Gemen­skap och upplevelser

Vi ska skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelser.

Om uppgiften

Vi ska, med särskilt fokus på barn och ungdomar, skapa förutsättningar för ett attraktivt kultur- och friluftsliv, idrottande och sociala träffpunkter som utvecklar Enköpingsbornas livskvalitet, bidrar till en menings­full fritid samt stärker våra besökares bild av Enköping.

Vår uppgift är att, med särskilt fokus på barn och ungdomar, bidra till en meningsfull fritid.


Kenneth Hällbom (MP)

Politiska mål för gemenskap och upplevelser

Mål 11: Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser

Vi ska ha ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser som är tillgängliga för alla. Utbudet är också välkänt av potentiella besökare. För att nå upp till målet behöver man för­modligen öka antalet aktiviteter i kransorterna samt renovera och utveckla Joar Blå till ett kulturhus.

Måluppfyllelse är delvis på rätt väg

Kommunen fortsätter att utveckla möjlighet till friluftsliv för kommunens invånare, med bland annat utegym, motions­spår och grillplatser samt utveckling av friluftsbad. Fritidsbanken erbjuder lån av frilufts- och sport­utrustning och har genom pop-up-verksamhet besökt utvalda områden under sommaren för ökad tillgänglighet.

Omställningen av idrotts­huset pågår där utbud och innehåll ses över. Utveckling av skol- och föreningsgym och mötes- och föreningslokaler är exempel på satsningar som ingår i omställningen. Projektering av program­handling av Kulturhus Joar är påbörjad och förväntas bli klar för beslut under våren 2023.

Vision Korsängsfältet har uppdaterats under året. OCR-föreningen har byggt en hinderbana på Korsängs­fältet där kommunen agerat som konsultativt stöd. En ny softbollanläggning har byggts, vilket skapar bättre förutsättningar att utöva både bredd- och elitverksamhet. Vid Pepparrotsbadet har en ny beachyta för volley­boll/­handboll samt ett utegym byggts, vilket är en del i den fortsatta
utvecklingen för folkhälsa och idrott i kommunen.

Till kommunens barn och unga erbjuds flertalet aktiviteter. På skolloven arrangerades lov­aktiviteter och fritids­gårdarna har arrangerat flertalet aktiviteter, bland annat firande av semmel­dag och våffeldag, bowling, sommarboken med drop-in, resa till JumpYard, musik­produktion tillsammans med kulturskolan och skolavslutningsbio. Kulturskolan bedriver undervisning i grund­skolor genom El Sistema och konserter, före­ställningar och evene­mang har genomförts. Kulturskolan bedriver "prova-på-aktiviteter" och besök på kommunens grundskolor.

En ny biblioteksbuss som erbjuder biblioteksservice i hela Enköpings kommun har invigts under våren och projektet Stärkta bibliotek Äldre har blivit en del av ordinarie verksamhet. Biblioteks­bussen bidrar till en likvärdig tillgång till biblioteksservice och främjar läsande och språkutveckling. Genom den konstnärliga gestaltningen av biblioteks­bussen sprids offentlig konst till landsbygd och kransorter. Tillsammans med lokala utställare har även museet medverkat i konstrundan Vår konst i Enköping.

Det pågår ett kontinuerligt förvaltnings­övergripande arbete med innehållet på upplevenkoping.se i form av artiklar och evenemangs­tips samt arbete med nytt innehåll. Även ett regelbundet arbete med press­meddelanden, presstips, evenemangskalender, lovaktiviteter och information på enkoping.se samt inlägg på kommunens Facebook och annonsering i lokal­tidningarna sker.

Illustration som föreställer en not.

Mål 12: Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga

Kommunen har planer för uppgradering, skötsel och utveckling av sina utemiljöer i hela kommunen. Stadskärnan kring torget ska utvecklas och locka både besökare och företag. Det arbetet ska bidra till att Enköping blir "Årets stadskärna 2025". Genomförande av trafik­strategi och parkeringspolicy skapar förutsättningar för flera bilfria, öppna och inkluderande mötesplatser.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Under året har ett antal viktiga omvandlingsprojekt i centrum gått in i nästa skede, vilket bedöms vara avgörande för att nå målet att utses till årets stadskärna 2025. Fokus har bland annat varit att färdigställa detaljplaneförslag i centrum och ett färdigt samrådsförslag för Stattomten. Arbetet är något försenat och förväntas fortgå under 2023.

Enköpings hyresbostäder har återupptagit områdesutvecklingen vid sina fastigheter efter pandemin för att öka attraktiviteten och tryggheten vid de kommunala bostadsområdena. En annan trygghetsåtgärd som genomförs under året och delvis finansieras genom Klimatklivet är ett nytt cykelgarage vid resecentrum. Även uppdatering och utökningar av cykelställ vid de nya busshållplatserna görs i samband med projektet för busslinjenätet. Under våren och sommaren genomfördes även slyröjning och beskärning i kommunens utemiljöer för att främja insyn och
ljusinsläpp och öka tryggheten.

För att öka tillgängligheten för kommunens invånare repareras och byggs kommunens gång- och cykelvägnät ut. Under sommaren startades ett projekt för att uppdatera kommunens åtgärdskartor genom att lansera applikationen ”Crowdsourcing”. Med denna app kan kommunen, med allmänhetens hjälp, kartlägga gång- och cykelvägarnas skick på ett snabbt sätt. Mätstationer för trafiken på gång- och cykelväg med visualisering har även driftsatts under året.

Under våren påbörjades planeringsarbetet med bansträckningen vid Stockholmsvägen - från Österleden till Annelundsgatan. För att förbättra tillgängligheten för företagare i centrum pågår införandet av nya lastzoner i rutnätsstaden i samarbete med centrumföreningen och företagare, något som kommer att fortsätta under 2023.

Illustration som föreställer en skog.

Mål 13: Enköpings kommun har ett attraktivt sam­arbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna

I framtiden kommer inte kommunen själv att kunna leverera på den servicenivå som många förväntar sig. Vi måste samarbeta med de föreningar och företagare som är engagerade i kommunen.

Måluppfyllelse är delvis på rätt väg

Samordning av etableringsförfrågningar sker så att rätt kompetens och team skapas beroende på behov och omfattning och samverkan sker med kommunens olika förvaltningar för att säkerställa en effektiv hantering. Dukat bord är ett koncept som erbjuds för företagare som har behov av att träffa flera av kommunens tjänstemän och myndigheter vid samma tillfälle vid komplexa ärenden. Detta för att underlätta och snabba på hanteringen.

Ett program för näringslivsutveckling har fastställts under året. I framtagandet av programmet genomfördes dialog med företag i kommunen samt med övriga förvaltningar. För att öka fokuset på näringslivsfrågorna har en projektanställning tillsats under året som inriktas på näringslivsutveckling med landsbygdsfokus. Ett näringslivsråd har startats med syfte att samla företag från olika branscher och gemensamt utveckla näringslivsarbetet i Enköping. I rådet lyfts utmaningar som samplaneras med gemensamma aktiviteter. I rådet medverkar kommunstyrelsens
ordförande för att möjliggöra dialog mellan näringsliv och politik. En fastighetsägargrupp har även startats, med syfte att förbättra samverkan mellan kommunen och fastighetsägarna.

I mars bjöds företagarna i kommunen på den första av flera näringslivsluncher för året, med temat hållbarhet och i april utsågs Årets företagare på Business Afterwork. Under året har även flertalet företagsbesök genomförts för att lära känna olika företag och verksamheter samt lyssna på deras behov och förslag på hur kommunen kan utvecklas.

Dialogmöten har genomförts regelbundet med de föreningar som bedriver verksamhet på Pepparrotsbadet och i Idrottshuset samt med idrottsföreningar på olika anläggningar angående deras förutsättningar. Kommunen har medverkat i gemensamma forum för dialog samt träffat enskilda föreningar utifrån respektive förenings behov. Tre fokusgrupper med idrottsföreningar har genomförts under våren för att förbättra relationen till föreningslivet och förenkla
kommunikationsvägar samt hålla en hög servicegrad. En tydlig åtgärdsplan har följts där kommunen bland annat har bjudit in föreningslivet till dialog och uppföljning. Ett flertal föreningsdialoger mellan kommunen och föreningsliv har genomförts. Årets föreningsenkät visar på att dialogen och samverkan med föreningslivet har utvecklats i en positiv riktning.

Arrangörsstöd har betalats ut till kommunens föreningar. Stödet har gått till att medfinansiera kulturevenemang utspritt i kommunens kransorter samt i centrala Enköping. Åtta föreningar under året har beviljats bidrag till bland annat författarbesök, klassisk musik, jazz och folkmusik. Ett nytt investeringsbidrag är infört och har beviljats till fyra föreningar, bland annat för renovering av golv i en bygdegård, läktare vid fotbollsplan i Örsundsbro, utomhusgym och boulebana i Ekolsund samt installation av värmepump. Ett nytt civilsamhällesstipendium har införts för att hylla och uppmärksamma det ideella engagemanget och dess bidrag i Enköpings kommun.

För att erbjuda både invånare och besökare möjligheten att ta del av och utöva kultur sker samverkan genom en rad föreningar. Det sker genom bidrag och samverkan med hembygdsföreningar kring skötsel av vissa kulturhistoriskt värdefulla hus och ett arkiv, kulturföreningar som verkar inom kör, orkester och teater. Förvaltningen ger även konsultativt stöd och samarbetar med en ideell fritidsgård. Kulturföreningarna bidrar genom sin verksamhet med tillgång till kulturaktiviteter för andra.

Illustration som föreställer två händer som skakar hand.

Läs mer om gemenskap och upplevelser

Se exempel på vårt arbete inom uppgiften för att ta oss närmare målen vi har för gemenskap och upplevelser.

Fler uppgifter i långsiktiga planen

Här är de sex uppgifterna vi arbetar utifrån. Klicka på någon av ingångarna för att läsa mer om respektive uppgift och vilka politiska mål som finns inom den. På varje sida finns även en film som kort presenterar uppgiften.

Illustration som föreställer pratbubblor. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer människor i en skog. Ikonen ligger  i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer ett moln med en skiftnyckel i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Två av två mål är på rätt väg

Illustration som föreställer händer med en droppe i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fem mål är på rätt väg

Illustration som föreställer en bok. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fyra mål är på rätt väg

Illustration som föreställer luftballong. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Två av tre mål är på rätt väg

Hela långsiktiga planen

Nyfiken på att se kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 i sin helhet? Läs den i digital version.