Vanliga frågor och svar – Kolarvik

Här kan du hitta svar på vanliga frågor.

Varför ska Kolarvik och Sjöängarna anslutas till det kommunala nätet?

I kommunens va-plan har området pekats ut som ett prioriterat område. En av anledningarna till att Kolarvik och Sjöängarna finns med i va-planeringen är att det finns många enskilda avlopp inom en begränsad yta. Det innebär att det finns risk för att dricksvattenbrunnar förorenas och att utsläpp i Mälaren skadar vattenkvaliteten. Därför är kommunen är skyldig att förse området med kommunalt vatten och avlopp.

När får Kolarvik och Sjängarna kommunalt vatten och avlopp?

Arbetet delas upp i två delar där första delen startar med Kolarvik hösten 2022 och andra delen vid Sjöängarna hösten 2023. Anslutningar för fastigheter inom första delen kan påbörjas under slutet av 2023 och anslutningar inom andra delen påbörjas slutet 2024.

Hur blir jag som fastighetsägare involverad?

Just nu utreder vi var den bästa placeringen av huvudledningarna är. När vi har kommit fram till var vi vill lägga huvudledningarna kommer vi ta kontakt med berörda fastighetsägare och samfälligheter.

Lantmäteriet kommer utreda om det förslagna ledningsrättsområdet som behövs för att kunna anlägga ledningar är lämpligt. I samband med denna utredning kommer lantmäteriet kontakta samtliga som berörs av denna ledningsrätt för att samla in synpunkter.

Kommunen kommer ge ett förslag på placering av förbindelsepunkt till din fastighet. Du kommer få lämna synpunkter på den föreslagna placeringen.

Vad är va-planen?

Va-planen är ett styrande dokument som utgår från översiktsplaneringen och har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen med Länsstyrelsen som remissinstans. Syftet med va-planen är att få en långsiktig planering för hela kommunens vatten- och avloppsförsörjning. I arbetet med va-planen ingick bland annat att identifiera vilka områden som skulle kunna bli aktuella för utökning av det kommunala verksamhetsområdet för va.

Vilka är fördelarna för mig som fastighets­ägare?

 • Du får ett dricksvatten av bra kvalitet. Kommunen tar regelbundet prover på dricksvattnet för att säkerställa att det uppfyller alla krav.
 • Kommunen ansvarar för drift och underhåll av ttill exempel ledningar och pumpstationer fram till förbindelsepunkt.
 • Minskad miljöpåverkan, till exempel renare badvatten i närområdet.
 • En enskild avloppslösning måste göras om med jämna mellanrum. Det slipper du med kommunalt vatten och avlopp.
 • Värdet på din fastighet höjs.

Vad är ett verksamhets­område?

Kommunalt va-verksamhetsområde innebär att kommunen ansvarar för att det ska finnas anslutning för din fastighet till kommunalt vatten och avlopp. I Enköping är kommunen va-huvudman och ansvarar därför för att tillhandahålla vatten och avlopp inom va-verksamhetsområdet.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Vad är en ledningsrätt?

En ledningsrätt är en juridisk rättighet för ledningsägaren att bygga, behålla och underhålla ledningen. Det innebär att vi får möjlighet att lägga ner ledningen och att boende får viss ersättning för att kommunen gör intrång hos markägaren. Ersättningen bestäms av lantmäteriet. Vi har skickat in en ansökan om ledningsrätt till lantmäteriet som kommer att skicka ut information om ledningsrätten till berörda fastighetsägare och vägsamfälligheten. Ni kommer att få möjlighet att lämna synpunkter på ledningssträckningen.

Kommer kommunen bygga ledningar för att ta hand om regn- och smältvatten?

Vi kommer att titta på hur regn- och smältvatten ska tas om hand. Det är inte bestämt ännu om kommunen kommer att ta hand om regn- och smältvatten eller om det kommer vara fastighetsägarnas ansvar.

Hur kommer träd, byggnader m.m. påverkas av ledningsarbetena?

Vi försöker alltid vara försiktiga när vi gräver, särskilt i bebyggda eller känsliga områden. Vi kommer därför vara noga med att anpassa val av schaktmetod efter förutsättningarna. Det kan till exempel innebära att vi behöver använda olika schaktmetoder inom olika delar av området.

Innan arbetena påbörjas utförs en riskanalys av en oberoende expert inom riskanalys.

Byggnader, väg och växtlighet kommer att besiktigas innan arbetena påbörjas och efter att arbetena utförts.

Hur säkerställer kommunen att vägen inte skadas?

När va-ledningarna har byggts är kommunen skyldig att återställa vägen till ursprungligt skick.

Vad är en förbindelse­punkt?

Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Kommunen anlägger ledningar fram till förbindelsepunkten. Den placeras normalt ca 0,5 meter utanför fastighetsgräns.

Bild som förklarar vad en förbindelsepunkt är. Se beskrivning innan bilden.


Måste jag ansluta mig till kommunalt va?

Samtliga fastigheter som ligger inom beslutat verksamhetsområde bör enligt miljöbalkens föreskrifter ansluta till kommunalt va. Det är kommunens miljöavdelning som bedömer om du behöver ansluta till det kommunala nätet eller inte.

För att behålla eget vatten och avlopp, istället för att ansluta sig till kommunalt va, måste du bevisa att du kan lösa det lika bra eller bättre på egen hand.

Är det möjligt att ordna en egen avloppslösning?

Om du har en enskild avloppsanläggning som uppfyller miljöbalkens krav för kommunal avloppshantering måste du inte ansluta fastigheten till kommunalt avlopp. Däremot finns det många juridiska exempel som visar att det är svårt att lösa avloppshanteringen på egen hand. Vanligtvis godkänns inte eget omhändertagande av avloppsvatten inom ett verksamhetsområde. För de avloppsanläggningar som inte bedöms uppfylla miljöbalkens krav beslutar miljö- och byggnadsnämnden om anslutning. Kraven på kommunal avloppshantering är hårdare än kraven på enskilda anläggningar.

Du kommer dock att behöva betala för avloppsanslutningen, även om den inte kommer att användas.

Kan jag behålla min dricksvatten­brunn?

Om du har ett eget dricksvatten av god kvalitet och mängd kan du behålla det och få en minskning av avgiften. Du måste visa upp analysprotokoll på ditt eget vatten som visar att det har en kvalitet som motsvarar det kommunala dricksvattnet. Du ska ta prov på dricksvattnet minst var tredje år enligt Livsmedelsverkets råd om egen brunn. Tänk på att kommunalt vatten har hårda kvalitetskrav och testas regelbundet.

Läs råd om egen brunn på Livsmedelsverkets webb­plats

Du kan välja att ha kvar eget vatten för t.ex. bevattning och samtidigt ansluta dig till kommunalt dricksvatten. Du får dock inte koppla ihop det med de kommunala ledningarna och heller inte släppa ut det i de kommunala avloppsledningarna.

När ska jag betala anläggnings­avgiften?

Fakturan för anslutningsavgiften kommer efter att vi har upprättat en förbindelsepunkt vid din fastighet. Då får du också ett brev med information om förbindelsepunktens läge.

Måste jag betala avgiften även om jag inte ansluter till det kommunala va-nätet?

Ja, du måste betala även om du inte ansluter. Alla fastigheter inom verksamhetsområde måste betala anläggningsavgift när kommunen har dragit fram ledningar och upprättat en så kallad förbindelsepunkt även om de inte ansluter. Ingen skillnad görs mellan permanentboende, sommarstugor eller obebyggda fastigheter med byggrätt.

Vad kommer det att kosta?

Va-taxan beslutas i kommunfullmäktige en gång per år. Kostnaden består av två delar, anläggningsavgift och brukningsavgift:

Anläggningsavgift:

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som ska bidra till kommunens kostnader för att bygga ut nätet. Den utgör fastighetens andelskostnad i den allmänna va-anläggningen.
Denna avgift betalas när de kommunala ledningarna byggts fram till din fastighet och du har fått besked om förbindelsepunktens placering. Kostnaden beror på:

 • Hur stor din fastighet är.
 • Antal bostadshus på din fastighet.

Som exempel så skulle en anläggningsavgift enligt 2021 års taxa för en fastighet med ett bostadshus kosta mellan 120 000 -180 000 kr beroende på storleken på fastigheten. Denna taxa kan komma att ändras tills att din fastighet kommer anslutas.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften består av en fast årsavgift och en rörlig avgift som beror på hur mycket vatten som används på fastigheten. Brukningsavgiften regleras i va-taxan.

Kan det bli särtaxa?

När utbyggnadskostnaderna till ett område är betydligt högre än för ett normalområde finns det möjlighet för kommunen att ta ut en högre avgift, en så kallad särtaxa. Det är kommunfullmäktige som beslutar om en eventuell särtaxa.

Beslutet kan först tas när kommunen vet hur höga kostnaderna bedöms bli. Något beslut om särtaxa för Kolarvik och Sjöängarna är därför ännu inte taget.

Vilket ansvar har fastighets­ägaren i samband med anslutningen?

Kommunen äger vatten- och avloppsledningarna fram till förbindelsepunkten. Därefter ansvarar varje enskild fastighetsägare för vatten- och avloppsledningarna inne på den egna fastigheten/tomten.

Du som är fastighetsägare ansvarar för att:

 • gräva ner ledningar inne på den egna fastigheten.
 • reparation av vattenledningar i samband med vattenläckor på egna fastigheten.
 • åtgärder i samband med stopp i avloppet på egna fastigheten.
 • underhåll av ledningar, ventiler och andra anordningar på egna fastigheten.
 • se till att vattenmätarplatsen uppfyller kommunens krav.
 • betala avgift enligt va-taxa.
 • läsa av sin vattenmätare och rapportera till kommunen.

Vad är lätt-tryck-avlopp (LTA)?

LTA är ett system för lågtrycksavlopp som är utvecklat för områden där det är svårt att få självfall i avloppsystemet. Varje fastighet som har svårt att få självfall, har sin egen pumpstation som består av en tank med en pump som pumpar ut avloppsvattnet ut till den kommunala tryckavloppsledningen utanför fastigheten. Kommunen meddelar vilka fastigheter som behöver LTA.

För dig som fastighetsägare innebär det att en pumpstation med pump, så kallad LTA-station, ska grävas ner på fastigheten.

Om du ska ansluta till LTA får du en särskild pumpenhet av Enköpings kommun. Fastighetsägaren står för kostnaderna som krävs för att koppla ihop installationen i övrigt. Däremot får fastighetsägaren en lägre anläggningsavgift. År 2019 är avdraget på anläggningsavgiften för den som har LTA 9260 kr.

Kommunen bestämmer var pumpenheten ska placeras. Kommunen behöver kostnadsfri tillgång till platsen. Kommunen har också befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten.

Bild på LTA anläggning som beskriver hur LTA fungerar. Se beskrivning innan bilden.

 

Kan jag ansluta mina stuprör till kommunens ledningar?

Nej, du behöver själv ta om hand om takvattnet på din fastighet. Det gäller även dränering.