Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Kommunen bygger ut kommunalt vatten och avlopp enligt en särskild va-plan. Den visar en övergripande och långsiktig planering för hur utbyggnaden ska ske.

Kommunalt vatten- och avlopp finns i många av kommunens tätbebyggda områden. I dessa områden kontrolleras dricksvattnet för att uppfylla Livsmedelsverkets krav. Avloppsvattnet renas också på ett effektivt sätt så att det kan släppas ut i våra sjöar och vattendrag utan att skada miljön.

Utanför områdena med kommunalt vatten och avlopp finns stora geografiska områden där fastigheterna har enskilda vatten- och avloppssystem.

Karta som visar områden med kommunalt vatten och avlopp

Enköpings kommuns webbplats om kommunalt vatten och avlopp

Enköpings kommuns sidor om enskilt vatten och avlopp

VA-planering

Kommunen arbetar kontinuerligt med att se över önskemål och behov av anslutning till kommunala vattenledningar. För att det arbetet ska vara heltäckande och långsiktigt används Enköpings kommuns va-plan. Det är ett verktyg för budgetarbetet och var, när och i vilken ordning den allmänna
va-utbyggnaden ska ske.Va-planen antogs av kommunfullmäktige i juni 2015.

Vatten- och avloppsplan

Särskilda områden

Planerad utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Märsön

I VA-planen finns ett förslag om att ansluta Märsön till kommunalt vatten och avlopp. Byggstart kan ske under perioden 2018-2024.

Vilken va-lösning planerar kommunen på Märsön?

Det finns ännu ingen detaljerad utredning över vilken typ av va-system som kommunen kommer att välja
för Märsön. Utredningar pågår tillsammans med Strängnäs kommun för att undersöka olika anslutningsalternativ.

Särtaxa

När utbyggnadskostnaderna till ett område är betydligt högre än för ett normalområde finns det möjlighet att ta ut särtaxa. Det är kommunfullmäktige som beslutar om en eventuell särtaxa. Beslutet kan först tas då kommunen vet hur höga kostnaderna blir, troligtvis precis innan planerad byggstart. Något beslut om särtaxa för Märsön är därför ännu inte taget.

Kolarvik

I va-planen finns ett föreslag om att Kolarvik ska kunna ansluta till kommunalt vatten och
avlopp med byggstart under perioden 2018-2024. Flera utredningar pågår angående utbyggnad till Kolarvik

Ekudden

I va-planen finns ett förslag om att Ekudden ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp. I det förslaget börjar bygget före 2018.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.