För­djupade översikts­planer

En fördjupad översiktsplan är en fördjupning av en speciell sakfråga eller för ett begränsat område. Planen är ett tillägg till kommunens översiktsplan.

Bild på landsväg, åkrar och gula blommor.

Foto: Thomas Henrikson

Våra gällande översiktsplaner

Enköpings kommun har fyra gällande fördjupade översiktsplaner: Enköpings tätort, Örsundsbro tätort, Grillby och Hummelsta. De fördjupade översiktsplanerna ska uppmärksamma allmänna intressen, kommunens miljösituation och riksintressen. De är också ett handlingsprogram som visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen i kommunens olika delar.

Både översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen är vägledande när kommunen skapar detaljplaner och prövar bygglov enligt plan- och bygglagen. Den är också ett stöd när kommunen eller andra myndigheter tar beslut om mark- och vattenanvändning. Den är inte juridiskt bindande.

Relaterad information för fördjupade översiktsplaner