Enköpingstvätten

Marken runt Enköpingstvätten är förorenad och behöver saneras.

Bild på Enköpingstvätten. En vit byggnad med blåa skyltar, runt byggnaden står ett högt staket.

Enköpingstvätten. Byggnaden är numera riven. Foto: Sara Bergström

Bakgrund

Enköpingstvätten var verksam i Enköping mellan 1962 och 2007. Under den tiden orsakade verksamheten vid kemtvätten omfattande markförorening, som i huvudsak består av tvättkemikalien tetrakloretylen (PCE). Föroreningen har också via grundvattnet spridits bl a till den kommunala vattentäkten vid Munksundet.

Eftersom tvätten har gått i konkurs har kommunen tagit på sig uppgiften att se till att den förorenade marken vid Enköpingstvätten saneras. Finansiering av saneringen sker genom statligt bidrag. För att kunna få statlig finansiering måste det finnas någon som driver frågan och därför har kommunen tagit på sig den uppgiften.

Naturvårdsverket har beviljat Enköpings kommun bidrag för undersökningar, projektering och sanering.

Enköpings kommun har under de senaste åren utfört utredningar och undersökningar för att bedöma omfattningen av markföroreningarna.

Saneringsarbetet

Under första halvåret 2022 kommer planeringen fortsätta inför saneringsarbetet som preliminärt påbörjas under andra halvåret 2022 för att sedan fortsätta under hela 2023.

Efter genomförd sanering kommer provtagningar pågå under de kommande fem åren för uppföljning av de genomförda åtgärderna.

Hur kommer arbetet att gå till?

Saneringen kommer ske genom så kallad termisk sanering vilket innebär att marken värms upp med hjälp av el-värme som gör att föroreningarna övergår till ångfas och kan fångas upp och därefter behandlas.

Hur påverkar det mig?

Även om föroreningen har spridit sig till grundvattnet är vattnet inte farligt att dricka. Det vet vi genom de regelbundna kontroller som vi gör på dricksvattnet. Dricksvattnet uppfyller de krav som Livsmedelsverket ställer.

Under vissa perioder kommer trafiken på Sala vägen och anslutande gator av stängas av.

Bild på karta över Enköpingstvätten