Dialog om framtida Enköping

Vi arbetar med att göra en ny fördjupad översiktsplan för Enköpings stad. I det arbetet vill vi veta vad du tycker.

Man säljer grönsaker till äldre dam

Foto Thomas Henriksson

Hur vill du att Enköpings stad ska utvecklas?

Fördjupad översiktsplan för Enköpings stad

Just nu arbetar vi med ett förslag om fördjupad översiktsplan för Enköpingsstad (FÖP). Du kan vara med och påverka det arbetet.

Under våren 2017 var planen på samråd. Ungefär 50 synpunkter kom in skriftligen och flera personer deltog i de dialoger som genomfördes på bland annat Enköpingsmässan, Westerlundska gymnasiet och fritidsgårdarna.

Granskningsförslaget har samma målbild som samrådsförslaget. Inom frågor som trafik och parkering, centrumutveckling och hantering av dagvatten är granskningsförslaget tydligare och mer detaljerat.

Du kan vara med och påverka

Under tiden den 11 december till och med den 12 februari finns ett förslag på plan för Enköpings stad på granskning. Då har du möjlighet att skicka in dina synpunkter till kommunen.

Tryckta handlingar finns utställda i Kommunhusets entré, kommunens bibliotek, Westerlundska gymnasiet, Kulturskolan, museet och Idrottshuset.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska senast den 12 februari 2018 skickas till:

E-post: framtidsdialog@enkoping.se

Postadress: Enköpings kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping

Märk din e-post eller ditt brev med ”Granskning 2018”.

Handlingarna

Plan för Enköpings stad

Bilaga1, Planeringsförutsättningar

Bilaga 2, Centrumstudie

Bilaga 3, Hållbarhetsbedömning

Bilaga 4, Dialog och samråd

Markanvändningskarta

Kungörelse

Granskning betyder att det går att lämna synpunkter

Den fördjupade översiktsplanen växer fram i flera olika steg. Förslaget ska lämnas ut på remiss i olika omgångar så att invånare, andra myndigheter, organisationer och kommuner kan lämna synpunkter på förslaget. Dessa remissfaser kallas för samråd och granskning. Under våren 2017 var översiktsplanen ute på samråd.

Ett andra förslag är ute på granskning mellan den 11 december och 12 februari.

Den färdiga fördjupade översiktsplanen ska vara klar i juni 2018. 

Vill du läsa mer om planprocessen?

Andra översiktsplaner i kommunen

Varför behövs en fördjupad översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan pekar ut stadens utveckling på lång sikt. Det är lag på att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Den används också när kommunen behöver bestämma hur mark ska användas och när man beslutar om bygglov. Med en långsiktig plan kan man undvika kortsiktiga och felaktiga beslut.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.