Miljö och klimat

Vi arbetar för att bygga ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart Enköping. Vår ambition är att vara klimatneutrala 2030.

Foto. Naturområde i Enköping.

Foto: Evelina Johansson

Agenda 2030

Enköpings kommun har en hållbarhetspolicy där vi strävar efter en hållbar utveckling för att skapa god livskvalitet för alla som bor och verkar i vår kommun och för kommande generationer. I hållbarhetspolicyn står det även att vi ska bidra till att nå Agenda 2030 – FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Läs om Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner på FN:s webbplats

Klimatet är globalt men börjar lokalt

Kommunen har ett stort ansvar i miljö- och klimatarbetet. För att nå resultat har vi satt upp offensiva och tydliga mål. Nyckeln ligger i att hela kommunen, alla verksamheter och bolag, tillsammans med näringslivet och fastighetsägare jobbar för ett grönare Enköping. Myranområdet ska fungera som en katalysator för klimatomställningen.

Enköping ska gå före och visa att omställningen är prioriterad när vi bygger och utvecklar en växande kommun. 


Peter Book, kommunstyrelsens ordförande

Miljötänk i allt vi gör

Alla verksamheter påverkar miljön på något sätt och det är därför nödvändigt att bedriva ett aktivt miljöarbete – och därför har Enköpings kommun valt att arbeta med miljöledningssystem. Vi tänker på miljö och hållbarhet när vi planerar, beslutar och utför. Vi ställer miljökrav i våra upphandlingar, bland annat krav på svenska råvarar när vi köper in mat till våra skolor och boenden. Vi miljödiplomerar kommunens verksamheter.

Miljödiplomering

Enköpings kommun arbetar med miljöledningssystem, det är ett strukturerat sätt att arbeta med sitt interna miljöarbete.

Enköpings kommun har valt att arbeta efter Svensk Miljöbas standard och bli miljödiplomerade.

Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och upplevelseförvaltningen har infört miljöledningssystem i sina verksamheter. Miljö- och byggnadsförvaltningen planerar sin tredjepartsrevision till början av hösten 2021. Övriga förvaltningar har påbörjat arbetet och kommer att miljödiplomera senast 2022.

Att kommunen jobbar med miljödiplomering, miljöledningssystem, bidrar till att skapa ordning och reda i miljöarbetet och att minska våra verksamheters miljöpåverkan.

Att jobba strukturerat ger bland annat:

 • minskade utsläppen från våra transporter
 • minskad energianvändning
 • minskad vattenanvändning
 • förbättrad avfallshantering och källsortering
 • bättre kemikaliehantering
 • ökat engagemang hos våra anställda
 • oberoende granskning av miljöarbetet och ökad trovärdighet
Foto: grisar som är leriga. Fotograf: Thomas Henrikson

Foto: Thomas Henrikson

Hållbarhetslöften

Trots att miljöarbetet är framgångsrikt inom många områden så är det inte tillräckligt. Det finns behov att öka takten i genomförandet av konkreta åtgärder för att förbättra miljön. Därför har Länsstyrelsen i Uppsala län tagit fram en färdplan för ett hållbart län. Färdplanen innehåller fyra åtgärdsprogram:

 • Minskad klimatpåverkan 2019-2022
 • Ekosystem och biologisk mångfald 2020-2023
 • Vatten 2021-2024
 • Samhällsutveckling 2022-2025

Åtgärdsprogrammen inkluderar tillsammans arbetet med samtliga svenska miljömål som länet berörs av. För att ytterligare stärka genomförandet av åtgärdsprogrammen uppmanas länets aktörer att teckna hållbarhetlöften med Länsstyrelsen. Genom att teckna hållbarhetslöften förbinder sig en aktör att genomföra ett antal åtgärder ur åtgärdsprogrammen.

Enköpings kommun har tecknat hållbarhetslöften för ett antal åtgärder för Minskad klimatpåverkan och för Ekosystem och biologisk mångfald. Kommunen planerar även att teckna hållbarhetslöften för Vatten och Samhällsutveckling när de åtgärdsprogrammen är klara.

Åtgärsprogram inom miljömål på Länsstyrelsen Uppsalas webbplats

Hållbara satsningar i Enköping

Kommunen gör många bra saker för att minska sin miljöpåverkan och för att skapa förutsättningar både för kommunens verksamheter och för företag och medborgare. Följande lista visar några av alla de sakerna.

 • Enköping är en av de 37 kommuner och regioner som inför 2021 har antagits till Svenska FN-förbundets, SKR:s och ICLD:s gemensamma projekt Glokala Sverige.
 • Vi har skrivit under Europas första klimatkontrakt.
 • Vi ställer miljökrav i våra upphandlingar, bland annat krav på svenska råvaror när vi köper in mat till våra skolor. förskolor och boenden.
 • Vi har investerat i miljövänliga energisystem i båda ishallarna som dessutom kommer bidra till att värma upp vattnet i det nya Pepparrotsbadet.
 • Vi erbjuder gratis energi- och klimatrådgivning via Energi- och klimatrådgivarna. Besök Energi- och klimatrådgivarnas webbplats för att läsa mer.
 • Vi investerar i solceller, laddstolpar och cykelpumpar. Åkersbergs omvårdnadsboende och Munksundsskolan är exempel på fastigheter som redan har solceller. Sommaren 2021 sätter vi upp solceller på St Ilianskolan.
 • Vi prioriterar gång-, cykel-, och kollektivtrafik i vår stadsplanering.
 • Vi inför miljödiplomering i alla verksamheter.
 • Vi har vattenrådgivare som hjälper lantbrukare och hästföretag att göra åtgärder som minskar övergödningen i våra vattendrag.
 • Vi jobbar efter hållbarhetslöften som kommunfullmäktige beslutat. Bland löftena finns mål om att öka gång och cykling, minska energianvändningen i kommunens fastigheter och öka användningen av förnybar energi och drivmedel.
 • Vi köper bara in el märkt bra miljöval och vi investerar i miljösmarta energisystem i båda ishallarna som dessutom kommer bidra till att värma upp vattnet i det nya Pepparrotsbadet.
 • Tillsammans med UL förbättrar vi förutsättningarna för kollektivtrafiken i Enköpingsstad. De nya busslinjerna börjar rulla till sommaren 2022.

Relaterad information om miljö och klimat