Övriga planer

Till dokumenten som styr den fysiska planeringen av kommunen finns ett antal strategiska dokument som ger stöd till detaljplanearbetet.

cyklande familj

Foto: Matton

Trafikstrategi

I takt med att Enköping växer behöver vi förändra vårt sätt att resa och röra oss i staden. Gång- cykling och kollektivtrafik ska större plats i staden. Därför har kommunen beslutat om en Trafikstrategi som ska hjälpa oss att genomföra denna förändring.

Dokumentet Trafikstrategin

Parkeringspolicy

Parkeringspolicyn är ett verktyg för att få en fungerande parkeringssituation i Enköpings stad. Syftet är att skapa en levande stadskärna där människorna får ta störst plats i staden.
Policyn ska också bidra till att fler väljer kollektivtrafik för längre resor samt gång- och cykeltrafik för kortare resor.

Dokumentet Parkeringspolicyn

Cykelplan

För att fler ska välja cykeln framför bilen har Enköpings kommun en cykelplan. Med den som verktyg kan arbetet med att planera och bygga vägar, gång- och cykelbanor förenklas.

Cykelplan 2014-2018

Planering för bostadsbyggande

Programmet är ett av kommunens verktyg för en långsiktig utveckling och planering för bostadsbyggande. Programmet är ett särskilt bra stöd för arbetet med kommunens fysiska planering.

Bostadsförsörjningsprogram

Utvecklingsprogram för Myranområdet

I utvecklingsprogrammet för Myranområdet har kommunen tillsammans med företagare och fastighetsägare i området analyserat platsen. Tillsammans har de tittat på hur området ser ut och används i dagsläget och målat upp riktlinjer för området ska utvecklas i framtiden.  

Utvecklingsprogrammet för Myranområdet

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Kommunen bygger ut kommunalt vatten och avlopp enligt en särskild va-plan. Den visar en övergripande och långsiktig planering för hur utbyggnaden ska ske.

VA-plan

Kommunens sida om utbyggnad av vatten och avlopp

Hantering av dagvatten

Dagvatten är vatten från regn eller smältande snö som rinner på hårda ytor som exempelvis hustak, vägar, parkeringsplatser eller stenläggningar. Orenat dagvatten kan föra med sig skadliga ämnen ut i naturen. Med dagvattenpolicyn arbetar kommunen aktivt för att undvika det.

Dagvattenpolicy

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.