Hållbar livsmiljö

Vi ska skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö.

Om uppgiften

Vi ska långsiktigt och kontinuerligt bevara, vårda och utveckla hela kommunens miljöer, infrastruktur, skyddsfunktioner och samhällsbyggande på ekonomiskt, socialt, och ekologiskt hållbara sätt som förhindrar olyckor och skapar trygghet samt hälsosamma och goda miljöer för alla generationer.

Oavsett om vi bygger nytt eller renoverar ska vi bygga ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle.


Ulrika Ornbrant (C), kommunalråd

Politiska mål för hållbar livsmiljö

Mål 14: Enköping är en klimatsmart, fossilfri och väl fungerande kommun där det är enkelt att ha en hållbar livsstil

Kommunen tar sitt ansvar för att uppnå klimatmålen och genom att ha bra samhälls­funktioner göra vardagen smidig för våra invånare att leva klimatsmart. Det behövs en integrerad syn på olika färdmedel och möjligheterna att kombinera dessa till en hel resa. Det offentliga bör uppmuntra och påskynda initiativ från näringslivet samt individuellt ansvarstagande för att spara energi och ställa om till förnybar energi och bränslen.

Måluppfyllelse är på rätt väg

I tekniska nämndens hållbarhetsarbete ligger prioritet på att arbeta med regionala initiativ och åtgärdsprogram som Enköpings kommun bjudits in till. I huvudsak har de sin utgångspunkt utifrån Agenda 2030. Initiativen/åtgärderna berör i stor
utsträckning de grundpelare i samhället som nämnden ansvarar för exempelvis VA-,
dricksvattenförsörjning- och energifrågor. Tekniska nämnden kommer inrikta sig på att arbeta med Region Uppsalas RUS (Regional utvecklingsstrategi), Länsstyrelsens fyra färdplaner för hållbart län (Energi/klimat, Biologisk mångfald, Vatten och
Samhällsutveckling), Avfallsplan 2020–2030 (Vafab Miljö) samt regeringens livsmedelsstrategi.

Illustration som föreställer två pilar.

Mål 15: I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer

Som kommun ska vi ta hand om vår natur och våra natur­resurser såsom vatten för att kommande generationer också ska kunna glädjas åt dem.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Trenden är positiv för målen om hållbarhet. Flera hållbarhetslöften har genomförts och uppföljning av indikatorer visar att andelen fossil-oberoende bilar ökar. Kommunen arbetar aktivt med miljödiplomering. Ett klimatkontrakt tecknades mot slutet av förra året med strävan att vara kvar i nätverk och sammanhang som ger extra skjuts i strävanden att vara en klimatneutral kommun. En ansökan sändes i våras till Energimyndigheten om medverkan i ”Viable Cities 2”. För att få skjuts i arbetet har förvaltningen internrekryterat en projektledare för det fortsatta arbetet.

Samspelet med andra nämnder är ett viktigt och prioriterat utvecklingsområde. Miljö-och byggnadsnämnden har bjudit in och genomfört en utbildning och workshop tillsammans med kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott och tekniska nämnden gällande bland annat jordbruksmark och strandskydd. Syftet
var att samla nämnderna så att man tillsammans kan rusta sig för att fatta medvetna beslut som stöttar Enköpings utveckling långsiktigt.

Alla nämndens verksamheter bidrar i grunden till hållbara miljöer. I år har miljöavdelningen och byggavdelningen tillsammans med tekniska nämnden arbetat fram kommunens dagvattenplan. Kart- och GIS-avdelningen har arbetat intensivt med vattensamordnarna för att skapa GIS-lager kring avrinningsområden, vatten­förekomster och vattenprovtagning i fält.

Illustration som föreställer en cykel.

Mål 16: Enköpings kommun ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit

För skolan och omsorgen behöver värdegrundsarbetet vara levande på olika sätt för att verksamheterna ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Trygghet, jämställdhet och tillit ingår i kommunstyrelsens samordnande och ledande roll för arbete med hållbarhetsfrågor. Ett centralt område för fortsatt utvecklings­arbete är att integrera sociala frågor i samhällsplaneringen för att säkerställa
byggande av hållbara samhällen. Stadsdelsutveckling är en bärare av frågor om social hållbarhet och trygghet. En avdelning för trygghet och säkerhet har skapats inom kommunledningsförvaltningen under året och en trygghetsstrateg har rekryterats.
Strategens uppdrag är att vara sammanhållande i arbetet med brottsförebyggande frågor, ANDTS samt våldsbejakande extremism. Med fokus på brottsförebyggande och ANDTS blir funktionen även en viktig del i arbetet med social hållbarhet i ett
bredare perspektiv samt för samverkansarbetet med kommunpolisen.

Illustration som föreställer två händer.

Mål 17: Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter

Enköping är en landsbyggds­kommun vid Mälaren med tillgångar och möjligheter som har stor potential. I samverkan med människor och organisationer kan vi utveckla kommunen till gagn för Enköpingsborna och en växande besöksnäring.

Måluppfyllelse är ej på rätt väg

Målet anknyter till utveckling av Enköpings landsbygd samt besöksnäring. Besöksnäringen är en av de sektorer som drabbats hårdast av pandemin.
Hemestertrenden har varit påtaglig även om besöksnäringens nedgång är en utmaning. Enköpings besöksnäringsstrategi kommer att revideras.

Närmast angränsande till skärgårdens utveckling av det pågående uppdraget med renovering av hamnen och Klosterparken. Ute i skärgården är möjligheter att
utveckla besöksnäringen begränsad. Drift och underhåll fortsätter som planerat under 2021 men utvecklingsarbetet kring friluftsbaden har gått på sparlåga med anledning av sjukfrånvaro och vakanser.

Illustration som föreställer två händer i ett handslag.

Mål 18: Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringsliggande landsbygden

Kommunen har en än tydligare roll som samhällsutvecklare i våra mindre orter. I samverkan med egna bolag och med marknaden ska potentialen tas tillvara. Utveckla den digitala infrastrukturen. Säkra en långsiktigt hållbar livsmedels­försörjning.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Ambitionen är att översiktsplan, fördjupade planer samt ortsanalyser kompletteras med mer detaljerade utvecklingsstrategier för de mindre tätorterna. Arbetet har försenats med grund i pandemin. Bredbandsutbyggnaden fortgår åt rätt håll om än
långsamt. Skillnader mellan stad och land är påtagliga i antal hushåll och företag som har tillgång till uppkopplingshastighet på minst 100 Mbit/s.

Illustration som föreställer en kedja.

Läs mer om hållbar livsmiljö

Se exempel på vårt arbete inom uppgiften för att ta oss närmare målen vi har för hållbar livsmiljö.

Fler uppgifter i långsiktiga planen

Här är de sex uppgifterna vi arbetar utifrån. Klicka på någon av ingångarna för att läsa mer om respektive uppgift och vilka politiska mål som finns inom den. På varje sida finns även en film som kort presenterar uppgiften.

Illustration som föreställer pratbubblor. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Inget av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer människor i en skog. Ikonen ligger  i en gul ring med mörkblå platta.

Två av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer ett moln med en skiftnyckel i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av två mål är på rätt väg

Illustration som föreställer händer med en droppe i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Fyra av fem mål är på rätt väg

Illustration som föreställer en bok. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fyra mål är på rätt väg

Illustration som föreställer luftballong. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Hela långsiktiga planen

Nyfiken på att se kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 i sin helhet? Läs den i digital version.