Vanliga frågor och svar – Enköpingstvätten

Här kan du hitta svar på vanliga frågor.

Vad är det för problem med Enköpings­tvätten?

Kemtvättmedel har spillts och läckt ut från tankar och ledningar. Kemikalien, som heter tetrakloretylen (PCE) har gått ner i marken och spridits vidare med grundvattnet.

Är det farligt att vara nära området?

Nej, det är ingen fara. Det mesta av föroreningen ligger långt ner i marken. Vid djupa grävarbeten kan det finnas risker för personal.

Är det farligt att dricka vattnet?

Nej, dricksvattnet uppfyller de krav som Livsmedelsverket ställer. Dricksvattnet kontrolleras regelbundet för att säkerställa att föroreningshalten inte ökar.

Varför har inte ägaren sanerat marken?

Företaget som drev kemtvätten gick i konkurs för 10 år sedan. Sedan dess har det inte funnits någon egentlig ägare. Kommunen har nyligen övertagit fastigheten genom expropriation.

Vad ska hända med Enköpings­tvätten nu? (Hur kommer arbetet att gå till?)

Ytterligare undersökningar krävs för att kartlägga gränserna för det område som behöver saneras. Dom undersökningarna påbörjas efter sommaren, och kommer att pågå under minst ett års tid.

Den förfallna byggnaden ska också rivas.

Vad har kommunen för roll i det här arbetet?

Kommunen är huvudman för arbetet. Det innebär att kommunen planerar vad som ska göras och upphandlar den speciella kompetens som krävs för detta. Det gäller främst konsulter och olika typer av entreprenörer. Kommunen får ansöka om bidrag från staten till alla kostnader.

Vem betalar för arbetet?

Det finns statliga anslag för att bekosta undersökningar och sanering av förorenad mark. Dom kan användas när det inte finns någon som kan hållas som ansvarig för en förorening. Det gör att saneringen av Enköpingstvätten inte behöver betalas av kommunen.

När ska det saneras?

Vår plan är att saneringsarbetena ska påbörjas under 2021. Saneringen ska ske i två steg. Först kommer de översta lagren av förorenad jord att grävas bort. På större djup används en metod som innebär att marken värms upp, för att förånga föroreningen, som sen fångas upp och tas om hand. Hela saneringen kan ta upp till ett år.

Hur kommer under­sökningarna att gå till?

Undersökningarna går framför allt ut på att borra i marken och ta prover för analyser. Det blir borrningar både i området på och omkring kemtvättstomten, och i delar av Enköpings centrala delar.

Vilka kemikalier har spridits? Vilka problem är det med de kemikalierna?

Kemikalien heter tetrakloretylen, eller perkloretylen (förkortas ibland som PCE). Den är hälsofarlig, och har speciella egenskaper som gör den särskilt svår att undersöka och bedöma. Den har låg vattenlöslighet, men kan ändå spridas över stora avstånd, via grundvattnet.