Livslångt lärande

Vi ska skapa förutsättningar för livslångt lärande.

Om uppgiften

Vi ska ge alla, från små barn till vuxna, förutsättningar att utveckla och utbilda sig, för att ge alla Enköpingsbor bra förutsättningar i livet och möjligheten att kunna leva ett självständigt liv.

Alla, oavsett ålder ska ges möjlighet till utbildning och att utveckla sig själv.


Jenny Gavelin (L)

Politiska mål för livslångt lärande

Mål 4: Alla elever i grundskolan går ut 9:e klass med gymnasie­behörighet

Förbättrade resultat i grundskola är ett av våra prioriterade områden för perioden, en satsning som har ett specifikt mål. Vägen dit innebär sannolikt översyn av arbetssätt, arbetsmiljö, uppföljning och samverkan kring elevernas utveckling.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Under året har en god ökning i kunskapsresultat konstaterats både mellan årskullar och inom samma årskull över tid. 88 % av eleverna i årskurs 9 var gymnasiebehöriga 2021, vilket är en ökning från föregående år (87%). Även i årskurs 6 kan man se en
positiv utveckling vad gäller andelen som fått lägst betyg E i svenska (94% 2021), engelska (92% 2021) och matematik (91% 2021).

De nationella proven för årskurs 6 och 9 har dock inte kunnat genomföras under två verksamhetsår. Förhoppningen är att grundskolan kommer få ett kvitto på hur lärandet i svenska, matematik och engelska har hanterats under pandemin, när dessa kan genomföras igen.

En utmaning som kommunen står inför är att ta hand om behoven hos de barn och unga som omplaceras till familjehem eller annat boende. Snabba omplaceringar ger inte förutsättningar för goda skolöverlämningar vid till exempel byte av skola. För
de som går ut nionde klass nu har strukturerad uppföljning och stöd under skolgång kommit in för sent. Detta behöver förbättras kommande år, bland annat ökad samverkan mellan socialtjänst, mottagande skola och familjehemsföräldrar samt
aktivt utvecklande av mer metoder som stödjer barnens stöd i att nå uppsatta mål.

Bedömningen är att kommunens medvetna arbete kring att förbättra skolresultatet har gett effekt och att kommunen är på rätt väg till att nå målet till år 2023.

Illustration som föreställer en penna.

Mål 5: Alla elever fullföljer gymnasie­skolan med examen

I slutänden vill vi att alla gymnasieelever fullföljer sin utbildning och tar en examen. Vägen dit innebär sannolikt översyn av arbetssätt, arbetsmiljö, uppföljning och samverkan kring elevernas utveckling.

Måluppfyllelse är ej på rätt väg

De senaste tre åren har andelen som tar examen, både vad gäller studieförberedande och yrkesförberedande program, sjunkit. För de nationella programmen på
Westerlundska gymnasiet blev andelen elever med examen på högskole­förberedande program 68,3% (75,5% 2020) och på yrkesprogrammen blev
motsvarande siffror 64,7% (70,2% 2020).

Westerlundska gymnasiets resultat har också legat under rikssnittet under ett antal år, sett till totalen. Stora skillnader kan dock ses mellan program och inom program över tid.

Då trenden är negativ är bedömningen att måluppfyllelsen inte är på rätt väg.

Illustration som föreställer en studenthatt.

Mål 6: Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, elever och föräldrar

Bra utbildningsmöjligheter är en av kommunens viktigaste framgångsfaktorer. Barn och elever som mår bra och utvecklas väl är grunden, men många andra faktorer som exempelvis lokaler, utemiljö, arbetsmiljö och anställnings­villkor bidrar också till att skapa bilden av Enköping som en bra skolkommun.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Andelen legitimerade lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning är hög. På gymnasieskolan och vuxenutbildningen uppgår den nästan till 100%. Möjligheten till fortbildning är god, utbildningsförvaltningen har en aktiv forsknings- och
utvecklingsenhet som möjliggör riktad fortbildning, en god kontakt med Uppsala universitet och två kommundoktorander.

På grundskolan är utvecklingen av kunskapsresultaten god, både mellan årskullar och inom samma årskull över tid. Gymnasieskolan erbjuder ett brett utbud av
nationella program, inriktningar och valbara kurser. Gymnasieskolans resultat­utveckling behöver dock prioriteras för att få önskat resultat och leda till att
elever finner skolan som attraktiv. Yrkeshögskolans trädgårdsmästarutbildning har fortsatt ett högt söktryck (25–26% av de sökande har kunnat beviljas
en plats de senaste tre åren) och förhoppningen är att fler YH-utbildningar, både korta och långa, ska kunna erbjudas på sikt.

Andelen ändamålsenliga lokaler har ökat de senaste tre åren. Under året har två förskolor byggts enligt ett eget koncept där smarta materialval och optimering
av ytor gjorts utan att påverka pedagogiken eller arbetsmiljön negativt. I utformningen av de nya förskolorna har barnperspektivet vägts in aktivt. Bygget av den nya gymnasieskolan antas även öka attraktiviteten på sikt inom gymnasie­verksamheten när elever och personal får tillgång till en modernt anpassad skolbyggnad. Det pågår även ytterligare planering av två nya grundskolor samt ett antal nya förskolor. Samtidigt bör utmaningarna på vissa av de befintliga lokalernas kvalitet tas på allvar, då de påverkar skolledares och medarbetares situation
negativt och på sikt riskerar att äventyra bilden av Enköpings kommun som en attraktiv skolkommun.

Med den höga andelen behöriga lärare, positiva utveckling av skolresultat inom grundskolan och utvecklingen av ändamålsenliga lokaler är den sammantagna bedömningen att måluppfyllelsen är på rätt väg.

Illustration som föreställer en jordglob.

Mål 7: Alla elever och studerande får vägledning och stöd utifrån sina egna behov och förutsättningar

En av skolans viktigaste satsningar är att följa varje individ från förskolan till gymnasiet för att ge eleven det stöd eller den stimulans som behövs för att uppnå sina mål och för att få bra för­utsättningar för ett liv i balans. Motsvarande stöd behövs också för den som studerar inom vuxenutbildningen. Samverkan mellan olika funktioner inom kommunen är viktig, men också med privata och ideella aktörer.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Ett stort fokus läggs på att anpassa undervisning efter varje elevs behov och utmaningar, där kvalitet definieras av varje enskild elevs utveckling. Elevhälsan
i Enköpings kommun är väl utbyggd och väl bemannad. Samverkansformer med olika
stödfunktioner inom kommunen vad gäller den enskilda eleven utvecklas kontinuerligt. En fortsatt utmaning vad gäller övergången mellan grundskola
och gymnasieskolan finns, som för vissa individer kan upplevas som svår.


Det är en väl utbyggd studie- och yrkesvägledning på gymnasieskola som kan stödja eleverna vid framtida yrkes- och studieval. Andelen elever i årskurs 9 som
upp­­lever sig vara ganska säkra eller helt säkra inför sitt gymnasieval för året uppgick till 80%. Samma årskulls upplevelse av trygghet inför sitt gymnasieval var
föregående läsår (årskurs 8 år 2020) 48 %. Detta visar en god utveckling från årskurs 8 till årskurs 9. Studieoch yrkesvägledningen finns även till för att stödja eleverna vid byte av studieval i de fall eleven önskar. Inom vuxenutbildningen utökades studie- och yrkesvägledningen år 2020 för att förbättra stödet till den målgruppen.

Utbildningsförvaltningen har under året genomfört simskola, El-Sistema, skolbibliotek och pedagogisk kultur- och kulturarvsverksamhet. Kulturskolan har
genomfört kompanjonlärarskap i enlighet med läroplanens mål. Bibliotekeken har erbjudit ungdomar och vuxenstuderande vägledning, tillgång till lån av
litteratur, kurslitteratur från högskolor och bokning av datorer, som kompletterande stöd till elever och studerande.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara på rätt väg.

Illustration som föreställer en glödlampa.

Läs mer om livslångt lärande

Se exempel på vårt arbete inom uppgiften för att ta oss närmare målen vi har för livlångt lärande.

Fler uppgifter i långsiktiga planen

Här är de sex uppgifterna vi arbetar utifrån. Klicka på någon av ingångarna för att läsa mer om respektive uppgift och vilka politiska mål som finns inom den. På varje sida finns även en film som kort presenterar uppgiften.

Illustration som föreställer pratbubblor. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Inget av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer människor i en skog. Ikonen ligger  i en gul ring med mörkblå platta.

Två av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer ett moln med en skiftnyckel i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av två mål är på rätt väg

Illustration som föreställer händer med en droppe i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Fyra av fem mål är på rätt väg

Illustration som föreställer en bok. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fyra mål är på rätt väg

Illustration som föreställer luftballong. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Hela långsiktiga planen

Nyfiken på att se kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 i sin helhet? Läs den i digital version.