Fördjupade översiktsplaner

En fördjupad översiktsplan är en fördjupning av en speciell sakfråga eller för ett begränsat område. Den fördjupade översiktsplanen är ett tillägg till kommunens översiktsplan.

Våra gällande översiktsplaner

Enköpings kommun har fyra gällande fördjupade översiktsplaner: Enköpings tätort, Örsundsbro tätort, Grillby och
Hummelsta. De fördjupade översiktsplanerna ska uppmärksamma allmänna intressen, kommunens miljösituation och riksintressen. Den är också ett handlingsprogram som visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen i kommunens olika delar.

Både översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen är vägledande när kommunen skapar detaljplaner och  prövar bygglov enligt plan- och bygglagen. Den är också ett stöd när kommunen eller andra myndigheter tar beslut om mark- och vattenanvändning. Den är inte juridiskt bindande.

Ny fördjupad översiktsplan för Enköpings stad

Just nu pågår ett arbete med en ny fördjupad översiktsplan och den förväntas vara klara i juni 2018.

Läs mer på sidan om framtida Enköping.

Ladda ner

Enköping

Fördjupad översiktsplan Enköpings tätort

Miljökonsekvensbeskrivning

Markanvändningskarta

Trafikprognos 2030

Grillby

Fördjupad översiktsplan för Grillby

Plankarta Grillby

Hummelsta

Fördjupad översiktsplan för Hummelsta

Plankarta Hummelsta

Örsundsbro

Fördjupad översiktsplan Örsundsbro tätort

Plankarta Örsundsbro

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.