Själv­ständigt liv

Vi ska ge stöd till enskilda och familjer som behöver sam­hällets hjälp för att kunna leva ett själv­ständigt liv.

Om uppgiften

Vi ska ge stöd till de enskilda och familjer i alla åldrar som behöver samhällets hjälp för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv.

Under fördjupad information längre ned på sidan kan du se filmer från våra olika verksamheter på temat självständigt liv.

Utifrån sina förutsättningar ska man få rätt hjälp att leva ett självständigt liv


Bo Reinholdsson (KD)

Politiska mål för självständigt liv

Mål 8: I Enköping har vi väl fungerande metoder och arbetssätt för integrering

Integration handlar om vårt arbete med att ge dem som av olika orsaker är i utanförskap en chans att leva självständigt och inkluderat. Och som möjliggör egen försörjning på en jämställd, jämlik och växande arbetsmarknad.

Måluppfyllelse är på rätt väg

Resultatet för indikatorn "Andelen deltagare som går till arbete eller studier efter avslut i kommunala arbetsmarknadsåtgärder" är 75 procent och därmed
på målnivån På rätt väg och även mycket nära Uppnått 2023. Föregående års resultat var 21 procent. Detta är en positiv utveckling, men kan även tolkas som att resultatet kan fluktuera kraftigt mellan två olika år. Det kan finnas en risk att indikatorn inte är helt tillförlitlig.

Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden arbetar aktivt för att motverka den ökande segregationen i Enköping genom att ta hänsyn till var någonstans nya lokaler byggs och hur de utformas, för att samverkan ska kunna ske på ett enkelt sätt med andra aktörer och att lokalerna görs möjliga att användas på andra tider än i nämndens regi.

Inom utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden pågår ett omfattande kompensatoriskt arbete, till exempel genom fördelning av resurser-såväl ekonomiska, som personella till de enheter som behöver stärkas.

Upplevelsenämndens verksamhet har även ett pågående samarbete där arbets­marknadsåtgärder bidrar till att ett antal personer med utmaningar att etablera sig på arbetsmarknaden får möjlighet till sysselsättning, utveckling och delaktighet i
samhällslivet.

SIGNE är ett samarbete mellan Enköpings kommun, bibliotek och studieförbundet Vuxenskolan med projektmedel från Länsstyrelsen ska bidra till att underlätta etableringen i samhället genom att nå föräldrar med små barn. Pandemin har medfört anpassning och utveckling av digitala sätt att mötas och förmedla läsinspiration. Under perioden har både fysiska och digitala träffar genomförts. BOKSTART SOLSIDAN är ett språkstimulansprojekt för målgruppen föräldrar med små barn på Västerleden. Projektet genomfördes utifrån rekommendationer och riktlinjer i samband med pandemin.

Illustration som föreställer en pusselbit.

Mål 9: Personer i behov av stöd får det utifrån sina behov och på rätt nivå

Oavsett om stödet är tillfälligt eller långvarigt, ekonomiskt eller för fysiskt eller psykiskt hinder ska det ges på rätt nivå. Som kommun bör vi varken betraktas som generösa eller snåla, insatserna ska vara på rätt nivå.

Måluppfyllelse är delvis på rätt väg

Socialnämnden ser ett ökat inflöde av ärenden som omfattas av faktorer som är svåra att påverka. Samhällets komplexa välfärdssituation ger avtryck på de medborgare som redan har en svår situation. Den psykiska ohälsan, ofrivillig arbetslöshet, personer med missbruksproblematik och våld i nära relation ökar vilket är ett omfattande problem i samhället. Nämndens resurser läggs på de behov som bedöms
prioriterade.

Stödboenden är fullbelagda, med restriktioner för den enskildes ansvar att delta i att på sikt inkluderas i samhället. Familjebehandlande insatser erbjuds på hemmaplan i en varierande omfattning utifrån den enskilde familjens individuella behov.

Intern samverkan sker inom hela nämnden gällande våld i nära relation med stöd av socialstyrelsens rekommendationer. Det årliga årshjulets utvecklingsarbete och de uppdrag som utvecklare arbetar med har direkt koppling till dem kommunen är till för. Denna implementering samarbetar chefer och utvecklare direkt tillsammans
med medarbetare eller förste arbetsledare.

Sammantaget är socialnämndens bedömning att det ökade inflödet utmanar det kvalitativa arbete som bedrivs. Ledningsarbetet använder mycket tid till att prioritera och att stödja medarbetare att prioritera. Våld i nära relation, där barn och personer utsätts för dödligt våld är prioritet ett. Det strategiska ledningsarbetet har behov av utveckling gällande prognosarbete med koppling till medarbetarperspektiv och ökat inflöde/kundperspektiv.

Det är inte möjligt att följa upp vissa av indikatorerna i delårsrapporten med anledning av att enkäterna ännu inte är genomförda och att resultaten för LSS-området blir färdigt i mitten av november och äldreomsorgen först i början av år 2022. Verksamheternas upplevelse är likväl att kunderna är nöjda trots de speciella
omständigheterna i samhället.

Illustration som föreställer ett hjärta.

Mål 10: Arbetssökande i Enköping får stöd för att etablera sig på arbets­marknaden eller i annan syssel­sättning

I samverkan med andra hjälper vi människor som står utanför arbetsmarknaden att hitta en väg till studier, arbete eller annan sysselsättning.

Måluppfyllelse är delvis på rätt väg

Resultatet för indikatorn "Andelen inskrivna på Jobbcentrum som går från försörjningsstöd till studier, praktik eller arbete inom tolv månader" är 57 procent
och därmed På rätt väg. Resultatet vid föregående års avläsning var 37 procent, vilket tyder på en positiv utveckling. Resultatet är dock långt ifrån den politiska ambitionen för 2023. Skillnaden mellan målnivån På rätt väg och Uppnått 2023 är mycket stor vilket kan behöva ses över. Detta har föranlett utbildnings-och arbetsmarknads­nämnden att i årsplanen för 2021, formulera andra indikatorer kring
arbets­marknads­politiska intentioner och målsättningar. Dessa kommer att följas upp i
årsredovisningen.

Socialnämndens ambition är att flera personer som har försörjningsstöd ska bli självförsörjande. Särskilt fokus är det för de personer som står längst bort från
arbetsmarknad och egen försörjning.

Socialnämndens och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter har
tillsammans arbetat fram en förbättrad struktur för samverkan. Detta för att skapa bättre förutsättningar för ett gemensamt arbete för dem som står längst från
egen försörjning.

Det gemensamma arbetet är avgörande för att målet ska uppnås 2023.

Utifrån rådande pandemi har förutsättningarna för att nå målet för socialnämnden väsentligt försämrats. Långtidsarbetslösheten ligger på onormalt höga nivåer. De personer som hade det svårt redan innan krisen har fått det ännu svårare. Till det tillkommer den grupp som förlorat jobbet i samband med krisen där vissa branscher drabbats extra hårt. I dagsläget finns inte verksamheter att rikta de sökande till i den
omfattning som varit önskvärt för att nå målet. När nya medarbetare rekryteras är det mycket svårt att erhålla socionomer med erfarenhet av det arbete som
de förväntas utföra. Även detta påverkar övriga medarbetare genom ökad belastning.
Socialnämndens bedömning är att målet ej kommer nås till 2023 om för­utsättningarna för verksamheten fortsätter vara densamma som under 2021.

För vård-och omsorgsnämnden är det inte möjligt att följa upp indikatorerna i delåret med anledning av att enkäten som ska göras inom LSS-området endast innefattar området LSS-boende och inte daglig verksamhet och sysselsättningen. Trots att indikatorerna inte kan följas upp bedömer verksamheterna att ha en god kund­kvalitet och att kunderna är nöjda.

Daglig verksamhet inom Omnia och socialpsykiatrins sysselsättning har haft öppet under hela pandemin och stöttat kärnverksamheten med att bland annat köra skyddsmaterial och bygga plexiglasskydd för att kunna hålla distans vid besök. Kunderna har upplevt det väldigt positivt att få bidra till det samhällsviktiga
arbetet.

Illustration som föreställer två händer som gör ett handslag.

Läs mer om självständigt liv

Se exempel på vårt arbete inom uppgiften för att ta oss närmare målen vi har för självständigt liv.

Fler uppgifter i långsiktiga planen

Här är de sex uppgifterna vi arbetar utifrån. Klicka på någon av ingångarna för att läsa mer om respektive uppgift och vilka politiska mål som finns inom den. På varje sida finns även en film som kort presenterar uppgiften.

Illustration som föreställer pratbubblor. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Inget av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer människor i en skog. Ikonen ligger  i en gul ring med mörkblå platta.

Två av tre mål är på rätt väg

Illustration som föreställer ett moln med en skiftnyckel i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av två mål är på rätt väg

Illustration som föreställer händer med en droppe i. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Fyra av fem mål är på rätt väg

Illustration som föreställer en bok. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Tre av fyra mål är på rätt väg

Illustration som föreställer luftballong. Ikonen ligger i en gul ring med mörkblå platta.

Ett av tre mål är på rätt väg

Hela långsiktiga planen

Nyfiken på att se kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 i sin helhet? Läs den i digital version.