Medarbetare och ekonomi

Kommunfullmäktiges mål kompletteras med några mål som rör medarbetare och ekonomi. Det är en tillhörande förutsättning för att nå verksamheternas mål.

Hitta på sidan

Mål medarbetare 2023

  1. Ökat medarbetarengagemang
  2. Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra bra jobb och utvecklas i sin roll
  3. Sjukfrånvaron i Enköping ska minska
  4. Kommunens personalomsättning är mindre än 10 procent

Om mål för medarbetare

Enköpings kommun står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och nya lösningar. Vi tror att lösningen på våra utmaningar finns i en utveckling som drivs av kompetenta ledares och medarbetares kreativitet, inre motivation och vilja att bidra till ständiga förbättringar. Bra ledare ser vi dessutom som den enskilt viktigaste faktorn för att attrahera nya medarbetare och behålla befintliga. Bra ledare bidrar till god arbetsmiljö.

Genom dynamiska arbetsplatser och coachande chefer ökar medarbetarengagemanget för invånarnas bästa.

Arbetet med att utveckla nya arbetssätt ska ske kontinuerligt och de gånger vi tvingas till rekryteringar blir att se över vad framtiden ställer för krav på organisationen och hur den tomma platsen ska fyllas för att ytterligare stärka förändringsarbetet.

Långsiktiga finansiella mål 2023

  1. Resultatet ska inte understiga 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning för perioden 2020–2023.
  2. Soliditet ska inte understiga 20 procent för perioden 2020–2023.
  3. Självfinansieringsgraden ska vara inom intervallet 50-100 procent för perioden 2020–2023.

Om de finansiella målen

Resurser fördelas för att skapa förutsättningar att nå kommunfullmäktiges målbild 2023. Fördelningen sker utifrån att vår ekonomi är i balans och att resurserna används rätt och på ett effektivt sätt. I perspektivet ekonomi definieras både kortsiktiga och långsiktiga finansiella mål för kommunen. De kortsiktiga finansiella målen ingår i årsplanen varje år, medan de långsiktiga beslutas i kommunfullmäktiges långsiktiga plan och gäller fram till 2023.

De finansiella målen följs upp varje år i årsredovisningen. Om de kortsiktiga målen eller uppföljningen avviker på ett negativt sätt från de långsiktiga målen, ska kommande budgetar justeras för att uppnå de långsiktiga målen.