Översiktsplaner

Översiktsplanerna är kommunens övergripande styrdokument för hur den fysiska planeringen ska se ut.

Översiktsplaneringen är kommunens övergripande styrinstrument för den fysiska planeringen. Den översiktliga
planeringen kan bestå av en rad olika processer och dokument som tillsammans styr hur kommunen ska utvecklas. Till viss del innehåller den visioner och framtidsbilder för kommunen. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta. Det är kommunstyrelsen som har ansvaret för den översiktliga planeringen.

Översiktsplanerna är kommunens främsta handlingsprogram. Dessa ska fungera som stöd i det dagliga arbetet med bland annat hur mark och vatten ska användas, hur vi ska hushålla med naturens resurser samt hur hänsyn till människors säkerhet och hälsa ska tas. När vi tar beslut om planläggning och var det ska byggas måste vi ta hänsyn till en rad olika intressen samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Här fungerar översiktsplaner som en viktig källa till kunskap.

Ladda ner

Översiktsplan 2030 (gällande)

Översiktsplan 2030

Markanvändningskarta

Konsekvensbeskrivning, bilaga 2

Utlåtande, bilaga 3

Översiktsplan 2000

Översiktsplan 2000

Aktualitetsförklaring

 

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.