Själv­ständigt liv

Vi ska ge stöd till enskilda och familjer som behöver sam­hällets hjälp för att kunna leva ett själv­ständigt liv.

Om uppgiften

Vi ska ge stöd till de enskilda och familjer i alla åldrar som behöver samhällets hjälp för att utifrån sina egna förut­sättningar och behov kunna leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv.

Under fördjupad information längre ned på sidan kan du se filmer från våra olika verk­samheter på temat själv­ständigt liv.

Utifrån sina förutsättningar ska man få rätt hjälp att leva ett självständigt liv


Kristina Eriksson (KD)

Politiska mål för självständigt liv

Mål 8: I Enköping har vi väl fungerande metoder och arbetssätt för integrering

Integration handlar om vårt arbete med att ge dem som av olika orsaker är i utanförskap en chans att leva självständigt och inkluderat. Och som möjliggör egen försörjning på en jäm­ställd, jämlik och växande arbetsmarknad.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Värdegrundsfrågor och ett normkritiskt förhållnings­sätt är en del av för­skolornas dagliga arbete. Eleverna i kommunala grundskolor och gymnasie­skola upplever en hög grad av trygghet och studiero och verk­samheterna bedriver ett kontinuerligt arbete kring värdegrund. Ett om­fattande kompensatoriskt arbete pågår bland annat genom fördelning av resurser, såväl ekonomiska som personella, till de enheter som behöver stärkas.

Integrationsenhetens arbete med att ta emot och placera nyanlända i en egen bostad är väl fungerande och i samtliga verksamheter pågår ett kvalificerat arbete med mottagning av nyanlända barn och unga. Både grundskola som gymnasium har studie­handledning och moders­målsundervisning på elevernas hemspråk. Nya rutiner för studie­handledning har tagits fram med fokus på det första halvåret barnet befinner sig i Sverige, vilket väntas ge goda resultat på sikt.

De kommunala arbets­insatserna, där Jobb­centrum är en viktig del, bedöms vara väl fungerande och sam­verkan kring de arbets­sökanden, inom kommunen och med externa parter, är god och utvecklas kontinuerligt. Samarbete med Omina och Adastra samt genom arbetsträning och löne­bidragstjänster kommer fler ut i sysselsättning.

Ett arbete med im­plementering och utveckling av social hållbarhet och med att säkerställa rättigheter inom upplevelse­nämndens verksamheter pågår. Genom den nya biblioteksbussen upp­muntras barns delaktighet i den konstnärliga gestaltningen och sim­skola erbjuds. Fritids­banken gör idrott- och fritidsaktiviteter mer tillgängliga genom att låna ut sport- och frilufts­artiklar gratis.

I samarbete med Studie­förbundet Vuxenskolan så drivs ett språkcafé på huvudbiblioteket. Sam­arbete sker även kring etablering av nyanlända småbarnsföräldrar, projekt SIGNE 2.0. Tillsammans med förskolor, öppna förskolan och barna­vårdscentraler arbetar biblioteket för att stärka småbarnsföräldraskap och främja språkutveckling. I samverkan med Studie­främjandet har projektet Älskade barn pågått från 2021 till maj 2022. Projektet som är en handledd studiecirkel har
skapat en mötesplats där föräldrar i ett nytt land kunnat träffas och diskutera sina roller, sitt ansvar, sina rättigheter och skyldigheter. Pedagogiska aktiviteter för ukrainska flykting­familjer på Åsundagården har även skett vid fyra tillfällen under hösten.

Illustration som föreställer en pusselbit.

Mål 9: Personer i behov av stöd får det utifrån sina behov och på rätt nivå

Oavsett om stödet är tillfälligt eller långvarigt, ekonomiskt eller för fysiskt eller psykiskt hinder ska det ges på rätt nivå. Som kommun bör vi varken betraktas som generösa eller snåla, insatserna ska vara på rätt nivå.

Måluppfyllelse är delvis på rätt väg

Den senaste brukarbedömningen inom LSS gruppbostad visar att 86 procent av kommunens kunder anser att de själva kan bestämma om saker som är viktiga för dem. Resultatet i brukarbedömningarna inom särskilt boende och hemtjänst var 86 procent respektive 85 procent på frågan om hänsyn tas till kundens åsikter och önskemål. Med tanke på att äldreomsorgsverksamhet och LSS-verksamhet i Sverige påverkats mycket av den pågående pandemin de senaste åren har Socialstyrelsen gjort bedömningen att resultaten är svåra att tyda och jämföra med åren innan pandemin. Verksamheterna inom kommunens vård- och omsorgsförvaltning upplever dock att kunderna är nöjda med den verksamhet som bedrivs.

Genom att använda kommunens egen öppenvård minskar behovet av antalet externa placeringar inom socialtjänsten, oavsett lagrum. Kommunens egna stödboenden används maximalt, där insatser många gånger ges parallellt med öppenvård Nyängen, Familjens Hus samt insatser via Joar Socia. Sammantaget bedöms detta bidra till minskade kostnader för externa placeringar och
medborgarna har möjlighet att få vård inom sin egen hemkommun.

Ökat antal utredningar inom stöd till barn och unga i kombination med svårighet att rekrytera personal har haft negativa effekter på dokumentation och barns delaktighet i ärenden. De rekryteringar som genomfördes under 2021 har under årets första tertial lett till ett ökat antal utredningar där barnens uppfattning och inställning dokumenteras.

Ett nära samarbete och tät dialog finns med Enköpings hyresbostäder vad gäller sociala kontrakt, bostad först samt jourlägenheter som kommunen hyr av EHB.

Illustration som föreställer ett hjärta.

Mål 10: Arbetssökande i Enköping får stöd för att etablera sig på arbets­marknaden eller i annan syssel­sättning

I samverkan med andra hjälper vi människor som står utanför arbetsmarknaden att hitta en väg till studier, arbete eller annan sysselsättning.

Måluppfyllelse är delvis på rätt väg

Ett aktivt samarbete mellan kommunens olika verksamheter finns för att gemensamt arbeta mot målet att fler ska nå självförsörjning genom sysselsättning. Målet är att fler personer ska få det stöd som krävs för att kunna söka arbete och delta i olika former av sysselsättning, som till exempel praktik och extratjänster. Platschef vid Jobbcentrum, samordnare vid Joar Socia och teamledare för försörjningsstödsteamet träffas regelbundet för överföring av ärenden och för gemensam dialog om vilken verksamhet som kan vara bäst lämpad om det finns oklarheter eller svårigheter att
bedöma det. Samarbete med rehabiliteringskoordinatorer på vårdcentralerna finns för att gemensamt arbeta med den enskilde medborgarens funktionsförmåga i centrum. Detta för att på sikt bedöma arbetsförmåga och om andra ersättningar än försörjningsstöd är aktuella.

Det finns ett behov av arbetsmarknadsåtgärder för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. En försvårande faktor att erbjuda meningsfull sysselsättning är bristen på arbetsträningsplatser och praktikplatser. Särskilt utmanande är det att hitta aktiviteter för de som inte kan arbeta mer än ett fåtal timmar i veckan.

För brukarna inom daglig verksamhet Omnia och socialpsykiatrins sysselsättning har möjlighet till meningsfull sysselsättning erbjudits under året och hela pandemin. Bland annat har de stöttat kärnverksamheten med att bland annat köra skyddsmaterial och bygga plexiglasskydd. Kunderna har upplevt det väldigt positivt att få bidra till det samhällsviktiga arbetet.

Illustration som föreställer två händer som gör ett handslag.

Läs mer om självständigt liv

Se exempel på vårt arbete inom uppgiften för att ta oss närmare målen vi har för självständigt liv.

Fler uppgifter i långsiktiga planen

Här är de sex uppgifterna vi arbetar utifrån. Klicka på någon av ingångarna för att läsa mer om respektive uppgift och vilka politiska mål som finns inom den. På varje sida finns även en film som kort presenterar uppgiften.

Illustration som föreställer pratbubblor. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer människor i en skog. Ikonen ligger  i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer ett moln med en skiftnyckel i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Två av två mål är på rätt väg

Illustration som föreställer händer med en droppe i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fem mål är på rätt väg

Illustration som föreställer en bok. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fyra mål är på rätt väg

Illustration som föreställer luftballong. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Två av tre mål är på rätt väg

Hela långsiktiga planen

Nyfiken på att se kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 i sin helhet? Läs den i digital version.