Del­aktighet och demokrati

Vi ska skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin.

Om uppgiften

Vi ska skapa goda förutsättningar för Enköpingsborna att ta del av och påverka samhällsutvecklingen, direkt eller indirekt genom sina folkvalda. Förutsättningar för det skapas till exempel genom tydliga och transparenta politiska processer men också direkt med medborgarna genom information, medborgardialog och insyn i kommunens gemensamma angelägenheter.

Demokrati sker inte bara vart fjärde år, därför är det viktigt att utveckla transparenta politiska processer.


Ulrika Ornbrant (C), kommunalråd

Politiska mål för delaktighet och demokrati

Mål 1: Det finns flera ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen och man får snabba svar på sina frågor

Enköpingsborna ska uppleva att det alltid är lätt att komma i kontakt med med kommunen via någon av kommunens kommunikationskanaler för att snabbt få svar på sina frågor. Vi behöver därför utveckla fler kanaler för dialogen med medborgarna, som chattar och "brevkorgar" för sms.

Måluppfyllelse är delvis på rätt väg

Kommunstyrelsens bedömning är att målet inte utvecklats i den fart som är avsedd sett utifrån indikatorn ”nöjd index för påverkan” samt ”index för förtroende”. Bedömningen är inte entydig, en del som balanserar upp målbedömningen är att
helhetsintrycket för kontaktcenters arbete är riktigt gott och ges i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) mycket fina omdömen på nationell nivå.

Att målet inte utvecklas i den takt som är avsedd kan vara en pandemieffekt där det möjligen varit svårare för invånare att komma i kontakt med förvaltningar. Frågor om bemötande samt hur dialoger med brukare/elever/invånare utvecklas utgör del av den färdplan som kommunledningen tagit fram.

Miljö-och byggnadsnämndens verksamheter upprätthåller servicenivån till medborgarna, trots covid-19, genom exempelvis en digital version av öppet hus, digital tillsyn samt personliga möten och tillsyn utomhus. Ansträngningarna får genomslag i exempelvis nöjdkundindex där tillgänglighet och andra bedömningsområden har gått upp.

Inom kort kommer miljö-och byggnadsnämndens verksamheter i stort sett vara helt digitala i det interna arbetet, inklusive digitalt mellanarkiv /e-arkiv. Det som
återstår är utvecklandet av ytterligare e-tjänster ut mot kommuninvånare och företag vilket först kräver full funktion i kommunens gemensamma e-tjänsteplattform.

Bygglovshandläggningen har uppgraderat sin robotfunktion i verksamhetssystemet vilket underlättar administrationen internt och ger en kvalitetssäkring genom automatiska bevakningar. Dialogkartan som arbetats fram tillsammans med
planavdelningen har utvecklats ytterligare som verktyg för en bra medborgardialog.

Trots utmaningarna så kommer digitalisering, etjänster och servicegrad med stor sannolikhet nå målbild 2023.

Med anledning av den pågående pandemin har det planerade utvecklingsarbetet inom vård-och omsorgsnämnden inte kunnat fortsätta som planerat.

Illustration som föreställer en dator med pilar.

Mål 2: Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling

Målet är att Enköpingsborna känner förtroende för kommunen och demokratin. Genom kommunens kanaler ska transparent information ges om de processer som är viktiga för att skapa förtroende och delaktighet. Målet adresserar också arbetet med att fånga upp medborgarnas behov och idéer, bland annat genom samråd med invånare och företag.

Måluppfyllelse är ej på rätt väg

För att komma i rätt riktning behöver kommunens kommunikation samt dialog utvecklas så att invånare uppfattar att de har möjligheter att påverka samt
känna förtroende för politisk styrning. Hur invånare uppfattar den politiska dialogen berör sannolikt bedömningen, det vill säga om de uppfattar sig känna förtroende för kommunens styrning men viktigt är också att de välfärdstjänster som produceras även levererar i enlighet med invånares förväntan. Att digitalisera är ett sätt att upprätthålla förtroendet hos medborgarna förutom att politik och förvaltning har
aktiva invånardialoger.

Illustration som föreställer stolar som står på rad.

Mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas

Sammanhållningen mellan land och stad är viktig för att Enköping ska utvecklas på ett bra sätt. En tydlig dialog och samverkan ska lyfta kommunens olika geografiska områden, genom exempelvis kransråd, landsbygds­utvecklare och en förankrad landsbygdsstrategi. Ortsanalysernas intentioner ska tas tillvara.

Måluppfyllelse är ej på rätt väg

Målet berör landsbygdsutveckling med indikatorer som tar avstamp i skillnader mellan stad och land. Bilden är att förändringar i skillnader mellan centrum
och landsbygd är komplex och hänger samman med flera områden. Att det finns service på landsbygden, att kommunen är närvarande, att bredbandsuppbyggnaden fortgår, att det finns detaljplanelagd mark att bygga på. Framtagande av
landsbygdsstrategin är prioriterad och fortgår under 2021.

Tekniska nämnden har kvar att slutföra tidigare uppdrag om byggnation av gång-och-cykelväg till Haga där de geografiska utmaningarna innebär att det
först måste finnas lösningar för att hantera vattenflödena. Förstudie pågår och projekteringen av gång- och cykelvägen kommer i gång under T2 med
planerad produktionsstart T1 2022. Förseningen beror på problemen med vattenflöden som behöver hanteras först innan ett bygge kan starta. Det är i
dagsläget tveksamt om tekniska nämnden kommer att klara att färdigställa GC-väg till Haga innan 2022.

Det pågår ett flertal utvecklingsinsatser och dialoger, gällande idrott och fritidsverksamhet, i kransorterna. Biblioteksverksamheten bedriver fortsatt verksamhet i kransorterna Fjärdhundra och Örsundsbro via de kombinerade folk- och skolbiblioteken. Meröppet bibliotek ger fler invånare tillgång till utbud utanför
bemannade öppettider. Verksamheten fortsätter även att bedrivas genom tjänsten Boken kommer.

Den förväntade utvecklingen är att fortsätta bedriva kulturverksamhet på landsbygden i samarbete med föreningar samt att bedriva kulturaktiviteter på loven i
prioriterade stadsdelar och kransorter utifrån den sociala kompassen. Äldre i stan och på landsbygden ska också erbjudas tillgång till kultur och skapande som bidrar till ett meningsfullt liv. Fritidsgårdarna och kulturskolan bedriver fortsatt arbete i kransorterna.

Den förväntade utvecklingen är att alla barn och elever i förskola och grundskola ska fortsatt kunna erbjudas lika möjligheter att uppleva olika professionella kulturuttryck på skoltid genom Kulturgarantin. Dock kan pandemin och de kommande årens ekonomiska förutsättningar påverka möjligheten att nå måluppfyllelse 2023.

Illustration som föreställer människor som håller hand.

Läs mer om delaktighet och demokrati

Se exempel på vårt arbete inom uppgiften för att ta oss närmare målen vi har för delaktighet och demokrati.

Fler uppgifter i långsiktiga planen

Här är de sex uppgifterna vi arbetar utifrån. Klicka på någon av ingångarna för att läsa mer om respektive uppgift och vilka politiska mål som finns inom den. På varje sida finns även en film som kort presenterar uppgiften.

Illustration som föreställer pratbubblor. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Inget av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer människor i en skog. Ikonen ligger  i en gul ring med mörkblå platta.

Två av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer ett moln med en skiftnyckel i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av två mål är på rätt väg

Illustration som föreställer händer med en droppe i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Fyra av fem mål är på rätt väg

Illustration som föreställer en bok. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fyra mål är på rätt väg

Illustration som föreställer luftballong. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Hela långsiktiga planen

Nyfiken på att se kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 i sin helhet? Läs den i digital version.