Näringsliv och arbets­marknad

Vi ska skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad.

Om uppgiften

Vi ska göra kommunen attraktiv genom att skapa gynnsamma villkor för företag och arbetsgivare, bland annat genom att arbeta innovativt med att utveckla kompetensförsörjning, ha en god och effektiv offentlig service samt goda kommunikationer.

Ska vi lyckas måste vi arbeta innovativt, ha en god och effektiv offentlig service och bra kommunikation med näringslivet.


Peter Book (M), kommun­styrelsens ordförande

Politiska mål för näringsliv och arbetsmarknad

Mål 19: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer

Företag och organisationer (som till exempel försvars­makten och Fjärdhundraland) ska uppleva att kommunen är en bra part i deras utveckling.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Indikatorer visar en positiv trend under perioden 2018–2020 men med en bit kvar för att målet ska vara uppnådd. Det är sex myndighetsområden som mäts; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt
serverings­tillstånd. Enköpings utveckling är som nämnts positiv men resultaten ligger fortfarande något under rikssnittet. Ett arbete genomförs mellan tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden med syfte att utveckla planprocessens olika delar,
vilket har relevans för kommunens företagsklimat. Arbete har inletts för att utveckla näringslivsstrategin och tar mera fart när ny näringslivschef tillträder en bit
in i oktober. Antalet nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen har sedan juli 2020 ökat med 19 procent för Enköpings kommun. Antalet arbetslösa har under mot­svarande period minskat men är ändå alltjämt relativt högt.

Transformeringen till en mer digital samhällsbyggnadsprocess är påbörjad tillsammans med planavdelningen, där kart- och GIS-avdelningen drivit arbetet med digitalisering av bland annat grundkarta och fastighetsförteckning.

Miljö-och byggnadsnämndens verksamheter upprätthåller servicenivån till medborgarna, trots covid-19, genom exempelvis en digital version av öppet hus, digital tillsyn samt personliga möten och tillsyn utomhus. Ansträngningarna får genomslag i exempelvis nöjdkundindex där tillgänglighet och andra bedömnings­områden har gått upp. 

Illustration som föreställer en medalj.

Mål 20: Enköping har en stark besöksnäring

Turism och besöksnäring har stor betydelse för syssel­sättningen i Enköpings kommun, men också som ett sätt att marknadsföra Enköping.

Måluppfyllelse är delvis på rätt väg

Utvecklingen av hamnområdet enligt tidigare uppdrag innebär en process i flera steg som tar längre tid då tillstånd och åtgärder måste genomföras i en bestämd ordning. Vid förändringar i området tillkom fler faktorer som behöver redas ut än som var
planerade för vid uppstart. Osäkerhet finns vid denna uppföljning om aktiviteterna kring hamnområdet och Klosterparken kommer att vara helt klara 2023.

Med öppnandet av Pepparrotsbadet följer ett större utbud av upplevelser som kommer att öka turismen. Vid badet har även fyra nya ställplatser för husbilar
iordningsställts. Cykelturismen är en del som upplevelsenämnden ser en stor potential i och där har ett samarbete påbörjats inom Fyra mälarstäder och
genom en dialog med cykelföreningen.

Upplevelsenämnden har flera projekt som främjar besöksnäringen. Det handlar bland annat om bussturism och cykelturism. Arbete pågår även med implementering av den kommunala turismstrategin, samt det kulturpolitiska programmet. De dokumenten är av stor vikt för framtidens besöksnäring.

Illustration som föreställer en skog med människor i.

Läs mer om näringsliv och arbetsmarknad

Se exempel på vårt arbete inom uppgiften för att ta oss närmare målen vi har för näringsliv och arbetsmarknad.

Fler uppgifter i långsiktiga planen

Här är de sex uppgifterna vi arbetar utifrån. Klicka på någon av ingångarna för att läsa mer om respektive uppgift och vilka politiska mål som finns inom den. På varje sida finns även en film som kort presenterar uppgiften.

Illustration som föreställer pratbubblor. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Inget av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer människor i en skog. Ikonen ligger  i en gul ring med mörkblå platta.

Två av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer ett moln med en skiftnyckel i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av två mål är på rätt väg

Illustration som föreställer händer med en droppe i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Fyra av fem mål är på rätt väg

Illustration som föreställer en bok. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fyra mål är på rätt väg

Illustration som föreställer luftballong. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Hela långsiktiga planen

Nyfiken på att se kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 i sin helhet? Läs den i digital version.