Gemen­skap och upplevelser

Vi ska skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelser.

Om uppgiften

Vi ska, med särskilt fokus på barn och ungdomar, skapa förutsättningar för ett attraktivt kultur- och friluftsliv, idrottande och sociala träffpunkter som utvecklar Enköpingsbornas livskvalitet, bidrar till en meningsfull fritid samt stärker våra besökares bild av Enköping.

Vår uppgift är att, med särskilt fokus på barn och ungdomar, bidra till en meningsfull fritid.


Kenneth Hällbom (MP)

Politiska mål för gemenskap och upplevelser

Mål 11: Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser

Vi ska ha ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser som är tillgängliga för alla. Utbudet är också välkänt av potentiella besökare. För att nå upp till målet behöver man förmodligen öka antalet aktiviteter i kransorterna samt renovera och utveckla Joar Blå till ett kulturhus.

Måluppfyllelse är delvis på rätt väg

För tekniska nämnden ser årets mål att ha en klar programhandling under 2021 i dagsläget som mycket svår att få klar. Förberedelser är gjorda i form av en
upphandlad arkitekt. Nämnden avvaktar besluten som sedan ska starta arbetet med programhandling. Prognosen att nämnden 2023 skulle ha färdigställt Joar till en funktionell och uppskattad samlingsplats ser i dagsläget inte alltför lovande ut, därmed har prognosen inte är på rätt väg satts då tiden börjar bli kort för själva produktionen.

Upplevelsenämndens verksamhet skapar förutsättningar för aktiviteter och upp­levelser genom att tillhandahålla olika former av lokaler, idrottsanläggningar och friluftslivsanläggningar för medborgare och föreningsliv. Pepparrotsbadet
erbjuder ett stort utbud av upplevelser och aktiviteter för besökarna.

Nämndens verksamhet har haft ett fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för en aktiv fritid i form av motionsspår och friluftsbad. För kommande år planeras också nya utegym i kransorterna och i centralorten. Dialogen med föreningslivet har
utvecklats för att skapa föreningsdrivna anläggningar.

Pilotprojektet kring cykelturism är igång, liksom projekt om bussturism. Museet bidrar med innehåll till skyltprojekt med fokus på kulturarvsplatser på bland
annat Kyrkåsen och i Gånsta. Museets digitala närvaro växer ständigt på digitaltmuseum.se. Utbudet har betydelse också för målet om livslångt lärande,
eftersom museet och turistinformationen erbjuder visningar och undervisning för alla åldrar.

Förväntad utveckling är att kultur-och konstverksamheten fortsätter att bedriva
kulturverksamhet i hela kommunen i enlighet med uppdraget. Verksamheten bedrivs fortsatt i samarbete med regionala och lokala aktörer med fokus på barn, unga och äldre. Kulturaktiviteter genomförs med fokus på barn och unga i prioriterade stadsdelar och kransorter.

Offentliga arrangemang genomförs fortsatt i samarbete med andra förvaltningar och föreningslivet som bidrar till gemenskap och sammanhållning. Förväntad utveckling är även att konsten får ta plats i det offentliga rummet så att alla, oavsett vem man är
eller hur man lever, har möjlighet att uppleva konst i sin närmiljö. Prioritering av stadsdelar utgår från analyser ur bland annat sociala kompassen. Det dagliga öppethållandet är grunden i verksamheten. Den möjliggör både det förebyggande arbetet tillsammans med andra aktörer och aktiviteter under lov.

Illustration som föreställer en not.

Mål 12: Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga

Kommunen har planer för uppgradering, skötsel och utveckling av sina utemiljöer i hela kommunen. Stadskärnan kring torget ska utvecklas och locka både besökare och företag. Det arbetet ska bidra till att Enköping blir "Årets stadskärna 2025". Genomförande av trafik­strategi och parkeringspolicy skapar förutsättningar för flera bilfria, öppna och inkluderande mötesplatser.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Aktiviteter för att nå måluppfyllelse handlar om att erbjuda offentliga miljöer som är inbjudande, trygga och tillgängliga. Invånare förväntar sig även att närmiljön uppfattas som trygg. Pandemin har försvårat delaktighet i dialoger med fastighets­ägare, företagare och andra aktörer men inom ramen för centrum­utveckling (BID-processen) har ett förslag till affärsplan för stadskärnan tagits fram. Planerings­dokument med genomförandeplaner på en taktisk nivå behöver utvecklas så att eventuella glapp mellan översiktsplan och detaljplaner minskar.

Illustration som föreställer en skog.

Mål 13: Enköpings kommun har ett attraktivt sam­arbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna

I framtiden kommer inte kommunen själv att kunna leverera på den servicenivå som många förväntar sig. Vi måste samarbeta med de föreningar och företagare som är engagerade i kommunen.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Målet omfattar indikatorer om kommunpolitikers samt tjänstemäns attityder till företagande. Kommunstyrelsens bedömning är att riktningen är positiv men att det ändå är en bit kvar till måluppfyllelse. Att invånare och företagare upplever
att kommunens tjänstepersoner ger bra och snabba samt lösningsorienterade svar inom myndighetsutövning påverkar nöjd-kund-index påtagligt och även då i bedömningar av företagsklimatet. Ett arbete har inletts med att ta fram
en reviderad näringslivsstrategi.

För tekniska nämnden är årsmålet att ha genomfört minst en lyckad samverkan med föreningslivet gällande skötsel. Fastighet har vid uppföljningen ännu inte hittat ett passande objekt som lämpar sig för samverkan av skötsel. Nämnden har i dagsläget inga nya samarbeten etablerade men fortsätter samverkan internt.

Upplevelsenämndens verksamhet har genom en nära dialog med föreningslivet försökt skapa förutsättningar för att deras verksamhet ska kunna fortgå under pandemin. Dialoger har genomförts med föreningslivet i olika projekt.

Dialogen med föreningslivet har utvecklats för att skapa föreningsdrivna anläggningar. Nämndens verksamhet har arbetat och arbetar målmedvetet för
att ha ändamålsenliga lokaler och goda relationer med föreningsliv och företagare. Syftet är att det ska finnas goda möjligheter att kunna bedriva sin verksamhet
och genomföra sina arrangemang. Nämnden arbetar aktivt med den lokala handeln för att åstadkomma en god service till såväl invånare som besökare. Inte minst
tiden med pandemin har visat vikten av samverkan med både företag och civilsamhälle.

Indikatorerna som handlar om att konkurrensutsätta ett boende inom äldreomsorg respektive LSS är ännu inte påbörjat, men vård-och omsorgsnämnden ser för
närvarande inget hinder för att det kommer att ske inom utsatt tid.

Illustration som föreställer två händer som skakar hand.

Läs mer om gemenskap och upplevelser

Se exempel på vårt arbete inom uppgiften för att ta oss närmare målen vi har för gemenskap och upplevelser.

Fler uppgifter i långsiktiga planen

Här är de sex uppgifterna vi arbetar utifrån. Klicka på någon av ingångarna för att läsa mer om respektive uppgift och vilka politiska mål som finns inom den. På varje sida finns även en film som kort presenterar uppgiften.

Illustration som föreställer pratbubblor. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Inget av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer människor i en skog. Ikonen ligger  i en gul ring med mörkblå platta.

Två av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer ett moln med en skiftnyckel i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av två mål är på rätt väg

Illustration som föreställer händer med en droppe i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Fyra av fem mål är på rätt väg

Illustration som föreställer en bok. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fyra mål är på rätt väg

Illustration som föreställer luftballong. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Hela långsiktiga planen

Nyfiken på att se kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 i sin helhet? Läs den i digital version.