Va-ut­byggnad Märsön

Kommunen planerar att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Märsön.

Bild på kran som droppar vatten.

Foto: Jan-Iarry Holmberg

Märsön får kommunalt vatten

Kommunen planerar att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Märsön. En förstudie har tagits fram tillsammans med Strängnäs för att utreda vilken typ av vatten- och avloppssystem som är lämpligast och om det bör samordnas med Strängnäs.

Förstudien visar att det är mer fördelaktigt att ansluta Märsön till kommunalt vatten och avlopp med en överföringsledning från Enköping än att välja lokala lösningar. Den visar också att det är lämpligt att samordna VA-utbyggnaden med Strängnäs som har liknande områden med behov av kommunalt vatten och avlopp. När en överföringsledning dras till Märsön planeras även en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i området Sjöhagen strax norr om Hjulstabron.

Utifrån utredningen har tekniska nämnden beslutat om att erbjuda Strängnäs att koppla på kommunalt vatten och avlopp från Enköping.

Varför ska Märsön anslutas till det kommunala nätet?

Eftersom området ligger nära Mälaren är det prioriterat av flera anledningar. Utsläpp från privata avlopp är en stor källa till försämrad vattenmiljö. Det finns även en risk att utsläpp från avloppen kan förorena privata dricksvattenbrunnar.

Fördelar med kommunalt vatten

  • Du får ett dricksvatten av bra kvalitet. Kommunen tar regelbundet prover på dricksvattnet för att säkerställa att det uppfyller alla krav.
  • Kommunen ansvarar för drift och underhåll av till exempel ledningar och pumpstationer fram till förbindelsepunkt.
  • En enskild avloppslösning måste göras om med jämna mellanrum. Det slipper du med kommunalt vatten och avlopp.
  • Värdet på din fastighet höjs.
Bild på karta över Märsön. Märsön är en ö i Mälaren mitt emellan Strängnäs och Enköping.

Tidplan

Här ser du en översiktlig tidplan. Anslutningar kommer tidigast att kunna ske under 2025.

I och med utbyggnaden kommer pumpstationer för avloppsvattnet respektive dricksvatten att behöva byggas. Hur många och var de ska placeras är också under utredning.

Vi har tillsammans med avtalad konsult varit på plats i områdena för att studera förutsättningar. Vi har skannat av sjöbotten mellan Märsön och fastlandet. Vi har också utrett hur ledningarna kan dras från vatten- och avloppsreningsverken i Enköping till områdena.

Nästa steg är att göra markundersökningar för att mer detaljerat kunna planera hur ledningarna ska läggas. Då kommer vi tillsammans med avtalad konsult att röra oss i området.

Bilden visar tidplan för utbyggnaden.


Kontakt


Upplysningar om detta projekt lämnas av:

E-post: va.marson@enkoping.se

Telefonnummer: 0171-62 50 00


Relaterad information för Va-utbyggnad Märsön