Näringsliv och arbets­marknad

Vi ska skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad.

Om uppgiften

Vi ska göra kommunen attraktiv genom att skapa gynnsamma villkor för företag och arbetsgivare, bland annat genom att arbeta innovativt med att utveckla kompetens­försörjning, ha en god och effektiv offentlig service samt goda kommunikationer.

Ska vi lyckas måste vi arbeta innovativt, ha en god och effektiv offentlig service och bra kommunikation med närings­livet.


Peter Book (M), kommun­styrelsens ordförande

Politiska mål för näringsliv och arbetsmarknad

Mål 19: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer

Företag och organisationer (som till exempel försvars­makten och Fjärdhundraland) ska uppleva att kommunen är en bra part i deras utveckling.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Ett förslag till näringslivs­program för åren 2023-2027 har arbetats fram under året. Närings­livsprogrammet identifierar sex fokus­områden för kommunens strategiska näringslivs­arbete och har som mål att stärka Enköping som en attraktiv ort för företag att verka, starta och etablera sig i.

Varje år mäter Sveriges kommuner och regioner (SKR) hur nöjda före­tagarna är med kommunens service inom myndighetsutövningen, så kallat nöjd kund-index (NKI). Det preliminära resultatet från 2022 års NKI-undersökning visar att kommunens samlade resultat fortsätter att öka och uppgår nu till ett NKI-värde på 72. Det myndighets­område som ökat mest är bygg, där den senaste mätningen gav ett NKI 66, vilket kan jämföras med föregående mätning då indexet var 59. Även
myndighets­området miljö har ökat, från ett NKI-värde på 74 år 2021 till NKI 77 för året.

Under året genomfördes workshops tillsammans med politik, företag och kommunala tjänstemän för att identifiera vilka aktiviteter som behöver genomföras för att förbättra företagsklimatet i kommunen och öka NKI värdena. En handlingsplan har därefter tagits fram. Arbetet görs tillsammans mellan kommunens olika förvaltningar och i dialog med näringslivet.

Under året har ett arbete skett med webbplatsen "Upplev Enköping" för att få sidan att andas plats­varumärke ännu mer. Sidan är mer renodlat i sitt erbjudande för vad platsen Enköping har att erbjuda. Ett samarbete sker med Region Uppsala samt inom Stockholm Business Alliance av­seende större etablerings-och investerings­förfrågningar.

Illustration som föreställer en medalj.

Mål 20: Enköping har en stark besöksnäring

Turism och besöksnäring har stor betydelse för syssel­sättningen i Enköpings kommun, men också som ett sätt att marknadsföra Enköping.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Besöksnäringen utvecklas i nära samarbete mellan berörda förvaltningar inom kommunen och lokala och regionala aktörer. Syftet är att stödja besöksnäringen genom att vägleda besökaren till sevärdheter och lokal besöksnäring. I hamnen fanns en säsongsanställd hamnvärd tillgänglig under sommaren för att hjälpa besökare och hålla ordning och reda i hamn­området.

I Årets stadskärna har samverkansgruppen Team Centrum arbetat med att under 2022 synliggöra utbudet i centrum. Under året har platsen Enköping med platsvarumärke marknadsförts, bland annat i Uppsala och på Livsstilsmässan i Enköping.

Arbete med ett till­gängligt kulturarv har varit i fokus under året. I samverkan med kommunens förvaltningar har flera vandringsstråk längs med Upplandsleden försetts med informations­skyltar på svenska och engelska samt uppdatering av ett nytt skyltsystem vid Lill­kyrka fornstig.

Det elektriska turisttåget levererades i juli. Tåget, som tar invånare och besökare med på guidade turer genom stadens parker, har varit väl bokade under året.

Utvecklingen av Klosterparken och hamnen går långsamt framåt. Detta beror på att tillstånden för arbeten i vattenområde är komplexa och tar tid men även att behovet att säkra vattentäkten i Kloster­parken. Vi har nu fått tillstånd för muddringen och projekteringen är startad. Flera förbättringar har genomförts i hamnen och även på flera grön­områden och parker för att förbättra för besökare. Bland annat har upp­rustning samt förbättring av tillgängligheten skett vid Gröngarsåsen-Dyarna och ett nytt digitalt bokningssystem för båtar och husbilar har införts som förenklar för hamnens besökare.

Projektet "regional cykelled" mellan Enköping och Håbo fortsätter. Arbete pågår med an­sökan till Trafikverket. Parallellt med det arbetet pågår framtagande av förslag till avsikts­förklaring, där Upplands­stiftelsen och Region Uppsala leder processen med bidrag från kommunen.

Under året har även projekten kring cykel-, buss- och båtturism i samverkan med regionen, Fyra Mälarstäder och andra kommuner i länet pågått.

Illustration som föreställer en skog med människor i.

Läs mer om näringsliv och arbetsmarknad

Se exempel på vårt arbete inom uppgiften för att ta oss närmare målen vi har för näringsliv och arbetsmarknad.

Fler uppgifter i långsiktiga planen

Här är de sex uppgifterna vi arbetar utifrån. Klicka på någon av ingångarna för att läsa mer om respektive uppgift och vilka politiska mål som finns inom den. På varje sida finns även en film som kort presenterar uppgiften.

Illustration som föreställer pratbubblor. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer människor i en skog. Ikonen ligger  i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer ett moln med en skiftnyckel i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Två av två mål är på rätt väg

Illustration som föreställer händer med en droppe i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fem mål är på rätt väg

Illustration som föreställer en bok. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fyra mål är på rätt väg

Illustration som föreställer luftballong. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Två av tre mål är på rätt väg

Hela långsiktiga planen

Nyfiken på att se kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 i sin helhet? Läs den i digital version.