Vårt framtida dricksvatten

Enköping behöver modernisera sitt dricksvattensystem. Kommunen behöver därför göra stora investeringar och förändra delar av dricksvattensystemet.

Foto: Thomas Henrikson

Behov av modernisering

Enköping behöver modernisera sin dricksvattenförsörjning genom att säkra upp tillgången och kvaliteten på vårt dricksvatten för framtida generationer och även för de nya skärpta lagkraven. Kommunen behöver göra stora investeringar och förändra delar av dricksvattensystemet.

Därför har kommunen sedan en tid tillbaka arbetat med att hitta en ny lösning för dricksvattnet. Den nya lösningen innebär att vi kompletterar Enköpings­ dricksvatten med ytterligare en vattenkälla för att få möjlighet att hålla en hög och jämn kvalitet över tid. Den ytterligare vattenkällan är dricksvatten från Västerås.

Den nya dricksvattenförsörjningen planerar att vara i drift under år 2029.

Vi behöver komplettera Enköpings­vattnet med ytterligare en vattenkälla och få möjlighet att hålla en hög och jämn kvalitet över tid.


Danielle Littlewood, tf vatten- och avloppschef

Samverkan med Västerås

Samverkan med Mälarenergi i Västerås ger Enköping tillgång till mer vatten.

Vad har kommunen gjort hittills?

Utredningar har genomförts för att komma fram till den mest ekonomiska långsiktigt hållbara lösningen för en ny dricksvattenförsörjning. Lösningen innebär att en överföringsledning ska byggas mellan Enköping och Västerås. Ledningen ska kombineras med vattenanläggningar som ska kunna hantera vattnet utifrån behov.

Vad händer nu?

Upphandling pågår för konsultföretag som ska ta fram underlag och handlingar för att genomföra den nya dricksvattenförsörjningen. Kontrakt planeras att skrivas med konsultföretaget under senhösten 2023.

Hur finansieras den nya dricksvattenförsörjningen?

Kommunalt vatten och avlopp finansieras genom avgifter. Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp berörs av avgiften. Avgifternas utformning och storlek finns angivet i en vatten- och avloppstaxa.

Vad kommer det att kosta?

Projektet är i ett tidigt skede och det är därför osäkert hur stora kostnaderna kommer att bli. I planeringsfasen är 95 miljoner kronor avsatta. Vad utbyggnaden av den nya dricksvattenförsörjningen beräknas kosta tas fram under planeringsskedet.

Vattenkran med rinnande vatten utomhus

Foto: Thomas Henrikson

Avstamp och politiska beslut

  • Inriktningsbeslut i tekniska nämnden maj 2018 som innebär en inriktning med vatten från Västerås samt att bibehålla befintligt grundvatten.
  • I maj 2021 togs beslut i tekniska nämnden om att anlägga ett nytt vattenverk inom Enköpings kommun. Vattenverket utformas för att vid normaldrift blanda eget befintligt grundvatten med dricksvatten från Västerås. Proportionerna föreslås vara 50 procent vardera. Man beslutade även att anlägga totalt cirka 60 kilometer nya vattenledningar samt olika typer av anordningar för vattentransporterna i vattenledningarna såsom nya tryckstegringsstationer.
  • I mars 2023 tar tekniska nämnden ett startbeslut för planering och projektering av ny dricksvattenförsörjning. Planering och projektering färdigställs under 2026. Kostnaderna för planering och projektering om 95 miljoner kronor tas från tekniska nämndens investeringsbudget för vatten- och avloppsinvesteringar.

Tidplan för dricksvattenprojektet

  • Förberedelsefas - klart
  • Planeringsfas 2022-2025
  • Genomförandefas 2026-2029
  • Klart 2029