Grund­skola västra Enköping

Efter utredning inom kommunen går man vidare med planeringen av en kommunal skola som ska ersätta gamla Västerledsskolan samt inhysa kommunens samlade grundsärskola.

Bild på gamla Västerledsskolan. En vit avlång byggnad med en skolgård bredvid.

Foto: Maja Geffen

Gammal skola ska ersättas

Gamla Västerledsskolan används idag som evakueringslokal för Enöglaskolan. Gamla Västerledsskolan har en begränsad livslängd och utredningar visar att det skulle kunna bli dyrare att totalrenovera lokalerna än att bygga helt nytt. Därför har beslutet tagits att en helt ny skola ska byggas. Under våren 2021 har en utredning gjorts inom kommunen för att utröna om den nya skolan ska vara kommunal respektive fristående. Den politiska inriktningen är nu att det behövs två skolor i västra området, på sikt. En kommunal skola och en fristående skola är den lösning som lyfts fram.

Planering fortsätter

Den 19 maj 2021 beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att beställa en programhandling för ny grundskola och grundsärskola i västra Enköping.

Enligt beslutet ska en kommunal F-9-skola och grundsärskola byggas intill lokalerna som utgör dagens Enöglaskola. Nybygget ska placeras på ett sådant vis att man i stor utsträckning kan vara kvar i de nuvarande lokalerna under tiden som den nya skolan byggs. En idrottshall med fritidsgård belägen norr om skolan ingår också i planerna.

Större skola för växande område

Den nya skolan ska rymma 850 elever i årskurs F-9 vilket innebär en utökning av elevplatser. Detta ses som nödvändigt mot bakgrund av att västra delen av Enköping växer och kommer att växa än mer framöver med många nya bostäder. Den nya kommunala skolan kommer inte ensam att klara elevtrycket på sikt. Därför föreslås alltså etableringen av en friskola som komplement till den kommunala skolan i västra stadsdelarna.

Särskola integreras

Beslutet i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden innefattar att grundsärskola byggs som en integrerad del av den nya skolan. Idag är kommunens grundsärskola uppdelad på Enöglaskolan och Bergvretenskolan men nybygget innebär att all verksamhet samlas i samma skola. Särskolan är i stort behov av större och mer ändamålsenliga lokaler.

Vad som sker härnäst

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beställt en programhandling vilket också ska godkännas genom beslut i tekniska nämnden i juni 2021. I programhandlingen tar man fram tydligare idéer och skisser på hur skolan och utemiljön ska utformas. Programhandlingen ska vara klar i april 2022 och först därefter tas beslutet att starta investeringen i den nya skolan. Det beslutet behöver enligt kommunens regler tas både i berörda nämnder, i kommunstyrelse och i kommunfullmäktige eftersom det rör sig om en stor investering.

 

Relaterad information för grundskolan Västerleden