Kommun­fullmäktiges lång­siktiga plan 2020–2023

För att samhället ska fungera så bra som möjligt för dig som bor, lever och verkar här behövs kommunens service. Vi har sammanfattat allt vi gör och levererar i sex uppgifter i vår långsiktiga plan.

Om Enköpings uppgifter

I kommunen jobbar cirka 3 500 personer för att varje dag erbjuda välfärd och service till invånare, föreningar, företag och besökare. Vi har valt att beskriva allt vi gör och levererar i sex samlade uppgifter.

Vi ska skapa förutsättningar för:

  • delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin
  • livslångt lärande
  • att leva ett självständigt liv
  • gemenskap, aktiviteter och upplevelser
  • en hållbar och trygg livsmiljö
  • ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad.

Inom varje uppgift finns politiska mål. Tillsammans med kommunens övergripande målbild för 2023 och nulägesanalysen är uppgifterna underlaget för kommun­fullmäktiges mål för mandatperioden. Kommun­fullmäktiges mål kompletteras med några mål som rör medarbetare och ekonomi. De är tillhörande förutsättningar för att nå verksamhetens resultat.

Indikatorer mäter måluppfyllelsen

Kommunfullmäktiges mål mäts genom att en eller flera indikatorer är kopplade till dem. En indikator ger en bild av utvecklingen mot målen. Den ska visa om utvecklingen går i rätt riktning och takt och ge underlag för åtgärder och beslut.

Under fördjupad information längst ned på den här sidan kan du läsa kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 i sin helhet.

För att kunna utveckla uppgifterna krävs att nämnder och bolag samarbetar mer än tidigare och på nya sätt. På så vis kan vi bli effektivare samtidigt som vi behåller en hög kvalitet på det vi levererar.


Peter Book (M), kommunstyrelsens ordförande

Några av våra politiska mål

Illustration som föreställer två vuxna med ett barn emellan sig.

Mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas

Sammanhållningen mellan land och stad är viktig för att Enköping ska utvecklas på ett bra sätt. En tydlig dialog och samverkan ska lyfta kommunens olika geografiska områden, genom exempelvis kransråd, landsbygdsutvecklare och en förankrad landsbygdsstrategi. Ortsanalysernas intentioner ska tas tillvara.

Illustration som föreställer en jordglob.

Mål 6: Enköping är en attraktiv skol­kommun för både personal, elever och föräldrar

Bra utbildningsmöjligheter är en av kommunens viktigaste framgångsfaktorer. Barn och elever som mår bra och utvecklas väl är grunden, men många andra faktorer som exempelvis lokaler, utemiljö, arbetsmiljö och anställningsvillkor bidrar också till att skapa bilden av Enköping som en bra skolkommun.

Illustration som föreställer en prisrosett.

Mål 19: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer

Företag och organisationer (som till exempel försvars­makten och Fjärdhundraland) ska uppleva att kommunen är en bra part i deras utveckling.

Våra sex uppgifter

Här är de sex uppgifterna vi arbetar utifrån. Klicka på någon av ingångarna för att läsa mer om respektive uppgift och vilka politiska mål som finns inom den. På varje sida finns även en film som kort presenterar uppgiften.

Lär dig mer om uppgifterna

Fördjupad information om den långsiktiga planen