Själv­ständigt liv

Vi ska ge stöd till enskilda och familjer som behöver sam­hällets hjälp för att kunna leva ett själv­ständigt liv.

Om uppgiften

Vi ska ge stöd till de enskilda och familjer i alla åldrar som behöver samhällets hjälp för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv.

Under fördjupad information längre ned på sidan kan du se filmer från våra olika verksamheter på temat självständigt liv.

Utifrån sina förutsättningar ska man få rätt hjälp att leva ett självständigt liv


Bo Reinholdsson (KD)

Politiska mål för självständigt liv

Mål 8: I Enköping har vi väl fungerande metoder och arbetssätt för integrering

Integration handlar om vårt arbete med att ge dem som av olika orsaker är i utanförskap en chans att leva självständigt och inkluderat. Och som möjliggör egen försörjning på en jämställd, jämlik och växande arbetsmarknad.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Värdegrundsfrågor och ett normkritiskt förhållningssätt är en del av förskolornas dagliga arbete. Eleverna i Enköpings kommuns kommunala grundskolor och gymnasieskola upplever en hög grad av trygghet och studiero och verksamheterna bedriver ett kontinuerligt arbete kring värdegrund. Ett omfattande kompensatoriskt arbete pågår bland annat genom fördelning av resurser, både ekonomiska
och personella, till de enheter som behöver stärkas.

Både grundskola och gymnasium har studiehandledning och moders­målsundervisning på elevernas hemspråk. Nya rutiner för studiehandledning har tagits fram under året, med fokus på det första halvåret barnet befinner sig i
Sverige. Detta väntas ge goda resultat på sikt.

Integrationsenhetens arbete med att ta emot och placera nyanlända i en egen bostad är väl fungerande och i samtliga verksamheter pågår ett kvalificerat arbete med mottagning av nyanlända barn och unga.

De kommunala arbetsinsatserna, där Jobbcentrum är en viktig del, bedöms vara väl fungerande. Samverkan kring de arbetssökande, inom kommunen och med
externa parter, är god och utvecklas ständigt.

Projektet "Älskade barn" påbörjades under året och är ett gemensamt projekt med studiefrämjandet. Syftet är att föräldrar ska ges möjlighet att delta i en
handledd studiecirkel. I studiecirkeln diskuteras små och stora vardagsfrågor om barns utveckling, normer och värderingar, skola och fritid, problem och
drömmar.

Projektet "SIGNE" avslutades under året. Projektet har bidragit till att underlätta etablering i samhället för föräldrar med små barn och är ett samarbete mellan
Enköpings kommuns bibliotek och studieförbundet Vuxenskolan med bidrag från Länsstyrelsen. Nytt bidrag har beviljats och uppstart av SIGNE II startade i
december 2021.

Kommunen har även betalat ut föreningsbidrag till flertalet föreningar som i sin tur kunnat genomföra verksamhet som bidragit till en inkluderande fritid, bland annat kostnadsfria lovaktiviteter och studiecirklar om diskriminering och bemötande.

Utifrån de pågående och planerade insatser som sker i kommunen är bedömningen att måluppfyllelsen är på rätt väg.

Illustration som föreställer en pusselbit.

Mål 9: Personer i behov av stöd får det utifrån sina behov och på rätt nivå

Oavsett om stödet är tillfälligt eller långvarigt, ekonomiskt eller för fysiskt eller psykiskt hinder ska det ges på rätt nivå. Som kommun bör vi varken betraktas som generösa eller snåla, insatserna ska vara på rätt nivå.

Måluppfyllelse är delvis på rätt väg

SKR:s nationella brukarundersökningar har för första gången genomförts inom funktionshinderområdet i egen regi i Enköpings kommun. Resultatet visar att vi
står oss bra i jämförelse med övriga Sverige. Av de frågor som knyter an till nämndens långsiktiga mål kan vi se att tre av fem frågor/indikatorer uppfylls. I övriga två är vi utifrån målformuleringen på god väg. Socialstyrelsens arbete med undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" försenades för 2021, men har nu skickats ut. Sista svarsdag för enkäten är den 20 mars 2022. Resultatet kommer preliminärt att presenteras i juni.

Under året har vård- och omsorgsförvaltningen genomfört insatser för att nå god måluppfyllelse. Bland annat har ett egenkontrollprogram utvecklats för mätning av följsamhet mot målet. Förvaltningen har även arbetat med att skapa förutsättningar för cheferna att på bästa sätt leda verksamheterna utifrån ett tydligt sammanhang mellan de tre benen ekonomi, medarbetare och kund/kvalitet. Ett inriktningsbeslut har även fattats gällande en gemensam sjuksköterskeorganisation i förvaltningen
och en projektledare har anställts.

Under året har socialtjänsten haft ett ökat inflöde av ärenden som omfattas av faktorer som är svåra att påverka. Samhällets komplexa välfärdssituation
påverkar de medborgare som redan har en svår situation. Den psykiska ohälsan, ofrivillig arbetslöshet, personer med beroendeproblematik och våld i nära
relation ökar vilket är ett omfattande problem i samhället. Prioriteringar har behövt göras, vilket inneburit att resurserna lagts på de behov som har bedömts vara mest akuta.

Trots att vissa brukarundersökningar har saknats de senaste åren upplever verksamheterna inom vård och omsorg att kunderna är nöjda. Då prioriteringar
behövts inom socialtjänsten och vissa stödbehov inte omhändertagits i önskad omfattning är bedömningen dock att måluppfyllelsen enbart delvis är på rätt väg.

Illustration som föreställer ett hjärta.

Mål 10: Arbetssökande i Enköping får stöd för att etablera sig på arbets­marknaden eller i annan syssel­sättning

I samverkan med andra hjälper vi människor som står utanför arbetsmarknaden att hitta en väg till studier, arbete eller annan sysselsättning.

Måluppfyllelse är delvis på rätt väg

Socialnämndens och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter har
tillsammans arbetat fram en förbättrad struktur för samverkan. Detta för att skapa bättre förutsättningar för ett gemensamt arbete för dem som står längst från
egen försörjning. Det gemensamma arbetet är avgörande för att målet ska uppnås 2023.

Daglig verksamhet inom Omnia och socialpsykiatrins sysselsättning har haft öppet under hela pandemin. De har stöttat kärnverksamheten med att bland annat
köra skyddsmaterial och bygga plexiglasskydd. Kunderna har upplevt det väldigt positivt att få bidra till det samhällsviktiga arbetet.

Utifrån pandemisituationen har läget väsentligt försämrats. Långtidsarbetslösheten ligger på onormalt höga nivåer. De personer som hade det svårt redan innan krisen har fått det ännu svårare. Till det
tillkommer den grupp som förlorat jobbet i samband med krisen där vissa branscher drabbats extra hårt. I dagsläget finns inte verksamheter att rikta de sökande
till i den omfattning som varit önskvärt för att nå målet.

Måluppfyllelsen för de kommunala arbetsmarknadsinsatserna bedöms vara god i
förhållande till kommunfullmäktiges mål. Samtidigt påverkas situationen av den onormalt höga långtidsarbetslösheten. Något som kan påverka måluppfyllelsen framåt är Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag och målgrupp, då samverkan
kring insatser med myndigheten väntas bli svårare framöver. Bedömningen är därför att måluppfyllelsen delvis är på rätt väg.

Illustration som föreställer två händer som gör ett handslag.

Läs mer om självständigt liv

Se exempel på vårt arbete inom uppgiften för att ta oss närmare målen vi har för självständigt liv.

Fler uppgifter i långsiktiga planen

Här är de sex uppgifterna vi arbetar utifrån. Klicka på någon av ingångarna för att läsa mer om respektive uppgift och vilka politiska mål som finns inom den. På varje sida finns även en film som kort presenterar uppgiften.

Illustration som föreställer pratbubblor. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Inget av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer människor i en skog. Ikonen ligger  i en gul ring med mörkblå platta.

Två av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer ett moln med en skiftnyckel i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av två mål är på rätt väg

Illustration som föreställer händer med en droppe i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Fyra av fem mål är på rätt väg

Illustration som föreställer en bok. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fyra mål är på rätt väg

Illustration som föreställer luftballong. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Hela långsiktiga planen

Nyfiken på att se kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 i sin helhet? Läs den i digital version.