Verksamheternas och nämndernas hantering av person­uppgifter

I Enköpings kommun värnar vi integritet för dem som är i kontakt med oss på olika sätt.

Kontaktcenter

När du kontaktar kontaktcenter sparar vi dina kontaktuppgifter samt de uppgifter du lämnar i ditt ärende till oss. Om din fråga är av sådan art att din identitet behöver säkerställas sparar vi även personnummer. Ibland kan ditt samtal komma att medlyssnas eller spelas in. Syftet är att utbilda personal och förbättra vår kundservice.

Du kan alltid välja att vara anonym. I så fall kan vi inte svara på frågor som kräver att vi kan säkerställa din identitet.

Vilka uppgifter vi behandlar och varför

Vi samlar in personuppgifter för att kunna besvara din fråga eller skicka frågan eller informationen vidare för handläggning till kommunens tjänstepersoner.

Kontaktcenter kan komma att behandla följande uppgifter:

 • För- och efternamn.
 • Personnummer.
 • Fastighetsbeteckning.
 • Kontaktuppgifter som till exempel telefonnummer, e-postadress och adress.
 • Platsinformation som till exempel var ett träd har fallit eller var det är klottrat.
 • Ärendeinformation. Den information vi behöver från dig för att kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Vid all myndighetsutövning har kommunen rätt att hantera dina personuppgifter. Vissa tjänster kan kommunen erbjuda trots att det inte finns ett särskilt lagkrav. När du väljer att ta del av de tjänsterna så får kommunen behandla dina personuppgifter för att uppfylla ett allmänt intresse. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella extra skyddsvärda personuppgifter eller särskilda kategorier av personuppgifter, ttill exempel hälsouppgifter, behandlar vi om det är absolut nödvändigt för att besvara din fråga.

Socialtjänsten (social­nämnden)

Inom socialtjänsten finns många olika verksamheter och lagar. Det mesta inom socialtjänsten är kommunen ålagd att utföra enligt lag och verksamheterna är ofta lagreglerade i detalj.

Lagstödet för behandling av personuppgifter och känsliga personuppgifter är i de flesta fall utförande av uppgift av allmänt intresse, utförande av social omsorg och socialtjänstdatalagen.

Socialtjänsten har externa leverantörer som behandlar personuppgifter i väldigt liten utsträckning.

Ändamål och rättslig grund

Socialtjänsten behandlar personuppgifter för att uppfylla skyldigheten enligt lag att utreda och fatta beslut om ansökningar om bistånd från personer och anmälningar om oro för barn och vuxna. Socialtjänsten ska verkställa och följa upp de insatser som beslutats. I socialtjänstens uppdrag ingår även andra uppgifter som till exempel att fastställa faderskap, rekrytera familjehem och bistå med samarbetssamtal för föräldrar. Socialtjänsten bedriver i egen regi en öppenvård och stödboenden för att kunna ge vård, stöd och hjälp till personer.

Hur personuppgifter inom socialtjänsten får och ska behandlas styrs av lagar som dataskyddsförordningen, GDPR, och kompletterande förordningar, så som:

Du som kommer i kontakt med socialtjänsten har alltid rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Om du har frågor och funderingar eller vill begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns om dig, kan du vända dig till kommunens kontaktcenter, din socialsekreterare eller behandlare. Du kan också kontakta dataskyddsombudet.

Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas om de är felaktiga. Under tiden din begäran utreds kan behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Typ av personuppgifter som behandlas

Socialtjänsten behandlar personuppgifter för att kunna göra det som krävs av socialtjänsten enligt lagar så som:

En stor del av de personuppgifter som behandlas inom socialtjänsten är känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter behandlas när det behövs för att person ska kunna få stöd och vård eller om det krävs för ett viktigt allmänt intresse. Bara de uppgifter som är nödvändiga för att socialtjänsten ska kunna utföra sitt uppdrag får behandlas.

Personuppgifter som förekommer inom socialtjänsten är namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter, uppgifter om anhöriga, utbildning, arbete, intressen, uppgifter om hälsa, ekonomi, etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse. I vissa fall förekommer även biometriska eller genetiska uppgifter och uppgifter om brott.

Barns personuppgifter

Socialtjänsten behandlar barns personuppgifter. Ett barn är en person under 18 år. Socialtjänsten är skyldig att ge barn möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt.

Som vårdnadshavare kan man begära att få ta del av vilka personuppgifter som finns om barnet.

Varifrån hämtas personuppgifterna?

Socialtjänsten hämtar namn, personnummer och adress från Kommuninvånarregistret när ett ärende aktualiseras. De personer som inte finns i registret, läggs in i verksamhetssystemet manuellt.

Socialtjänsten ska se till att ett ärende blir tillräckligt utrett och har därför skyldighet att inhämta uppgifter de uppgifter som behövs. Personuppgifter inhämtas alltid från den som ärendet berör, alltså från den som söker ett bistånd. Om det har gjorts en anmälan om oro, inhämtas uppgifter från den som gjort anmälan och den som anmälan berör. Socialtjänsten kan även inhämta uppgifter från närstående till den som ärendet berör och från andra myndigheter.

I vissa fall kan socialtjänsten hämta uppgifter utan en person samtycker till att efterge sekretess, till exempel om det är behövs för att utreda om ett barn behöver stöd och hjälp eller om en person behöver missbruksvård och det inte kan ges med samtycke.

Till vilka kan personuppgifter lämnas ut till?

Socialtjänsten måste lämna ut personuppgifter som namn och personnummer till andra myndigheter och enskilda personer för att kunna ta del av uppgifter som är nödvändiga för utredning eller uppföljning av en insats.

Socialtjänsten måste även i vissa fall enligt lag lämna ut uppgifter som finns i socialtjänstens register till andra myndigheter. Det kan inträffa om det pågår en utredning hos socialtjänsten i en annan kommun. Även andra myndigheter har under vissa förutsättningar rätt enligt lag att begära personuppgifter ur socialtjänstens register för att kunna utföra sitt arbete.

Hur skyddas personuppgifter?

Personuppgifter inom socialtjänsten behandlas i socialtjänstens verksamhetssystem som har ett starkt skydd. Socialtjänsten ska fortlöpande dokumentera det som sker i ett ärende och därför upprättas en personakt i socialtjänstens verksamhetssystem. När ett ärende inleds hos socialtjänsten skapas en personakt. Detta innebär att personen förekommer i socialregistret i Enköpings kommun.

Socialtjänsten omfattas av stark sekretess. Det innebär att information om personer som förekommer inom socialtjänsten inte får röjas om det inte står klart att personen eller närstående inte kommer till skada. Inom socialtjänsten kan endast behörig personal ta del av uppgifterna i en personakt. Verksamhetssystemen skyddas av lösenord. Likaså skyddas även personuppgifter som inte tillhör en personakt i övriga verksamhetssystem av behörighet och lösenord.

Hur länge sparas personuppgifter?

En personakt sparas oftast i fem år efter ärendet avslutats hos socialtjänsten. I vissa fall får inte en personakt gallras alls. Detta gäller för

 • handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om faderskap
 • handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om adoption
 • handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, i ett familjehem eller i ett annat enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om honom eller henne
 • vissa uppgifter måste enligt lag sparas i forskningssyfte.

Mejl, sms till och från socialtjänsten

När du skickar mejl till socialtjänsten ligger mejlet i inkorgen till dess att personalen läser det. Om uppgifterna i mejlet behövs för att handlägga ditt ärende och det finns en personakt, kommer mejlet dokumenteras där. Om det gäller något övrigt ärende kan mejlet komma att diarieföras. Mejl kan komma att ligga kvar in- eller utkorgen, men gallras fortlöpande.

Tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsyn över socialtjänsten för att kontrollera att socialtjänsten följer de lagar och regler som finns för socialtjänst och att vården är säker och har god kvalité. Socialtjänsten är skyldig att lämna ut alla personuppgifter i ärenden som IVO begär för att kunna göra sin kontroll.

Socialtjänsten är också skyldig att rapportera beslut om bistånd till IVO om personen som beviljats biståndet inte fått det inom tre månader. De personuppgifter som överlämnas är namn och personnummer.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om vilka personuppgifter socialtjänsten behandlar inom olika typer av ärenden kan du läsa vidare nedan.

När du ansöker om bistånd

När någon ansöker om bistånd, till exempel försörjningsstöd, missbruksvård eller stöd i föräldraskapet ska socialtjänsten utreda ansökan. De personuppgifter som behandlas är nödvändiga för att kunna utreda ansökan och kommer inledningsvis alltid från den som söker biståndet.

Socialtjänsten är skyldig i vissa fall att kontrollera uppgifter hos andra myndigheter. Ett exempel är att socialtjänsten kontrollerar innehav av bil i bilregistret, om arbetslöshetsersättning betalas ut från A-kassa, sjukersättning från Försäkringskassan, pension från Pensionsmyndigheten eller studiestöd från Centrala studiestödsnämnden om någon ansöker om försörjningsstöd. Detta innebär att socialtjänsten måste lämna ut namn och personnummer för att kunna inhämta uppgifterna.

Personuppgifter som kan förekomma i en utredning är namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter, uppgifter om anhöriga, utbildning, arbete, ekonomi, intressen, uppgifter om hälsa, alkoholvanor, drogmissbruk, förekomst av våld i hemmet, etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse. I vissa fall förekommer även uppgifter om brott.

När det finns oro för ett barn eller en vuxen

Barn

När socialtjänsten tar emot en anmälan oro för ett barn ska en bedömning göras om barnet är i behov av skydd och om en utredning ska inledas.

För att göra bedömningen behöver socialtjänsten få uppgifter från den som har gjort anmälan om oro. Detta innebär att namn och kontaktuppgifter på den som gjort anmälan behandlas i barnets personakt.

Socialtjänsten ska, i de allra flesta fall, så snart som möjligt kontakta barnets vårdnadshavare som har rätt att få ta del av innehållet i anmälan. För att kunna bedöma om en utredning ska inledas eller inte behandlar socialtjänsten uppgifter om barnets och familjens sociala situation, beroende på vad anmälan innehåller. Personuppgifter som kan förekomma är namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter, uppgifter om anhöriga, utbildning, arbete, ekonomi, intressen, uppgifter om hälsa, alkoholvanor, drogmissbruk, förekomst av våld i hemmet, etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse. I vissa fall förekommer även uppgifter om brott.

Om en utredning inte inleds utredning och det inte heller finns en personakt sedan tidigare, sparas personuppgifterna i en pärm. Pärmen förvaras i låst skåp som bara behörig personal har tillgång till. Uppgifterna är inte sökbara utifrån namn eller personnummer och de gallras efter fem år.

Om en utredning inleds, upprättas en personakt i socialtjänstens verksamhetssystem. Uppgifter inhämtas då från barn och föräldrar, anhöriga, men även uppgifter från andra myndigheter som till exempel hälso- och sjukvård, skola eller förskola och polis.

Vuxen

När socialtjänsten tar emot en anmälan oro för en vuxen person ska en bedömning göras om personen behöver socialtjänstens hjälp mot sitt missbruk. Socialtjänsten ska även undersöka om personen vill ta emot hjälp. Om en vuxen person inte vill få hjälp, ska socialtjänsten bedöma om en utredning måste göras mot personens vilja. Det kan ske om missbruket är allvarligt. Om missbruket inte bedöms som allvarligt, måste socialtjänsten avsluta ärendet. Om anmälan om oro inte gäller missbruk utan annan oro för en vuxen, har socialtjänsten ingen möjlighet att inleda utredning mot den vuxnes vilja.

En anmälan kan komma från en anhörig eller exempelvis en läkare. Detta innebär att namn och kontaktuppgifter på den som gjort anmälan behandlas i personakten. Uppgifterna finns kvar så länge personen har ett pågående ärende och gallras fem år efter att det avslutats.

Socialtjänsten ska, i de allra flesta fall, så snart som möjligt kontakta den anmälan gäller, som har rätt att få ta del av anmälan om oro. För att kunna göra en bedömning om en utredning ska inledas behandlar socialtjänsten de personuppgifter som finns i anmälan om oro. Personuppgifter som kan förekomma är namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter, uppgifter om anhöriga, utbildning, arbete, ekonomi, intressen, uppgifter om hälsa, alkoholvanor, drogmissbruk, förekomst av våld i hemmet, etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse och biometriska uppgifter. I vissa fall förekommer även uppgifter om brott.

Om en utredning inte inleds utredning och det inte heller finns en personakt sedan tidigare, sparas personuppgifterna i en pärm. Pärmen förvaras i låst skåp som bara behörig personal har tillgång till. Uppgifterna är inte sökbara utifrån namn eller personnummer och de gallras efter tre år.

Om en utredning inleds, upprättas en personakt. Om en utredning kan ske med samtycke inhämtas uppgifter från den person anmälan berör. Om personen samtycker till att efterge sekretessen, kan personuppgifter inhämtas från exempelvis anhöriga eller andra myndigheter.

Om en utredning måste genomföras mot personens vilja, har socialtjänsten rätt att enligt lag inhämta personuppgifter från hälso- och sjukvården och socialtjänst.

När ett beslut om bistånd verkställs

Ett bistånd till barn eller vuxna kan vara till exempel vård i familjehem, vård på behandlingshem (HVB), stödboende, öppenvårdsinsatser insatser för sysselsättning eller stöd för att få arbete. Då måste personuppgifter föras över till den som ska ge vården eller stödet. Det kan också vara stöd till barnet vid umgänge med en förälder (umgängesstöd) som domstol beslutat om.

Den som ska ge vården behöver veta tillräckligt mycket om den som ska få vården för att kunna utföra sitt uppdrag:

 • Personens bakgrund
 • Anledningen till att vården behövs
 • Socialtjänstens bedömning
 • Uppdraget

I vissa fall innebär detta att den som ska utföra vården måste läsa socialtjänstens utredning för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt. De uppgifter som kan förekomma i en utredning är namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter, uppgifter om anhöriga, utbildning, arbete, ekonomi, intressen, uppgifter om hälsa, alkoholvanor, drogmissbruk, förekomst av våld i hemmet, etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse, biometriska uppgifter och uppgifter om brott.

Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter som lämnas till den som ska ge vården.

Socialtjänsten ska fortlöpande följa upp vården genom regelbundna kontakter med den som får vården och den som ger vården. Uppgifterna dokumenteras i personakten i socialtjänstens verksamhetssystem.

Socialtjänstens skyldighet att samverka

Socialnämndens insatser ska utformas och genomföras tillsammans med den som behöver insatserna och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan, organisationer eller föreningar.

Ett exempel på samverkan är samordnad individuell plan, SIP. Så kallas planen för en person som behöver insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Om en person vill ha en SIP, är socialtjänsten skyldig att lämna ut personuppgifter som namn och personnummer samt frågeställningar och syfte med mötet. Vid inbjudan delges initialer och de första sex siffrorna i personnumret.

Socialtjänsten behandlar de personuppgifter som kommer från hälso- och sjukvården vid en SIP.

En SIP läggs till personakten om det finns ett pågående ärende. Om personen blir aktuell hos socialtjänsten upprättas en personakt i socialtjänstens verksamhetssystem och en utredning inleds. Om personen inte aktualiseras diarieförs inbjudan till SIP i socialnämndens diarie.

Ett annat exempel på samverkan kan vara nätverksmöten, om personen själv vill ha ett sådant. Till ett nätverksmöte bestämmer personen själv vilka som ska bjudas in och vad som ska diskuteras.

Rekrytering av uppdragstagare

Socialtjänsten rekryterar uppdragstagare, till exempel familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson eller särskilt förordnade vårdnadshavare. Socialtjänsten är skyldig att utreda uppdragstagare.

Namn, adress och kontaktuppgifter behandlas för att kunna ta kontakt och boka tid för ett samtal för att kunna bedöma om en utredning ska göras.

Om en utredning genomförs behandlas personuppgifter och känsliga personuppgifter. Uppgifter inhämtas från den som ansöker om att bli uppdragstagare, men även från närstående som känner uppdragstagaren. Uppgifter ska även inhämtas från andra myndigheter som socialregistret och Polismyndighetens belastningsregister. Därför måste socialtjänsten lämna ut namn och personnummer till dessa myndigheter.

Under en utredning behandlas uppgifter om anhöriga, utbildning, arbete, ekonomi, intressen, uppgifter om hälsa, alkoholvanor, drogmissbruk, förekomst av våld i hemmet, etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse och uppgifter om brott.

Den som ska få biståndet eller dess vårdnadshavare har rätt att få ta del av socialtjänstens utredning om familjehemmet.

Faderskap och föräldraskap

Bekräftelse

Socialtjänsten ska fastställa faderskapet eller föräldraskap för barn om mamman inte är gift. Personuppgifter inhämtas från barnets föräldrar eller Skatteverket.

Personuppgifter som förekommer är namn, personnummer och adress till mamman, pappan och barnet samt barnets födelsevikt. Pappans medborgarskap, födelseland och födelseort finns även med om han inte är folkbokförd i Sverige.

Socialtjänsten skickar bekräftelsen till Skatteverket för registrering. I samband med bekräftelsen kan föräldrarna anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet, vilket ska registreras hos Skatteverket.

Utredning

Socialtjänsten ska göra en utredning av faderskapet om fadern inte känd eller om föräldrarna inte är sambor. Barnets rätt att få veta sitt ursprung är väldigt stark och socialtjänsten ska inhämta alla de uppgifter som behövs för att klarlägga vem som är pappan till barnet.

För att kunna utreda faderskapet måste personuppgifter som namn, personnummer, adress, beskrivning av mannen och andra kontaktuppgifter behandlas. Socialtjänsten måste ställa frågor om vilken eller vilka män mamman haft sex med under den tidsperioden barnet blivit till (konceptionstiden) för att kunna ta reda på vem som kan vara pappan.

Den eller de män som är aktuella kontaktas och ska medverka i utredningen. Ofta måste DNA-test göras genom att socialtjänsten tar ett prov på mannens saliv.

Om mannen bor utanför kommunen ska socialtjänsten ta hjälp av socialtjänst i den kommunen om det behövs för att utreda och fastställa. Då måste socialtjänsten lämna ut uppgifter om mannens namn, personnummer och kontaktuppgifter. Socialtjänsten i den andra kommunen ska hjälpa till med DNA-prov om med behövs. Proverna, tillsammans med namn och personnummer skickas till ett företag som analyserar dem.

Om mannen bor i ett annat land, ska socialtjänsten ta hjälp av landets svenska ambassad eller konsulat , som får hjälpa till att kontakta mannen och se till att faderskapsutredningen fullföljs.

Socialtjänsten ska lämna upplysningar till domstol om det krävs för att fatta beslut om faderskapet.

Vårdnad, boende och umgänge

Uppdrag från domstol

Domstol kan begära att socialtjänsten lämnar upplysningar eller genomför en utredning i frågor om vårdnad, boende och umgänge om barn om det pågår en tvist mellan föräldrarna. Då inkommer personuppgifter till socialtjänsten från domstolen.

Socialtjänsten upprättar en personakt och inhämtar personuppgifter från socialregistret i den egna kommunen och annan kommun om det behövs. I personakten finns även personuppgifter om familjemedlemmar som halvsyskon, styvsyskon och partner till förälder.

Under utredningens gång inhämtas uppgifter från föräldrarna, barnet och referenter som till exempel förskolepersonal eller lärare. För att kunna inhämta uppgifterna måste socialtjänsten lämna ut namnen på personerna som utredningen gäller. Utredningen lämnas sedan över till domstolen.

Domstolen kan ge socialtjänsten i uppdrag att genomföra samarbetssamtal för att föräldrar ska nå enighet under en pågående tvist. Resultatet av samarbetssamtalen, men inte innehållet, redovisas till domstolen.

De uppgifter som kan förekomma i en utredning eller under samarbetssamtal är namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter, uppgifter om anhöriga, utbildning, arbete, ekonomi, intressen, uppgifter om hälsa, alkoholvanor, drogmissbruk, förekomst av våld i hemmet, etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse och uppgifter om brott.

Avtal

Föräldrar har möjlighet att skriva ett avtal om vårdnad, boende och umgänge. Socialtjänsten godkänner avtalet om det bedöms vara till barnets bästa. Detta blir då ett ärende hos socialtjänsten och det upprättas en personakt. Personuppgifter som namn, personnummer på föräldrar och barn behandlas. Avtal om vårdnad och boende skickas till Skatteverket och Försäkringskassan. Om barnet är över 15 år skickas personuppgifterna även till Centrala studiestödsnämnden. Om avtalet endast berör umgänge skickas inte avtalet vidare till någon myndighet. Avtalen gallras hos socialtjänsten när barnet har fyllt 18 år.

Samarbetssamtal

Föräldrar kan själva kontakta socialtjänsten för att få samarbetssamtal. I dessa fall behandlar socialtjänsten namn, kontaktuppgifter samt ålder på barnet/barnen för att kunna återkoppla och boka tid för samtal. De personuppgifter som kommer fram under samtalen behandlas inte i verksamhetssystemet, utan samtalsledarna för minnesanteckningar för hand. Minnesanteckningarna förvaras i låst skåp som endast behörig personal har åtkomst till. Uppgifterna sparas till och med det året som ärendet avslutats för att Myndigheten för familjerätt och föräldraskap (Mfof) efterfrågar statistik. Därefter förstörs de. 

När barnet behöver en ny vårdnadshavare

Ibland behöver ett barn en ny vårdnadshavare. Det kan vara om barnets vårdnadshavare dör, barnet är ensamkommande eller har varit placerad i familjehem och det bästa är för barnet är att vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna. I dessa fall gör socialtjänsten en utredning av barnets behov och vårdnadshavarens lämplighet. Socialtjänsten lämnar över utredningen till domstolen som ska fatta beslutet.

De uppgifter som förekommer i en utredning är namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter, uppgifter om anhöriga, utbildning, arbete, ekonomi, intressen, uppgifter om hälsa, alkoholvanor, drogmissbruk, förekomst av våld i hemmet, etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse och uppgifter om brott.

Adoption

Socialtjänsten ska utreda och fatta beslut om att ge medgivande till personer som vill adoptera ett barn. Syftet är att bedöma om sökande är lämpliga som adoptivföräldrar och har tillräckliga kunskaper och insikter för att kunna ge barnet en bra uppväxt.

Uppgifter inhämtas från den som ansöker om att bli adoptivförälder, men även referenser från närstående eller arbetsgivare. Uppgifter ska även inhämtas från socialregistret och Polismyndighetens belastningsregister. Därför måste socialtjänsten lämna ut namn och personnummer till dessa myndigheter.

Under en utredning behandlas uppgifter om namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter, skäl till varför sökande vill adoptera, uppgifter om anhöriga, utbildning, arbete, ekonomi, intressen, uppgifter om sjukdomar, eventuella sjukskrivningar, alkoholvanor, drogmissbruk, förekomst av våld i hemmet, etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse och uppgifter om brott.

Öppenvård – utan biståndsbeslut

Alla i Enköpings kommun har möjlighet att söka sig till socialtjänstens öppenvårdsverksamheter Familjens hus och Nyängen för att få hjälp vid ett begränsat antal tillfällen, utan att beslut om bistånd fattas. För att kunna bedöma om sökanden kan få hjälp via öppen ingång, om den kan delta i grupper och för att kunna återkoppla och boka tid måste socialtjänsten få kontaktuppgifter. Uppgifter per mejl kommer in i en särskild brevlåda och i telefonmeddelande. Så fort handlingen eller meddelandet är mottagen förs uppgifterna in i den manuella blanketten och mejl eller telefonmeddelandet raderas.

Personalen för också minnesanteckningar manuellt för att komma ihåg vad som sas i samtalet. Uppgifterna sparas så länge personen är aktuell. Därefter förstörs de. Uppgifterna förvaras inlåsta i skåp som endast behörig personal kommer åt.

Serveringstillstånd med mera

Socialnämnden har personuppgiftsansvar för handläggning av ärenden om serveringstillstånd, försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter. Socialnämnden ansvarar även för den tillsyn som ska göras enligt lagar som

Socialnämnden ansvarar även för registrering av detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek enligt

Personuppgifterna behandlas i verksamhetssystem som är avsedda för ändamålet. Endast behörig personal inom socialnämnden har tillgång till personuppgifterna. Personuppgifterna behandlas inte för något annat ändamål och sparas så länge försäljning pågår. Därefter bevaras personuppgifterna i tio år.

Tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker

För att kunna handlägga ärendet behandlas namn och kontaktuppgifter till sökande (firmatecknaren). Om det är en enskild firma behandlas personnumret. Socialnämnden behandlar även namn och personnummer för serveringsansvarig personal. Om sökande är utländsk medborgare ska ett bevis om uppehållstillstånd bifogas ansökan. I och med det behandlas uppgifter om nationalitet.

Försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter

För att kunna handlägga anmälan behandlas namn och kontaktuppgifter till den som äger verksamheten. Om det är en enskild firma behandlas personnumret. Personuppgifterna används även för att kunna genomföra tillsyn av försäljningsställen. Personuppgifterna behandlas inte för något annat ändamål och sparas så länge försäljning pågår.

Dödsboanmälan

När någon dör ska en bouppteckning göras. I vissa fall ska socialnämnden istället göra en dödsboanmälan. I dödsboanmälan behandlas personuppgifter som dödsbodelägares namn och bostadsadress. Dödsboanmälan skickas sedan till Skatteverket för registrering.

Personuppgiftsansvar

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig.

Om du vill komma i kontakt med personuppgiftsansvarig kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Kultur- och fritidsområdet (upplevelse­nämnden)

I de flesta fall behandlas personuppgifter inom upplevelsenämnden med stöd av att nämnden använder dem för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse så som kultur- och fritidsverksamhet. I vissa fall sker verksamheten utifrån en särskild lag så som lotteriinspektion och bibliotek, och då är det nämndens rättsliga förpliktelse att också behandla personuppgifter i den verksamheten.

Förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxen­utbildning (utbildnings- och arbets­marknads­nämnden)

Inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter hanterar vi en stor mängd personuppgifter. Alla som finns i våra verksamheter ombeds att lämna personuppgifter till oss. Det kan ske på olika sätt: digitalt, på papper eller muntligen.

Laglig grund för hantering

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det betyder att vi har en laglig grund för varje personuppgift som vi ber dig om, eller som vi hanterar.

Det finns flera lagliga grunder som reglerar vår personuppgiftshantering. Vanligast i utbildningssammanhang är de lagliga grunder som kallas myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse samt rättslig förpliktelse.

Det handlar om att vi behöver hantera personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter som myndighet. Exempelvis att betygsätta elever, utföra skolpliktsbevakning, anta och placera studerande på utbildningar. Även då vi hämtar in kontaktuppgifter till barns och elevers anhöriga gör vi det för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse, nämligen att se till att barnen och eleverna är trygga i våra verksamheter och att vi kan nå anhöriga om något skulle inträffa.

Samtycke till viss behandling

I vissa fall ber vi om personuppgifter som inte är nödvändiga för att vi ska kunna utföra våra plikter som myndighet. Det kan till exempel vara då vi vill fotografera barn för att visa upp våra verksamheter för allmänheten. I alla sådana fall ber vi om ditt samtycke till att vi får hantera dina eller ditt barns personuppgifter. Är barnet eller eleven under 16 år ber vi alltid om vårdnadshavares skriftliga samtycke.

Samtycke är en laglig grund för att hantera personuppgifter. Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke när du vill, och vi ska då ta bort personuppgifterna. Om du vill dra tillbaka ett samtycke kan du ta kontakt med den enhet där du lämnade in samtycket. Vet du inte vilken enhet det var, kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Detaljerad beskrivning av personuppgifts­hantering

Vi är skyldiga att kunna beskriva alla de personuppgiftshanteringar som utförs i våra verksamheter. Därför finns det en dokumentation kring alla hanteringar vi gör. Om du vill veta mer om hur vi hanterar personuppgifter i ett specifikt fall, till exempel i ett visst IT-system, kan du kontakta oss. Du gör det enklast genom vår e-postadress utbildningsforvaltning@enkoping.se

Personuppgifts­biträden

I många fall hanteras personuppgifter i utbildningsförvaltningen även av utomstående aktörer. Det kan till exempel handla om IT-företag som sköter våra verksamhetssystem för elevregistrering. När vi lämnar över personuppgifter till andra har vi tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med dem. Avtalen reglerar att personuppgifterna hanteras enligt dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är personuppgiftsansvarig för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, komvux, yrkeshögskolan och andra vuxenutbildningar som anordnas i Enköpings kommun. Även för deltagare i arbetspraktik, extratjänster och anställningsstöd genom arbetsmarknadsenheten. Samt för nyanlända invånare som tagits emot genom integrationsenheten.

Om du vill komma i kontakt med de personuppgiftsansvariga är det enklast att kontakta kommunen.

Information om dina egna personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har registrerade om dig. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade, om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig.

Kommun­ledningen (kommun­styrelsen)

Kommunstyrelsen samordnar och leder kommunen andra verksamheter. Hos kommunstyrelsen finns också administration av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har delat personuppgiftsansvar för mycket av personuppgifterna i kommunen, till exempel de anställdas personuppgifter och personuppgifter i vissa IT-system. Mycket av kommunens ekonomi finns också hos kommunstyrelsen. Det betyder att kommunens budget- och fakturaunderlag passerar kommunstyrelsen från alla nämnder.

Kommunstyrelsen har ett utskott som heter PLEX (Plan, mark- och exploateringsutskottet). Det hanterar detaljplaner, exploateringsavtal, markanvisningar, köpeavtal, genomförandeavtal och avsiktsförklaringar. Personuppgiftshantering inom dessa frågor sker med stöd av att nämnden utför en uppgift av allmänt intresse och för att kunna fullgöra avtal.

Vård och omsorg (vård- och omsorgs­nämnden)

Vård- och omsorgsnämnden har hand om vissa insatser enligt socialtjänstlagen för personer över 18 år, till exempel hemtjänst, omvårdnadsboende, dagverksamhet, trygghetslarm, boendestöd, sysselsättning, ledsagning och avlösarservice till anhöriga. Vård och omsorgsnämnden ansvarar också för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I dessa verksamheter sker personuppgiftshanteringen i huvudsak med stöd av socialtjänstdatalagen. Vissa personuppgifter hanteras istället med stöd av att personuppgifterna behövs för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Nämnden har också vårdgivande verksamhet så som hemsjukvård och rehabiliterande verksamhet med hjälpmedelsförsörjning. I dessa verksamheter sker personuppgiftshanteringen i huvudsak med stöd av patientdatalagen.

Kontakt genom e-post: vardomsorg@enkoping.se

Allmänna val (valnämnden)

Valnämnden i Enköpings kommun är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet.

Vi behöver behandla dina personuppgifter när vi anordnar allmänna val och folkomröstningar. Vi strävar efter att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till ett minimum och värnar om din personliga integritet.

Du ska i första hand vända dig till den centrala valmyndigheten om du har frågor om dina personuppgifter i samband med allmänna val, men du får också vända dig till kommunens valnämnd.

Valnämnden behöver administrera sina förtroendevalda, anställda och valförrättare.

Vi behandlar personuppgifter vid

 • handläggning av ärenden, till exempel synpunkter eller klagomål
 • avtal, upphandling och rekrytering
 • personers tjänstgöring som röstmottagare.

Vilken information vi samlar in om dig beror på vilka uppgifter du eller någon annan ger till oss. Det beror också på vilka uppgifter vi behöver för att utföra den uppgift som det handlar om. Vi kommer aldrig att samla in eller be dig eller någon annan att lämna mer information om dig till oss än vad vi behöver.

Eftersom vi är en myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen och arkivlagstiftningen. Det betyder att vi har en skyldighet att spara alla skriftliga handlingar som kommer in till oss. Det gäller även handlingar som innehåller personuppgifter och handlingar som innehåller personuppgifter som vi inte har bett om eller ens behöver.

Offentlighetsprincipen innebär att vi också måste lämna ut handlingarna ifall någon vill läsa eller ha en kopia av dem. Undantagna är handlingar som omfattas av sekretess eller som vi får gallra, det vill säga kasta.

Miljö och bygg (miljö- och byggnads­nämnden)

Miljö- och byggnadsnämnden är en kommunal myndighet som har hand om kommunens uppgifter inom olika tillstånds- och tillsynsuppdrag. Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll och bygglovsärenden. Nämndens myndighetsutövning regleras av en rad olika lagar med tillhörande förordningar och föreskrifter, till exempel plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och förvaltningslagen. Mycket av nämndens verksamhet sker därmed utifrån att det finns rättsliga förpliktelser och för att den fullgör uppgifter av allmänt intresse.

Vi samlar in de uppgifter vi behöver för att kunna handlägga ditt ärende på ett rättssäkert sätt. Det kan vara personuppgifter som personnummer, adress, telefonnummer och fastighetsuppgifter. Uppgifterna sparas i våra ärendehanteringssystem och arkiveras enligt gällande lagstiftning.

Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Nöjd-kund-undersökning

Vi deltar i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kundundersökning Nöjd-Kund-Index för att ta reda på vad du tycker om vår service samt kunna utveckla och förbättra vår service. Du som varit i kontakt med oss kan därför bli kontaktad av ett undersökningsföretag. De myndighetsområden som omfattas av kundundersökningen är brandskydd, bygglov, livsmedelskontroll, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

Flera kommuner i Sverige deltar i undersökningen. Förutom att kommunen får ett underlag för att prioritera insatser, kan kommunen också jämföra sig med andra som gör samma undersökning och lära av varandra.

I enlighet med dataskyddsförordningen är all data som lagras i SKL:s insiktsdatabas/webbverktyg anonymiserad. Materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

Personuppgiftsansvar

Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig.

Om du vill komma i kontakt med personuppgiftsansvarig är det enklast att kontakta kommunen.

Kommunens mark och fastigheter, vägbidrag, färdtjänst, måltider, vatten och avlopp (tekniska nämnden)

Tekniska nämnden hanterar personuppgifter i många olika sammanhang. Här beskriver vi varför vi begär in de olika uppgifterna och hur vi hanterar dem.

Felanmälan

Tekniska nämnden tar emot felanmälningar som gäller gator, belysning, vatten, avlopp, renhållning, parker, lekplatser och kommunala fastigheter. Om du som gör felanmälan uppger dina kontaktuppgifter sparar vi dem för att kunna svara dig.

Vi delar dina uppgifter med andra

När vi tar hjälp av företag för att åtgärda felen, delar vi person­uppgifterna med dem. Även de företag som ger support i våra it-system för felanmälan kan se uppgifterna. När vi lämnar över personuppgifter till andra har vi tecknat så kallade personuppgifts­biträdes­avtal med dem. Avtalen reglerar att de hanterar person­uppgifterna på det sätt som styrs av dataskydds­­förordningen.

Laglig grund för hantering

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskydds­förordningen. Det betyder att vi har en laglig grund för varje personuppgift som vi ber dig om, eller som vi hanterar. De lagliga grunder vi använder i de här fallen är myndighets­­utövning och uppgift av allmänt intresse samt fullgöra avtal.

Vägbidrag, blomlådor på gatan och nedtagning av träd

För att vi ska kunna fatta beslut om din ansökan och meddela dig beslutet behandlar vi de personuppgifter som du har lämnat till oss.

Uppgifter som rör vägbidrag sparar vi så länge föreningen eller personen får bidrag från kommunen. Vi går igenom uppgifterna vartannat år och tar då bort dem som inte längre är aktuella. Uppgifter som rör blomlådor på gatan sparar vi i tre år eller så länge som ansökan är giltig. Ansökan om att ta ned träd sparar vi tills arbetet är klart.

Vi delar dina uppgifter med andra

När det gäller personuppgifter som rör ansökan om att ta ned träd delar vi ibland vissa av dina personuppgifter med det företag som hjälper oss att ta ned träd. När vi lämnar över personuppgifter till andra har vi tecknat så kallade personuppgiftsbiträdesavtal med dem. Avtalen reglerar att de hanterar personuppgifterna på det sätt som styrs av dataskydds­förordningen.

Laglig grund för hantering

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det betyder att vi har en laglig grund för varje personuppgift som vi ber dig om, eller som vi hanterar. De lagliga grunder vi använder i de här fallen är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse samt fullgöra avtal.

Avtal och uppsägning av lägenhet inom boende

För att vi ska kunna upprätta ett hyresavtal med dig, skicka fakturor och åtgärda fel behandlar vi de personuppgifter som du har lämnat till oss. Vi kan ibland också få uppgifter från vård- och omsorgsförvaltningen eller den som står som fakturamottagare. Vi sparar uppgifterna i två år efter att avtalet har sagts upp förutsatt att det inte finns någon hyresskuld.

Vi delar dina uppgifter med andra

Våra systemleverantörer kan i vissa fall se dina uppgifter. I de fall det är aktuellt delar vi också uppgifterna med inkassobolag. När vi lämnar över personuppgifter till andra har vi tecknat så kallade personuppgiftsbiträdesavtal med dem. Avtalen reglerar att de hanterar personuppgifterna på det sätt som styrs av dataskyddsförordningen.

Laglig grund för hantering

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det betyder att vi har en laglig grund för varje personuppgift som vi ber dig om, eller som vi hanterar. Den lagliga grund vi använder i det här fallet är fullgöra avtal.

Måltider och specialkost

För att vi ska kunna servera rätt mat behandlar vi de personuppgifter som du har lämnat till oss i ansökan. För barn i förskola och skola sparar vi uppgifterna tills barnet slutar eller vi får besked om att barnet inte behöver specialkost längre. För personer som har beställt matlåda sparar vi uppgifterna tills vi blir meddelade att personen inte längre vill köpa matlådor av oss.

Laglig grund för hantering

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det betyder att vi har en laglig grund för varje personuppgift som vi ber dig om, eller som vi hanterar. De lagliga grunder vi använder i de här fallen är myndighetsutövning och fullgöra avtal.

Vatten och avlopp

För att vi ska kunna ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp och skicka fakturor till dig behandlar vi de personuppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har hämtat från fastighetsregistret. Uppgifterna som rör anslutning sparar vi på obestämd tid utifrån bestämmelser i arkivlagen. Uppgifterna som rör förbrukning och fakturor sparar vi i tio år.

Vi delar dina uppgifter med andra

Vi delar dina personuppgifter med de företag som sköter vattenmätarbyte och service, system för supportärenden samt utskrifter av fakturor och påminnelser. I de fall det är aktuellt delar vi också uppgifterna med inkassobolag. När vi lämnar över personuppgifter till andra har vi tecknat så kallade personuppgiftsbiträdesavtal med dem. Avtalen reglerar att de hanterar personuppgifterna på det sätt som styrs av dataskyddsförordningen.

Laglig grund för hantering

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det betyder att vi har en laglig grund för varje personuppgift som vi ber dig om, eller som vi hanterar. De lagliga grunder vi använder i de här fallen är  samtycke och rättslig förpliktelse.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

För att vi ska kunna fatta beslut om din ansökan behandlar vi de personuppgifter som du och din läkare har lämnat till oss. Vi sparar uppgifterna så länge du har färdtjänst eller riksfärdtjänst och därefter i ytterligare fem år. Uppgifter som rör dig som är född dag 5, 15 eller 25 i månaden eller som har en medfödd intellektuell funktionsnedsättning sparar vi i vårt arkiv för forskning.

Vi delar dina uppgifter med andra

Vi delar dina personuppgifter med de taxibolag, flygbolag, bussbolag och liknande som du ska åka med. När vi lämnar över personuppgifter till andra har vi tecknat så kallade personuppgiftsbiträdesavtal med dem. Avtalen reglerar att de hanterar personuppgifterna på det sätt som styrs av dataskyddsförordningen.

Laglig grund för hantering

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det betyder att vi har en laglig grund för varje personuppgift som vi ber dig om, eller som vi hanterar. Den lagliga grund vi använder i det här fallet kallas myndighetsutövning.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

För att vi ska kunna fatta beslut om din ansökan behandlar vi de personuppgifter som du och din läkare har lämnat till oss. Vi sparar uppgifterna så länge du har parkeringstillståndet och därefter i ytterligare fem år. Uppgifter som rör dig som är född dag 5, 15 eller 25 i månaden eller som har en medfödd intellektuell funktionsnedsättning sparar vi i vårt arkiv för forskning.

Vi delar dina uppgifter med andra

Vi delar följande personuppgifter med det vaktbolag som sköter parkeringsövervakningen: kortets serienummer, födelseår, kön och om du är förare eller passagerare. Övriga uppgifter lämnar vi endast ut på begäran till polisen. När vi lämnar över personuppgifter till andra har vi tecknat så kallade personuppgiftsbiträdesavtal med dem. Avtalen reglerar att de hanterar personuppgifterna på det sätt som styrs av dataskyddsförordningen.

Laglig grund för hantering

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det betyder att vi har en laglig grund för varje personuppgift som vi ber dig om, eller som vi hanterar. Den lagliga grund vi använder i det här fallet kallas myndighetsutövning.