Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Kommunen bygger ut kommunalt vatten och avlopp enligt en särskild va-plan. Den visar en övergripande och långsiktig planering för hur utbyggnaden ska ske.

Kommunalt vatten- och avlopp finns i många av kommunens tätbebyggda områden. I dessa områden kontrolleras dricksvattnet för att uppfylla Livsmedelsverkets krav. Avloppsvattnet renas också på ett effektivt sätt så att det kan släppas ut i våra sjöar och vattendrag utan att skada miljön.

Utanför områdena med kommunalt vatten och avlopp finns stora geografiska områden där fastigheterna har enskilda vatten- och avloppssystem.

Karta som visar områden med kommunalt vatten och avlopp

Enköpings kommuns webbplats om kommunalt vatten och avlopp

Enköpings kommuns sidor om enskilt vatten och avlopp

VA-planering

Kommunen arbetar kontinuerligt med att se över önskemål och behov av anslutning till kommunala vattenledningar. För att det arbetet ska vara heltäckande och långsiktigt används Enköpings kommuns va-plan. Det är ett verktyg för budgetarbetet och var, när och i vilken ordning den allmänna va-utbyggnaden ska ske. Va-planen antogs av kommunfullmäktige i juni 2015.

Vatten- och avloppsplan

Planerad utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Märsön

I va-planen finns ett förslag om att ansluta Märsön till kommunalt vatten och avlopp, med byggstart under perioden 2018-2024. Planeringen är påbörjad och utredningar pågår tillsammans med Strängnäs kommun för att undersöka olika anslutningsalternativ. Det finns ännu inget beslut om vilken typ av system för vatten och avlopp som kommunen kommer att välja. Märsön är ett stort område där det kommer att ta lång tid att bygga ut va-systemet. Vi behöver också anpassa tidsplanen till det planerade nya avloppsreningsverket.

Vi planerar för att börja bygga ut ledningar till området under perioden 2022-2024. Anslutningar kommer tidigast att kunna ske under 2025.

Kolarvik och Sjöängarna

I va-planen finns ett föreslag om att Kolarvik och Sjöängarna ska kunna ansluta till kommunalt vatten och avlopp med byggstart under perioden 2018-2024. Planeringen är påbörjad och utredning om kapacitet till Kolarvik och Sjöängarna pågår. Vi planerar för att börja bygga ut ledningsnätet till området under 2019-2020. Du som bor i området kommer tidigast att kunna ansluta år 2021.

Ekudden

I va-planen finns ett förslag om att boende på Ekudden ska ansluta till kommunalt vatten
och avlopp. Utbyggnaden av ledningsnätet ska vara påbörjad innan 2018. Planeringen är påbörjad och utredning om kapacitet till Ekudden pågår. Vi planerar att börja bygga ut ledningsnätet till området under 2019. Anslutningar kommer att kunna ske under 2020.

Kan det bli särtaxa?

När utbyggnadskostnaderna till ett område är betydligt högre än för ett
normalområde finns det möjlighet för kommunen att ta ut en dyrare avgift, en så kallad
särtaxa. Det är kommunfullmäktige som beslutar om en eventuell särtaxa.
Beslutet kan först tas när kommunen vet hur höga kostnaderna bedöms bli. Något beslut om särtaxa för de planerade
utbyggnadsområdena är därför ännu inte taget.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.