Hållbar livsmiljö

Vi ska skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö.

Om uppgiften

Vi ska långsiktigt och kontinuerligt bevara, vårda och utveckla hela kommunens miljöer, infrastruktur, skyddsfunktioner och samhällsbyggande på ekonomiskt, socialt, och ekologiskt hållbara sätt som förhindrar olyckor och skapar trygghet samt hälsosamma och goda miljöer för alla generationer.

Oavsett om vi bygger nytt eller renoverar ska vi bygga ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle.


Ulrika Ornbrant (C), kommunalråd

Politiska mål för hållbar livsmiljö

Mål 14: Enköping är en klimatsmart, fossilfri och väl fungerande kommun där det är enkelt att ha en hållbar livsstil

Kommunen tar sitt ansvar för att uppnå klimatmålen och genom att ha bra samhälls­funktioner göra vardagen smidig för våra invånare att leva klimatsmart. Det behövs en integrerad syn på olika färdmedel och möjligheterna att kombinera dessa till en hel resa. Det offentliga bör uppmuntra och påskynda initiativ från näringslivet samt individuellt ansvarstagande för att spara energi och ställa om till förnybar energi och bränslen.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Under året har flera förbättringar genomförts, bland annat inom livsmedel, hållbart byggande och inom vattenverksamheten. Exempelvis har flera hållbara lösningar genomförts vid byggandet av Pepparrotsbadet. Man återanvänder nu spillvärme
från ishallen till Pepparrotsbadet och avloppsvatten från badet genom värmeväxlare för att återvinna värmen från vattnet innan det går ut i ledningsnätet.

Det har även installerats solceller på på S:t Iliansskolan, Grillbyskolan och Korsängens förskola. VA har under året samarbetat med energisamordnaren på fastighet kring driftanläggningar och effektiviseringar av kommunens byggnader.

I projekteringen av den nya gymnasieskolan finns även ett antal hållbara lösningar med, som att återvinna kondensvärmen från kyl/frys i storköket.

Pandemin har påverkat utvecklingstakten till viss del, främst gällande större samverkansinitiativ. Bedömningen är dock att kommunen är på rätt väg för att nå målet 2023.

Illustration som föreställer två pilar.

Mål 15: I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer

Som kommun ska vi ta hand om vår natur och våra natur­resurser såsom vatten för att kommande generationer också ska kunna glädjas åt dem.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Kommunen har under flera år arbetat aktivt med miljödiplomering och hållbarhets­löften. Under 2021 beslutade Kommunstyrelsen om en avsiktsförklaring om hållbarhetslöfte för vattenåtgärder. År 2020 tecknades hållbarhetslöfte för att bevara och öka biologisk mångfald. Kommunen deltar i nätverket Sveriges ekokommuner vilket är en del av det internationella nätverket Local Governments for Sustainability (ICLEI). Mervärdet för att vara medlem i Sveriges ekokommuner är kunskaps­byggande samt med mål i sikte om ett ekosystem i balans. Ett förnyat
klimatkontrakt tecknades under december 2021 av kommunstyrelsens ordförande.

Under året har kommunen anslutit sig till Viable Cities. Det ger förutsättningar för att utveckla nya former av samarbete mellan kommuner, näringsliv, akademier,
forskningsinstitut och civilsamhälle. Syftet är att mobilisera och ställa om arbetssätt i linje med nationella miljö- och klimatmål samt till Sveriges internationella åtaganden. En hållbarhetsstrateg har anställts som även kommer att vara projektledare vid
införandet av Viable Cities.

Under hösten har bland annat arbete pågått med snusfabriken. De håller på att installera reningsutrustning för sitt utgående avlopp vilket kommer minska föroreningsmängderna. På Gröngarnsåsen-Dyarna har ett större arbete
genomförts för att öka tillgänglighet för besökare och öka biologisk mångfald i vatten. Bland annat finns nu spång som möjliggör besök även med hjälpmedel så
som rullstol. Kommunen har betande djur (nöt) på Dyarna sen flera år tillbaka och kommer att fortsätta upplåta mark för det framöver. I kommunens parker har det redan goda arbetet fortsatt med gynnande av pollinationer genom att förbättra miljöer och möjligheter till bosättningar.

De strategiska insatser som beslutats tillsammans med de aktiviteter som genomförts av kommunens förvaltningar ger förutsättningarna att nå målet om en
klimat­neutral kommun. Bedömningen är att måluppfyllelsen går i rätt riktning.

Illustration som föreställer en cykel.

Mål 16: Enköpings kommun ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit

För skolan och omsorgen behöver värdegrundsarbetet vara levande på olika sätt för att verksamheterna ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Under året har en ny avdelning skapats i kommunen, avdelningen för trygghet och säkerhet. Syftet var att sätta ett ökat fokus på brotts- och trygghetsförebyggande arbete. I detta ingår brottsförebyggande insatser, trygghetsskapande arbete, samverkansavtal med Polisen, samverkan med kommunala förvaltningar, företag och civilsamhälle. Andra delar för den nya avdelningen att vidareutveckla är säkerhetsfrågor, beredskap samt informationssäkerhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med utbildningsförvaltningen arbetat med åtgärder i våra utomhusmiljöer. Det för att öka känslan av trygghet
och minskad skadegörelse. Arbetet med att öppna upp med slyröjning och ökat ljusinsläpp har fortsatt under året samt förbättring av belysning, både med
klassiska stolpar och också effektbelysning.

I SCB:s medborgarundersökning visar inga större skillnader för Enköping jämfört med den nationella bilden om trygghet. Av invånarna i Enköping känner sig 96,3% trygga i sitt bostadsområde när det är ljust ute och 75,4% känner trygghet även när det har blivit mörkt.

Trygghet, jämställdhet och tillit är områden där kommunen förstärkt arbetet under året. Bedömningen är att målet är på rätt väg för att uppfyllas 2023.

Illustration som föreställer två händer.

Mål 17: Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter

Enköping är en landsbyggds­kommun vid Mälaren med tillgångar och möjligheter som har stor potential. I samverkan med människor och organisationer kan vi utveckla kommunen till gagn för Enköpingsborna och en växande besöksnäring.

Måluppfyllelse är ej på rätt väg

Målet anknyter till utveckling av Enköpings landsbygd samt besöksnäring. Enköpings besöksnäring har en stor utvecklingspotential och efterfrågan ökar på hållbara produkter och tjänster, lokala upplevelser samt friluftsaktiviteter. Dock har pandemin drabbat besöksnäringen hårt, med minskat resande och färre besökare än tidigare år.

För fortsatt utveckling bör en strategisk plan tas fram i nära samverkan med företagare och aktörer, som beskriver nuläge, mål och aktiveter för att nå målet.

Då utvecklingen inte skett i önskvärd riktning är bedömningen att målet inte är på rätt väg att nås 2023.

Illustration som föreställer två händer i ett handslag.

Mål 18: Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringsliggande landsbygden

Kommunen har en än tydligare roll som samhällsutvecklare i våra mindre orter. I samverkan med egna bolag och med marknaden ska potentialen tas tillvara. Utveckla den digitala infrastrukturen. Säkra en långsiktigt hållbar livsmedels­försörjning.

Måluppfyllelse är delvis på rätt väg

Under året har ett omtag gjorts för att ta fram en landsbygdsstrategi, något som ska remitteras till berörda parter efter framtagandet.

Bredbandsutbyggnaden fortsätter utanför tätort men arbetet går långsamt. Skillnader mellan stad och land är fortfarande påtagliga i antal hushåll och företag
som har tillgång till uppkopplingshastighet på minst 100 Mbit/s. Inom tätort eller småort har 87 procent fiber. Utanför tätort och småort är det 32 procent som
har 100 Mbit/s.

Andelen livsmedel med ursprung Sverige har ökat och kommunen har tecknat avtal med fler lokala producenter. Lokalförsörjningen av förskolor och skolor på landsbygd har utvecklats enligt plan.

Framåt behöver översiktsplan, fördjupade planer samt ortsanalyser kompletteras med mer detaljerade utvecklingsstrategier för de mindre tätorterna för att
nå målet. Arbetet har försenats på grund av pandemin. Då utvecklingen av kransorterna inte fortsätter i önskad takt bedöms måluppfyllelsen delvis vara på rätt väg.

Illustration som föreställer en kedja.

Läs mer om hållbar livsmiljö

Se exempel på vårt arbete inom uppgiften för att ta oss närmare målen vi har för hållbar livsmiljö.

Fler uppgifter i långsiktiga planen

Här är de sex uppgifterna vi arbetar utifrån. Klicka på någon av ingångarna för att läsa mer om respektive uppgift och vilka politiska mål som finns inom den. På varje sida finns även en film som kort presenterar uppgiften.

Illustration som föreställer pratbubblor. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Inget av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer människor i en skog. Ikonen ligger  i en gul ring med mörkblå platta.

Två av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer ett moln med en skiftnyckel i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av två mål är på rätt väg

Illustration som föreställer händer med en droppe i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Fyra av fem mål är på rätt väg

Illustration som föreställer en bok. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fyra mål är på rätt väg

Illustration som föreställer luftballong. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Hela långsiktiga planen

Nyfiken på att se kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 i sin helhet? Läs den i digital version.