Hållbar livsmiljö

Vi ska skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö.

Om uppgiften

Vi ska långsiktigt och kontinuerligt bevara, vårda och utveckla hela kommunens miljöer, infrastruktur, skydds­funktioner och samhälls­byggande på ekonomiskt, socialt, och ekologiskt hållbara sätt som förhindrar olyckor och skapar trygghet samt hälso­samma och goda miljöer för alla generationer.

Oavsett om vi bygger nytt eller renoverar ska vi bygga ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle.


Ulrika Ornbrant (C)

Politiska mål för hållbar livsmiljö

Mål 14: Enköping är en klimatsmart, fossilfri och väl fungerande kommun där det är enkelt att ha en hållbar livsstil

Kommunen tar sitt ansvar för att uppnå klimatmålen och genom att ha bra samhälls­funktioner göra vardagen smidig för våra invånare att leva klimatsmart. Det behövs en integrerad syn på olika färd­medel och möjligheterna att kombinera dessa till en hel resa. Det offentliga bör uppmuntra och påskynda initiativ från näringslivet samt individuellt ansvarstagande för att spara energi och ställa om till för­nybar energi och bränslen.

Måluppfyllelse är på rätt väg

För att få mer klimats­marta fastigheter har det under året installerats solceller på Hummelsta förskola, Romberga förskola och Sandbro­hallen. Pepparrotsbadets återanvändning av energi från kommunens ishallar är ett annat exempel på en klimatsmart fastighet. Material från kommun­huset har sparats för att kunna återanvändas i andra fastigheter i kommunen som del av en mer hållbar
ekonomi­förvaltning. En kartläggning av kommunens vatten- och avloppsanläggningar är genomförd. Underlaget användes för att göra en energieffektiviseringsplan för kommunens anläggningar. Inom ramen för ENOFF-projektet har en liknande energi­effektiviseringsplan med åtgärder tagits fram för kommunens fastigheter.

För att möjliggöra ett mer hållbart resande inom kommunen anläggs nya gång- och cykelvägar och befintliga förbättras. Det nya busslinjenätet skapar bättre förutsättningar för kollektivt resande. Över­gången till HVO-drivmedel fortsätter för en del av de stora maskiner som används inom tekniska nämndens verksamheter. Bland annat har park och gata upp­daterat kraven vid upp­handling gällande maskiner och drivmedel för att minska CO2 från våra anläggningsprojekt kopplat till drivmedel.

Inom fritidsområdet har fritidsbanken etablerats, med återanvändning och utlåning av sport- och friluftsartiklar till kommunens invånare.

Illustration som föreställer två pilar.

Mål 15: I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer

Som kommun ska vi ta hand om vår natur och våra natur­resurser såsom vatten för att kommande generationer också ska kunna glädjas åt dem.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Kommunen är involverad i flertalet projekt och processer som syftar till att bli mer hållbara. Tillsammans med Läns­styrelsen i Uppsala län och andra kommuner i länet har kommunen tecknat hållbarhetslöften inom områdena minskad klimatpåverkan, eko­system och biologisk mångfald och vatten. Under 2022 var avsikten att även hållbarhetslöftet om samhällsutveckling att skulle signeras, men det är försenat och förväntas nu bli klart för signering i november 2023. Innovationsprogrammet Viable Cities pågår, så även utvecklingsarbetet inom Klimatneutrala Enköping 2030. Arbetet har intensifierats under året och ska genomsyra hela Enköpings kommun. Projektet engagerar nu över 50 medarbetare på flera förvaltningar samt externa parter.

Under året beslutade kommunstyrelsen att påbörja processen att ombilda naturområdet Gröngarnsåsen och Dyarna till ett kommunalt naturreservat. Ett större arbete har även genom­förts för att öka till­gänglighet för besökare och ökad biologisk mång­fald i vatten i Gröngarns­åsen och Dyarna. Bland annat finns nu spång som möjliggör besök även med hjälpmedel så som rullstol. Kommunen har betande djur (nöt) på Dyarna sen flera år och kommer även fortsättnings­vis att upplåta mark för det framöver. I kommunens parker har det redan goda arbetet fortsatt med
gynnande av pollinationer genom att förbättra miljöer och möjligheter till bosättningar.

En koldioxidbudget har tagits fram för den geografiska kommunen och arbetet med en energiplan har påbörjats. Energikontoret i Mälar­dalen har sökt medel för ett projekt där kommunen ska vara deltagare för att få fram en ny energiplan.

Kommunens livsmedels­inköp fortsätter fokusera på att öka andelen vege­tabilier, ekologiska råvaror och råvaror med ursprung Sverige. 68 procent av råvarorna hade ursprung Sverige den sista november och andelen ekologiska livsmedel var vid samma period 25 procent. Andelen har minskat något vilket främst beror på svårighet att få tag i ekologiska råvaror på grund av det rådande världsläget. Under året fortsätter arbetet med anpassning och utveckling av matsedlar i de kommunala köken och dialog sker med kunderna om olika alternativ på vegetariska rätter. Ett aktivt arbete med att minska svinnet pågår i de kommunala köken, vilket är en prioriterad fråga då priserna stiger på livs­medel i Sverige.

Arbetet med åtgärder i färdplanen för vatten pågår bland annat genom att stötta enskilda markägare att genomföra vattenvårdande åtgärder, fortsatt arbete med kommunens vattenråd, samverkan med såväl angränsande vattenråd som kommuner för att skapa förutsättningar för ett effektivare vatten­vårdsarbete. Förslag till organisation för att genomföra Vatten­förvaltning 2.0 finns framtaget och har stämts av med styrgrupp. Beslut kommer att kunna tas enligt plan.

Kommunen har även stärkt sin kommunikation kring hållbarhetsfrågor internt och externt. De strategiska insatser som beslutats tillsammans med de aktiviteter som genomförts av kommunens förvaltningar ger förutsättningarna att nå målet om en klimat­neutral kommun.

Illustration som föreställer en cykel.

Mål 16: Enköpings kommun ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit

För skolan och omsorgen behöver värdegrundsarbetet vara levande på olika sätt för att verksamheterna ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Ett kommunövergripande arbete har påbörjats där arbetet bland annat sker inom ramen för Klimatneutrala Enköping. Arbetet med att ta fram ett hållbarhetsprogram med de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet har även påbörjats under året.

Kommunens samverkan med forskarsamhället har stärkts under året. En förstudie genomfördes tillsammans med Mälardalens universitet under hösten 2022 för att ringa in innebörden av social hållbarhet, vad som görs idag i kommunen och vad som behöver göras framåt. Kommunen har tecknat ett partnerskap med LOFT: Leda och organisera för förnyelse och transformation som under våren har genomfört en behovsanalys av Enköpings förmåga till transformation och förnyelse och återkopplat förbättringsaktiviteter till kommunen. En avsiktsförklaring är även underskriven mellan Mälardalens universitet, Enköpings kommun och Ledningsregementet där det
fastslås att förutsättningar för samverkan inom en rad utvecklingsområden ska undersökas.

Det trygghetsskapande arbetet är under utveckling för att möta de krav som kommer utifrån kommande lagstiftning. En strategisk lägesbild och inriktning för kommunens brottsförebyggande arbete är på väg att tas fram och beräknas vara klart i början av 2023. Kopplat till den strategiska lägesbilden har ett omtag tagits kring forumet Tryggare Enköping.

Arbetet med säkra skolvägar har fortsatt under året där bland annat förbättringar av
hämtning/lämning och anslutningar av gång- och cykelvägar vid Rombergaskolan pågår och förväntas vara klart till skolstarten i höst.

I samband med det nya busslinjenätet byggs nya alternativt uppdateras befintliga busshållplatser. Förbättringar sker av tillgängligheten, belysningen och barriärer mellan resenärer och övrig trafik vilket skapar en större trygghet för kommunens resenärer. Även förbättringar av trafiksäkerheten med utbyggnad av rondeller och övergångsställen sker. Inom planen för gång- och cykelväg genomförs också aktiviteter som ska förbättra säkerheten för gående och cyklister.

Arbetet med belysningsplanen har fortsatt under året och ett antal belysningsåtgärder har utförts på kommunens gator och vägar samt gång- och cykelvägar. Vissa åtgärder har dock inte kunnat genomföras under året på grund av försenade leveranser utifrån världsläget.

Illustration som föreställer två händer.

Mål 17: Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter

Enköping är en landsbyggds­kommun vid Mälaren med tillgångar och möjligheter som har stor potential. I samverkan med människor och organisationer kan vi utveckla kommunen till gagn för Enköpingsborna och en växande besöksnäring.

Måluppfyllelse är ej på rätt väg

Ett program för landsbygdsutveckling har tagits fram under året och ska beslutas under 2023. I den ska hänsyn tas till utveckling av besöksnäring och övrigt näringsliv samt förutsättningarna för att bo, leva och verka på landsbygden. Även i kommunens hållbarhetsarbete finns ett landsbygdsfokus, där gränserna mellan stadskärna och landsbygd suddas ut.

Kommunikationsinsatser kring landsbygden har genomförts med filmer och synliggörande av besöksmöjligheter i hela kommunen.

Samverkan sker med föreningar och företag, bland annat med Fjärdhundraland, en väl etablerad förening som samlar cirka 150 företagare på landsbygden.

För att ta tillvara Mälarens resurser har kommunens friluftsbad utvecklats under året och i samband med det gjordes även en översyn av skyltning vid friluftsbaden för att minska risken för parkeringsproblem och framkomlighet för räddningstjänsten.

Illustration som föreställer två händer i ett handslag.

Mål 18: Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringsliggande landsbygden

Kommunen har en än tydligare roll som samhällsutvecklare i våra mindre orter. I samverkan med egna bolag och med marknaden ska potentialen tas tillvara. Utveckla den digitala infrastrukturen. Säkra en långsiktigt hållbar livsmedels­försörjning.

Måluppfyllelse är delvis på rätt väg

Enköpings strategiska läge är attraktivt för etableringar och för gruppen av företagare och konsulter, även för dem som vill driva sin verksamhet i kombination med boende på landsbygden. En etableringsstrategi ska tas fram som omfattar hela Enköpings kommun inklusive landsbygd, där behovet av service samt komplettering av befintligt näringsliv ska vara utgångspunkten.

Ett arbete med översiktsplanen pågår. Avsikten är att det i planen ska finnas tydliga
planeringsinriktningar för kransort och landsbygd. Prioriterat är att jobba vidare med målstruktur, orternas utveckling och riktlinjer för byggande på landet.

Attraktiva förskolor och skolor i kransorterna är en viktig förutsättning för att fler ska välja att bosätta sig i våra kransorter med omnejd. Under 2022 byggdes nya förskolor i både Grillby och Hummelsta. Vid förskolan i Hummelsta återstår det enbart lite kompletterande arbete med utemiljön. Den senaste bredbandsstatistiken visar att utbyggnaden av bredbandsnätet i kommunen fortsätter, både till hushåll och arbetsställen. Målet att 85% av hushållen och 65% av arbetsställena ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s är nu uppnått. Under året har kommunen bistått i bidragsansökan till PTS bredbandsstöd vilket har lett till ansökningar om bidrag till minst 21 olika projekt som tillsammans syftar till att ansluta ca 900 byggnader till bredbandsnät.

Under året har kommunen fattat beslut om medfinansiering för Leader Mälardalen 2023-2027. Leader Mälardalen ger stöd till projekt som syftar till utveckling i landsbygdsområden och bygger på samverkan och samarbete mellan samhällets tre sektorer; privat, ideell och offentlig sektor och är en väsentlig och viktig del av kommunens landsbygdsutveckling.

Illustration som föreställer en kedja.

Läs mer om hållbar livsmiljö

Se exempel på vårt arbete inom uppgiften för att ta oss närmare målen vi har för hållbar livsmiljö.

Fler uppgifter i långsiktiga planen

Här är de sex uppgifterna vi arbetar utifrån. Klicka på någon av ingångarna för att läsa mer om respektive uppgift och vilka politiska mål som finns inom den. På varje sida finns även en film som kort presenterar uppgiften.

Illustration som föreställer pratbubblor. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer människor i en skog. Ikonen ligger  i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer ett moln med en skiftnyckel i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Två av två mål är på rätt väg

Illustration som föreställer händer med en droppe i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fem mål är på rätt väg

Illustration som föreställer en bok. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fyra mål är på rätt väg

Illustration som föreställer luftballong. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Två av tre mål är på rätt väg

Hela långsiktiga planen

Nyfiken på att se kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 i sin helhet? Läs den i digital version.