Delaktig­het och demokrati

Vi ska skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin.

Om uppgiften delaktighet och demokrati

Vi ska skapa goda förutsättningar för Enköpingsborna att ta del av och påverka samhällsutvecklingen, direkt eller indirekt genom sina folkvalda. Förutsättningar för det skapas till exempel genom tydliga och transparenta politiska processer men också direkt med medborgarna genom information, medborgardialog och insyn i kommunens gemensamma angelägenheter.

Demokrati sker inte bara vart fjärde år, därför är det viktigt att utveckla transparenta politiska processer.


Ulrika Ornbrant (C), kommunalråd

Politiska mål för
delaktighet och demokrati

Illustration som föreställer mobil och dator med pilar ovanför i vardera riktning.

Mål 1: Det finns flera ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen och man får snabba svar på sina frågor

Enköpingsborna ska uppleva att det alltid är lätt att komma i kontakt med med kommunen via någon av kommunens kommunikationskanaler för att snabbt få svar på sina frågor. Vi behöver därför utveckla fler kanaler för dialogen med medborgarna, som chattar och "brevkorgar" för sms.

 

Illustration som föreställer ett kommunfullmäktigesammanträde.

Mål 2: Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling

Målet är att Enköpingsborna känner förtroende för kommunen och demokratin. Genom kommunens kanaler ska transparent information ges om de processer som är viktiga för att skapa förtroende och delaktighet. Målet adresserar också arbetet med att fånga upp medborgarnas behov och idéer, bland annat genom samråd med invånare och företag.

Illustration som föreställer två vuxna med ett barn emellan sig.

Mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas

Sammanhållningen mellan land och stad är viktig för att Enköping ska utvecklas på ett bra sätt. En tydlig dialog och samverkan ska lyfta kommunens olika geografiska områden, genom exempelvis kransråd, landsbygds­utvecklare och en förankrad landsbygdsstrategi. Ortsanalysernas intentioner ska tas tillvara.

Mer om delaktighet och demokrati

Våra sex uppgifter

Här är de sex uppgifterna vi arbetar utifrån. Klicka på någon av ingångarna för att läsa mer om respektive uppgift och vilka politiska mål som finns inom den. På varje sida finns även en film som kort presenterar uppgiften.

Lär dig mer om uppgifterna