Vanliga frågor och svar – Ekudden

Här kan du hitta svar på vanliga frågor.

Varför ska Ekudden anslutas till det kommunala nätet?

I kommunens va-plan har området pekats ut som ett prioriterat område. Det betyder att kommunen är skyldig att förse området med kommunalt vatten och avlopp. Eftersom området ligger nära Mälaren är det prioriterat av flera anledningar. Utsläpp från privata avlopp är en stor källa till försämrad vattenmiljö. Det finns även en risk att utsläpp från avloppen kan förorena privata dricksvattenbrunnar.

Vilket samband har utbyggnaden av kommunalt va och den nya detaljplanen för Ekudden?

Utbyggnaden om kommunalt va och den nya detaljplanen är två helt olika projekt.

Kommunen är skyldig att ordna kommunalt vatten och avlopp till alla bostäder på Ekudden enligt beslut i kommunfullmäktige. Det beslutet baseras bland annat på den lagstiftning som ska skydda Mälarens vattenkvalitet.

Arbetet med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp är däremot beroende av den nya detaljplanen för att veta hur vi ska dra ledningarna till befintliga och nya fastigheter.

Vilka är fördelarna för mig som fastighetsägare?

 • Du får ett dricksvatten av bra kvalitet. Kommunen tar regelbundet prover på dricksvattnet för att säkerställa att det uppfyller alla krav.
 • Kommunen ansvarar för drift och underhåll av till exempel ledningar och pumpstationer fram till förbindelsepunkt.
 • Minskad miljöpåverkan, till exempel renare badvatten i närområdet.
 • En enskild avloppslösning måste göras om med jämna mellanrum. Det slipper du med kommunalt va.
 • Värdet på din fastighet höjs.

Vad är ett verksamhetsområde?

Kommunalt va-verksamhetsområde innebär att kommunen ansvarar för att det ska finnas anslutning för din fastighet till kommunalt vatten och avlopp. I Enköping är kommunen va-huvudman och ansvarar därför för att tillhandahålla vatten och avlopp inom va-verksamhetsområdet.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Kommer kommunen bygga ledningar för att ta hand om regn- och smältvatten?

Nej, vi har gjort en dagvattenutredning och kommit fram till att det inte behövs någon kommunal dagvattenhantering för Ekudden.

Vad är en förbindelsepunkt?

Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Kommunen anlägger ledningar fram till förbindelsepunkten. Den placeras normalt cirka 0,5 meter utanför fastighetsgräns.

Illustration som förklarar vad en förbindelsepunkt är. Se beskrivning innan bilden.

Måste jag ansluta mig till kommunalt va?

Samtliga fastigheter som ligger inom beslutat verksamhetsområde bör enligt miljöbalkens föreskrifter ansluta till kommunalt va. Det är kommunens miljöavdelning som bedömer om du behöver ansluta till det kommunala nätet eller inte.

För att behålla eget vatten och avlopp, istället för att ansluta dig till kommunalt va, måste du bevisa att du kan lösa det lika bra eller bättre på egen hand.

Kan jag behålla egen avloppsanläggning?

Om du har en enskild avloppsanläggning som uppfyller miljöbalkens krav måste du inte ansluta fastigheten till kommunalt avlopp. Däremot finns det många juridiska exempel som visar att det är svårt att lösa avloppshanteringen bättre på egen hand. Vanligtvis godkänns inte eget omhändertagande av avloppsvatten inom verksamhetsområde. För de avloppsanläggningar som inte bedöms uppfylla miljöbalkens krav beslutar miljö- och byggnadsnämnden om anslutning.

Du kommer dock att behöva betala för avloppsanslutningen, även om den inte kommer att användas.

Kan jag behålla min dricksvattenbrunn?

Om du har ett eget dricksvatten av god kvalitet och mängd kan du behålla det och få en minskning av avgiften. Du måste visa upp analysprotokoll på ditt eget vatten som visar att det har en kvalitet som motsvarar det kommunala dricksvattnet. Du ska ta prov på dricksvattnet minst var tredje år enligt Livsmedelsverkets råd om egen brunn. Tänk på att kommunalt vatten har hårda kvalitetskrav och testas regelbundet.

Råd om egen brunn på Livsmedelsverkets webbplats

Du kan välja att ha kvar eget vatten för till exempel bevattning och samtidigt ansluta dig till kommunalt dricksvatten. Du får dock inte koppla ihop det med de kommunala ledningarna och heller inte släppa ut det i de kommunala avloppsledningarna.

När ska jag betala anläggningsavgiften?

Fakturan för anslutningsavgiften kommer efter att vi har upprättat en förbindelsepunkt vid din fastighet. Då får du också ett brev med information om förbindelsepunktens läge.

Måste jag betala avgiften även om jag inte ansluter till det kommunala va-nätet?

Ja, du måste betala även om du inte ansluter. Alla fastigheter inom verksamhetsområde måste betala anläggningsavgift när kommunen har dragit fram ledningar och upprättat en så kallad förbindelsepunkt även om de inte ansluter. Ingen skillnad görs mellan permanentboende, sommarstugor eller obebyggda fastigheter med byggrätt.

Vad kommer det att kosta?

Va-taxan beslutas i kommunfullmäktige en gång per år. Kostnaden består av två delar, anläggningsavgift och brukningsavgift:

Anläggningsavgift:

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som ska bidra till kommunens kostnader för att bygga ut nätet. Den utgör fastighetens andelskostnad i den allmänna va-anläggningen.
Denna avgift betalas när de kommunala ledningarna byggts fram till din fastighet och du har fått besked om förbindelsepunktens placering. Kostnaden beror på:

 • Hur många ledningar som dragits till fastigheten. Som mest anläggs tre ledningar: dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
 • Hur stor din fastighet är.
 • Antal bostadshus på din fastighet.

Avgiften för tomtytan kan inte bli större än summan av de andra avgifterna. Tänk på att det tillkommer kostnader för arbeten på din egen tomt.

 

Anläggningsavgift för mindre fastighet:

Bilden visar kostnad för anslutning av liten fastighet.


Anläggningsavgift för större fastighet:

Bilden visar kostnad för va vid stor fastighet.


Brukningsavgift:

Brukningsavgiften består av en fast årsavgift och en rörlig avgift som beror på hur mycket vatten som används på fastigheten.

Brukningsavgiften regleras i va-taxan.

 

Vilket ansvar har fastighets­ägaren i samband med anslutningen?

Kommunen äger vatten- och avloppsledningarna fram till förbindelsepunkten. Därefter ansvarar varje enskild fastighetsägare för vatten- och avloppsledningarna inne på den egna fastigheten/tomten.

Du som är fastighetsägare ansvarar för:

 • att gräva ner ledningar inne på den egna fastigheten.
 • reparation av vattenledningar i samband med vattenläckor på egna fastigheten.
 • åtgärder i samband med stopp i avloppet på egna fastigheten.
 • underhåll av ledningar, ventiler och andra anordningar på egna fastigheten.
 • att se till att vattenmätarplatsen uppfyller kommunens krav.
 • att betala avgift enligt va-taxa.
 • att läsa av din vattenmätare och rapportera till kommunen.

Vad är lätt-tryck-avlopp (LTA)?

LTA är ett system för lågtrycksavlopp som är utvecklat för områden där det är svårt att få självfall i avloppsystemet. Varje fastighet som har svårt att få självfall har sin egen pumpstation som består av en tank med en pump som pumpar ut avloppsvattnet ut till den kommunala tryckavloppsledningen utanför fastigheten. Kommunen meddelar vilka fastigheter som behöver LTA.

För dig som fastighetsägare innebär det att en pumpstation med pump, så kallad LTA-station, ska grävas ner på fastigheten.

Om du ska ansluta till LTA får du en särskild pumpenhet av Enköpings kommun. Fastighetsägaren står för kostnaderna som krävs för att koppla ihop installationen i övrigt. Däremot får fastighetsägaren en lägre anläggningsavgift. År 2020 är avdraget på anläggningsavgiften för den som har LTA 9470 kr.

Kommunen bestämmer var pumpenheten ska placeras. Kommunen behöver kostnadsfri tillgång till platsen. Kommunen har också befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten.

Bild på LTA anläggning som beskriver hur LTA fungerar. Se beskrivning innan bilden.


Kan jag ansluta mina stuprör till kommunens ledningar?

Nej, du behöver själv ta om hand om takvattnet på din fastighet. Det gäller även dränering.