Del­aktighet och demokrati

Vi ska skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin.

Om uppgiften

Vi ska skapa goda förutsättningar för Enköpingsborna att ta del av och påverka samhällsutvecklingen, direkt eller indirekt genom sina folkvalda. Förutsättningar för det skapas till exempel genom tydliga och transparenta politiska processer men också direkt med medborgarna genom information, medborgardialog och insyn i kommunens gemensamma angelägenheter.

Demokrati sker inte bara vart fjärde år, därför är det viktigt att utveckla transparenta politiska processer.


Ulrika Ornbrant (C), kommunalråd

Politiska mål för delaktighet och demokrati

Mål 1: Det finns flera ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen och man får snabba svar på sina frågor

Enköpingsborna ska uppleva att det alltid är lätt att komma i kontakt med med kommunen via någon av kommunens kommunikationskanaler för att snabbt få svar på sina frågor. Vi behöver därför utveckla fler kanaler för dialogen med medborgarna, som chattar och "brevkorgar" för sms.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Helhetsintrycket för kontakt med kommunens Kontaktcenter har de senaste åren varit mycket positiv med fina resultat i KKiK - Kommunens Kvalitet i Korthet. Sedan 2020 använder sig Kontaktcenter av kundmätningsverktyget Brilliant Future. Verktyget analyserar kundens upplevelse av kontakten med Kontaktcenter i realtid genom att mäta engagemang, enkelhet, generell nöjdhet, kunskap, svarstid och
uppklarning. Av samtliga kommuner som använder sig av Brilliant Future placerar sig Enköpings kommuns kontaktcenter på en andraplats i kategorin ”Bästa
kundservice – Kommun” i årets upplaga av Brilliant Awards - Customer Experience.

Som ett led i att förbättra kommunens tillgänglighet har ett arbete skett med införandet av ett EU-direktiv, som syftar till att öka webbplatsers tillgänglighet för
besökare och ge alla samma förutsättningar att ta till sig information, oavsett funktionsvariation.

Inom miljö- och byggnadsförvaltningen har servicenivån varit fortsatt hög, trots pågående pandemi. Digitala öppet hus, digital tillsyn och personliga möten och tillsyn utomhus har genomförts under året. En dialogkarta har arbetats fram
tillsammans med planavdelningen, vilket ger ett bra verktyg vid medborgardialoger. Kommande år återstår utvecklandet av ytterligare e-tjänster ut mot kommuninvånare och företag, vilket först kräver full funktion i kommunens gemensamma etjänsteplattform.

Bedömningen är att målet gällande tillgänglighet utvecklats positivt och att kommunen är på rätt väg till att nå målbilden 2023.

Illustration som föreställer en dator med pilar.

Mål 2: Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling

Målet är att Enköpingsborna känner förtroende för kommunen och demokratin. Genom kommunens kanaler ska transparent information ges om de processer som är viktiga för att skapa förtroende och delaktighet. Målet adresserar också arbetet med att fånga upp medborgarnas behov och idéer, bland annat genom samråd med invånare och företag.

Måluppfyllelse är ej på rätt väg

Under året har kommunen genomfört invånardialoger, bland annat kring centrumutvecklingen och förändringen av paus-huset. Dialogerna har skapat mycket engagemang bland kommuninvånarna. Även fokusgruppsmöten med föreningslivet har genomförts under hösten, vilket ha tagits emot positivt från förenings­livsföreträdare. Inför projekteringen av ny mötesplats i Lillkyrka genomfördes en digital enkätundersökning, för att kartlägga vad de boende i Lillkyrka samt besökare
önskar för typ av mötesplats på orten.

Samtidigt visar 2021 års medborgarundersökning att invånarna har ett lågt förtroende för politiken och att möjligheten att påverka politiska beslut samt vara
delaktiga i arbetet med att utveckla kommunen fungerar dåligt. Överlag ligger Enköping under rikssnittet i andelen positiva svar, vilket är varför bedömningen är att målet inte utvecklats i rätt riktning.

Illustration som föreställer stolar som står på rad.

Mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas

Sammanhållningen mellan land och stad är viktig för att Enköping ska utvecklas på ett bra sätt. En tydlig dialog och samverkan ska lyfta kommunens olika geografiska områden, genom exempelvis kransråd, landsbygds­utvecklare och en förankrad landsbygdsstrategi. Ortsanalysernas intentioner ska tas tillvara.

Måluppfyllelse är delvis på rätt väg

Målet handlar om landsbygdsutveckling där indikatorerna tar avstamp i skillnader mellan stad och landsbygd. Då medborgarundersökningen har ändrat
utseende och frågor för år 2021 finns ingen aktuella data för målets nyckelindikatorer.

Under året har den fortsatta utvecklingen av gångoch cykelvägar pågått. Syftet är för att förbättra förutsättningarna för ett ökat resande till fots och med cykel i kommunen. Dock har ombyggnation av GC-väg till Haga försenats på grund av geografiska utmaningar med att hantera vattenflödena på den tilltänkta bansträckningen. Utredning av möjliga sträckningar pågår med planerad produktionsstart under våren 2022.

Upplevelseförvaltningen har ett flertal utvecklingsinsatser på landsbygden, och dialog sker mellan upplevelseförvaltningen, andra förvaltningar och civilsamhället. Flertalet utegym utvecklas i kransorterna och kommunen fortsätter att utveckla
och förbättra möjligheten till idrottsutövande på landsbygden. Det görs exempelvis genom konstgräs i Örsundsbro, byte av belysning i idrottshallar och
dränering av fotbollsplaner. Biblioteksverksamheten bedriver fortsatt verksamhet på landsbygden. Mer öppet bibliotek ger fler invånare tillgång till utbud
utanför bemannade öppettider. Tjänsten "Boken kommer” möjliggör att låntagare som inte själva kan ta sig till bibliotek får möjlighet att ta del av bibliotekets utbud.

Även kulturverksamhet på landsbygden i samarbete med föreningar utvecklas samt att bedriva kulturaktiviteter på loven i prioriterade stadsdelar och kransorter utifrån den sociala kompassen. Äldre i tätorten och på landsbygden ska också erbjudas
tillgång till kultur och skapande som bidrar till ett meningsfullt liv. Fritidsgårdarna och kulturskolan bedriver fortsatt arbete i kransorterna.

Den samlade bedömningen av målet är att måluppfyllelsen delvis är på rätt väg för att nås år 2023.

Illustration som föreställer människor som håller hand.

Läs mer om delaktighet och demokrati

Se exempel på vårt arbete inom uppgiften för att ta oss närmare målen vi har för delaktighet och demokrati.

Fler uppgifter i långsiktiga planen

Här är de sex uppgifterna vi arbetar utifrån. Klicka på någon av ingångarna för att läsa mer om respektive uppgift och vilka politiska mål som finns inom den. På varje sida finns även en film som kort presenterar uppgiften.

Illustration som föreställer pratbubblor. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Inget av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer människor i en skog. Ikonen ligger  i en gul ring med mörkblå platta.

Två av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer ett moln med en skiftnyckel i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av två mål är på rätt väg

Illustration som föreställer händer med en droppe i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Fyra av fem mål är på rätt väg

Illustration som föreställer en bok. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fyra mål är på rätt väg

Illustration som föreställer luftballong. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Hela långsiktiga planen

Nyfiken på att se kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 i sin helhet? Läs den i digital version.