Näringsliv och arbets­marknad

Vi ska skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad.

Om uppgiften

Vi ska göra kommunen attraktiv genom att skapa gynnsamma villkor för företag och arbetsgivare, bland annat genom att arbeta innovativt med att utveckla kompetensförsörjning, ha en god och effektiv offentlig service samt goda kommunikationer.

Ska vi lyckas måste vi arbeta innovativt, ha en god och effektiv offentlig service och bra kommunikation med näringslivet.


Peter Book (M), kommun­styrelsens ordförande

Politiska mål för näringsliv och arbetsmarknad

Mål 19: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer

Företag och organisationer (som till exempel försvars­makten och Fjärdhundraland) ska uppleva att kommunen är en bra part i deras utveckling.

Måluppfyllelse är på rätt väg

I kundundersökningen "Nöjd-kund-index" (NKI) visas en positiv trend för kommunens servicenivå de senaste åren. Mätningen, som genomförs i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA), berör sex serviceområden: Information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De sex myndighetsområden som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Årets resultat är ännu inte publicerat med de preliminära uppgifterna visar ett NKI-index på 70, jämfört med
startlägets NKI-index på 63.

Miljö- och byggförvaltningen har ökat samspelet med samhällsbyggnads­förvaltningen, vilket börjar ge goda resultat i processer med företag och organisationer. Övergången till en mer digital samhällsbyggnadsprocess är påbörjad, med bland annat digitalisering av grundkarta och fastighetsförteckning. På grund av pandemin har kommunens verksamheter inom bygg- och miljönämnden erbjudit digitala öppet hus, digitala tillsyn och personliga möten och tillsyn utomhus.

Under kommande år kommer kommunen ha fokus på företagsmöten, företagsbesök samt att lyssna in hur och på vilka sätt servicen i myndighetshandläggning
kan utvecklas. För målet om att vara en attraktiv kommun för företag och organisationer ses en positiv utveckling och måluppfyllelsen bedöms vara på rätt
väg.

Illustration som föreställer en medalj.

Mål 20: Enköping har en stark besöksnäring

Turism och besöksnäring har stor betydelse för syssel­sättningen i Enköpings kommun, men också som ett sätt att marknadsföra Enköping.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Kommunen har flera projekt som främjar besöksnäringen där samverkan med andra aktörer är centralt för att nå måluppfyllelse. Dock ser man att pandemin haft påverkan på antal övernattande besök i kommunen de senaste åren, med kortare resor och "hemester" i sitt närområde.

Med öppnandet av Pepparrotsbadet erbjuder Enköping ännu en stark reseanledning som komplement till befintligt utbud. Enköpings parker och destination Fjärdhundraland är sedan tidigare etablerade dragare till vårt geografiska område.
Pepparrotsbadet har öppet hela året vilket är en styrka i arbetet med att förlänga den traditionella turistsäsongen som löper maj-september. I linje med att tillgodose behoven från husbilsresenärer har fyra nya parkeringsplatser för husbilar ställts i ordning vid Pepparrotsbadets parkering.

Samarbetet inom Fyra Mälarstäder fortsätter. Arbetsgruppen för besöksnäring har under året arbetat med Mälaren som gemensam nämnare med gästhamnar och båtturism i fokus. Ett samarbete har även påbörjats kring cykelturismen och dialog med cykelföreningen pågår. Utveckling av buss- och cykelturism har skett under året. Mountainbike-banan vid Gånsta har rustats och marknadsförs i flera digitala
kanaler, däribland den digitala besökskartan.

Arbete pågår även med att införa den kommunala turismstrategin, det kulturpolitiska programmet och det idrottspolitiska programmet. Dessa styrdokument
är av stor vikt för framtidens besöksnäring.

Vid nybyggnation av skolor ingår det att planera för övernattningsmöjligheter. Det är en del i att förbättra förutsättningarna för idrottsturismen och utvecklingen av konceptet Lägerstaden Enköping.

Utvecklingen av hamnområdet har försenats något och därmed finns risk att inte alla aktiviteter kring hamnområdet och Klosterparken hinner slutföras innan 2023 års slut. Trots eventuella förseningar i hamnområdet är bedömningen att måluppfyllelsen är
på rätt väg.

Illustration som föreställer en skog med människor i.

Läs mer om näringsliv och arbetsmarknad

Se exempel på vårt arbete inom uppgiften för att ta oss närmare målen vi har för näringsliv och arbetsmarknad.

Fler uppgifter i långsiktiga planen

Här är de sex uppgifterna vi arbetar utifrån. Klicka på någon av ingångarna för att läsa mer om respektive uppgift och vilka politiska mål som finns inom den. På varje sida finns även en film som kort presenterar uppgiften.

Illustration som föreställer pratbubblor. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Inget av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer människor i en skog. Ikonen ligger  i en gul ring med mörkblå platta.

Två av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer ett moln med en skiftnyckel i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av två mål är på rätt väg

Illustration som föreställer händer med en droppe i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Fyra av fem mål är på rätt väg

Illustration som föreställer en bok. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fyra mål är på rätt väg

Illustration som föreställer luftballong. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Hela långsiktiga planen

Nyfiken på att se kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 i sin helhet? Läs den i digital version.