cykelväg till Haga.

Under 2022 har vi anlagt en ny park i Lillkyrka, där förslag och idéer från allmänheten
omhändertogs i utformningen av parken för att tillmötesgå förväntningar från Lillkyrkabor och besökare. Upprustning två lekplatser i kransort har även skett under året: i Örsundsbro (Hagvägen) och i Fjärdhundra (Mostavägen).

Kommunen stödjer och samverkar på olika sätt för att erbjuda och utveckla kultur på landsbygden. Exempel är IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) som stödjer fritidsgård Lillkyrka och Enabygdsarkivet och upprustning av fornstigen i Lillkyrka med nya skyltar och sittplatser längst stigen. Den nya biblioteksbussen invigdes den 21 april och kommer ha fasta stopp på hela Enköpings landsbygd.

Nya utegymmen i Hummelsta och Örsundsbro har färdigställts, vilket skapar bättre förutsättningar för en aktiv fritid i de båda kransorterna. Flertalet föreningsdialoger har genomförts gällande utvecklingsplanerna i kransorterna och kommer att fortsätta under året. Utveckling av en aktivitetsyta i Ekolsund pågår och utvecklingen av idrottshallar i alla delar av kommunen pågår. Bland annat har en ny högtalar­anläggning installerats i Örsundsbro sporthall. I Hummelsta sporthall och gymnastik­sal har byte av sportgolv samt LED-armaturer skett. Driften av Fjärdhundra­badet har utvecklats under året med en ny organisation på plats som gett möjlighet till ökade öppettider och bättre utbud.

Pandemin har haft fortsatt påverkan på flera verksamheter inom kommunen, med förseningar som följd. Även omvärldsläget med kriget i Ukraina har påverkat verksamheterna, bland annat i upphandlingen av nytt avloppsreningsverk med stor osäkerhet gällande kostnader. En förutsättning för att utbyggnad av kommunalt avlopp ska kunna fortsätta enligt plan är att kapaciteten säkerställs genom hela nybyggnationen.

Illustration som föreställer människor som håller hand.

Läs mer om delaktighet och demokrati

Se exempel på vårt arbete inom uppgiften för att ta oss närmare målen vi har för delaktighet och demokrati.

Fler uppgifter i långsiktiga planen

Här är de sex uppgifterna vi arbetar utifrån. Klicka på någon av ingångarna för att läsa mer om respektive uppgift och vilka politiska mål som finns inom den. På varje sida finns även en film som kort presenterar uppgiften.

Illustration som föreställer pratbubblor. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer människor i en skog. Ikonen ligger  i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer ett moln med en skiftnyckel i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Två av två mål är på rätt väg

Illustration som föreställer händer med en droppe i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fem mål är på rätt väg

Illustration som föreställer en bok. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fyra mål är på rätt väg

Illustration som föreställer luftballong. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Två av tre mål är på rätt väg

Hela långsiktiga planen

Nyfiken på att se kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 i sin helhet? Läs den i digital version.