Gemen­skap och upplevelser

Vi ska skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelser.

Om uppgiften

Vi ska, med särskilt fokus på barn och ungdomar, skapa förutsättningar för ett attraktivt kultur- och friluftsliv, idrottande och sociala träffpunkter som utvecklar Enköpingsbornas livskvalitet, bidrar till en meningsfull fritid samt stärker våra besökares bild av Enköping.

Vår uppgift är att, med särskilt fokus på barn och ungdomar, bidra till en meningsfull fritid.


Kenneth Hällbom (MP)

Politiska mål för gemenskap och upplevelser

Mål 11: Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser

Vi ska ha ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser som är tillgängliga för alla. Utbudet är också välkänt av potentiella besökare. För att nå upp till målet behöver man förmodligen öka antalet aktiviteter i kransorterna samt renovera och utveckla Joar Blå till ett kulturhus.

Måluppfyllelse är delvis på rätt väg

Kommunen skapar förutsättningar för aktiviteter och upplevelser, bland annat genom att erbjuda olika former av lokaler, idrotts- och friluftsanläggningar. Under året har friidrottsanläggningen på Enavallen renoverats och utvecklats och motsvarar numera en nationell standard för friidrott. Pepparrotsbadet som öppnade under året erbjuder ett stort utbud av upplevelser och aktiviteter för besökarna. En ny fritidsbank som drivs i kommunal regi har under året öppnat i Idrottshuset. Fritidsbanken bidrar till ökade möjligheter för fler att ta del av och vara aktiv i
Enköpings breda idrotts- och friluftsliv.

Pilotprojektet kring cykelturism har fortsatt under året,liksom projekt om bussturism.

Kultur-och konstverksamheten har fortsatt att bedriva kulturverksamhet i hela kommunen enligt uppdraget. Verksamheten bedrivs fortsatt i samarbete med
regionala och lokala aktörer med fokus på barn, unga och äldre.

Till kommunens unga i västra Enköping och i vissa kransorter har fritidsklubb och fritidsgård erbjudits. Verksamheten ska kompensera för ojämlika uppväxtvillkor där målet är att ungdomarna känner att de kan påverka sin egen fritid. Kulturskolan erbjuder undervisning i instrument, sång, dans och drama för barn och unga. De erbjuder även föreställningar och arrangemang.

Bedömningen är att kommunen är på rätt väg för att nå målet 2023.

Illustration som föreställer en not.

Mål 12: Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga

Kommunen har planer för uppgradering, skötsel och utveckling av sina utemiljöer i hela kommunen. Stadskärnan kring torget ska utvecklas och locka både besökare och företag. Det arbetet ska bidra till att Enköping blir "Årets stadskärna 2025". Genomförande av trafik­strategi och parkeringspolicy skapar förutsättningar för flera bilfria, öppna och inkluderande mötesplatser.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Under året har genomförda förbättringar gjorts gällande belysning, slyröjning och utveckling av gångoch cykelvägar. Inom ramen för centrumutveckling (BID-processen) har en affärsplan för stadskärnan tagits fram och aktiviteter har genomförts tillsammans med Tryggare Enköping och Årets stadskärna.

På Gröngarnsåsen-Dyarna har ett större arbete genomförts för att öka tillgänglighet för besökare och öka biologisk mångfald i vatten. Bland annat finns nu spång som möjliggör besök även med hjälpmedel så som rullstol. Kommunen är även igång med
skogsbruksplan för kommunens skogar.

Framtagandet av "Styrdokument för säkra skolvägar" har påbörjats och kommer att användas främst vid nybyggnation som en beställning på trafikmiljön runt byggnaden.

Årets medborgarundersökning visar att invånarna tycker att skötseln av allmänna platser fungerar bra, 85,1% är positiva i Enköping jämfört med rikssnittets 78,4%. Även skötseln av naturområden ligger över rikssnittet, 83,9% är positiva i Enköping jämfört med rikets 80,4%.

Illustration som föreställer en skog.

Mål 13: Enköpings kommun har ett attraktivt sam­arbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna

I framtiden kommer inte kommunen själv att kunna leverera på den servicenivå som många förväntar sig. Vi måste samarbeta med de föreningar och företagare som är engagerade i kommunen.

Måluppfyllelse är delvis på rätt väg

Enköping är en snabbväxande stad med tillväxt inom näringslivet och ett positivt tryck på företagsetableringar. Svenskt näringslivs undersökning visar tyvärr en negativ trend vad gäller företagarnas upplevelse om kommunpolitikers och
tjänstemäns attityder till företagande. För att öka samverkan och servicen till företagare har ett arbete påbörjats under året med att skapa nya dialogforum
med näringslivet, revidera näringslivsstrategin samt starta upp ett näringslivsråd.

Kommunen arbetar målmedvetet för att ha ändamålsenliga lokaler och goda relationer med föreningsliv och företagare. Syftet är att det ska finnas goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och genomföra arrangemang. Under året har ett aktivt arbete med den lokala handeln pågått för att ge en god service till såväl invånare som besökare.

Ett långsiktigt och systematiskt arbete för att utveckla och stärka dialogen med föreningslivet har påbörjats under året. Dialog har genomförts med föreningslivet i
olika projekt. Upplevelseförvaltningen har bland annat samverkat kring utvärderingen av bidragsreglerna "Stöd till civilsamhället i Enköpings kommun".
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört samverkansmöten kring skötsel av
lokaler/anläggningar som föreningar utnyttjar. Dock har den pågående pandemin lett till att samarbetet med föreningslivet inom bland annat vård- och
omsorgsverksamheterna pausats under året.

Kommunen arbetar målmedvetet för att ha ändamålsenliga lokaler och goda relationer med föreningsliv och företagare. Syftet är att det ska finnas goda möjligheter att kunna bedriva sin verksamhet och genomföra sina arrangemang. Under året har ett aktivt arbete med den lokala handeln pågått för att
åstadkomma en god service till såväl invånare som till besökare.

Pandemin har påverkat kommunens möjligheter till samarbete i vissa fall. Då samverkan med företag, föreningar och civilsamhället är ett prioriterat område
är bedömningen att målet delvis är på rätt väg men att samverkan och samarbeten det behöver utvecklas ytterligare.

Illustration som föreställer två händer som skakar hand.

Läs mer om gemenskap och upplevelser

Se exempel på vårt arbete inom uppgiften för att ta oss närmare målen vi har för gemenskap och upplevelser.

Fler uppgifter i långsiktiga planen

Här är de sex uppgifterna vi arbetar utifrån. Klicka på någon av ingångarna för att läsa mer om respektive uppgift och vilka politiska mål som finns inom den. På varje sida finns även en film som kort presenterar uppgiften.

Illustration som föreställer pratbubblor. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Inget av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer människor i en skog. Ikonen ligger  i en gul ring med mörkblå platta.

Två av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer ett moln med en skiftnyckel i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av två mål är på rätt väg

Illustration som föreställer händer med en droppe i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Fyra av fem mål är på rätt väg

Illustration som föreställer en bok. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fyra mål är på rätt väg

Illustration som föreställer luftballong. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Hela långsiktiga planen

Nyfiken på att se kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 i sin helhet? Läs den i digital version.