En ekologiskt hållbar kommun

Enköpings kommun vill skapa en hållbar framtid och ta hänsyn till kommande generationers behov. Vi är på god väg, med naturlig rening av dagvatten, miljöklassade byggnader och en satsning på att bli en Fairtrade-stad.

Foto: Enköpings kommun

 

Enköpings kommun ska vara en föregångare inom miljöområdet. Sedan länge har det funnits en helhetssyn inom miljöområdet som bland annat visat sig genom satsningar inom energi och avlopp. Satsningarna har resulterat i minskade utsläpp till Mälaren samt mer el och värme från förnybara energikällor.

Enköpings kommun har ett strategiskt bra läge i Mälardalsregionen. Flera större trafikstråk löper genom kommunen och det är lätt för människor och varor att nå sin destination. Inom Enköpings kommun är entreprenörskapet viktigt vilket syns genom att mer än 4000 företag valt att verka inom kommunen. Vissa av företagen arbetar inom jordbruksnäringen vilket tydligt märks i landskapsbilden.

Viljan som finns inom kommunen om att nå mål och ständigt utvecklas kan vara en av anledningarna till att Enköpings kommun haft en mycket god tillväxt under flera år i följd.

Miljöpåverkan måste minimeras

Utsläpp från transportsektorn tillsammans med markföreoreningar och övergödning av våra vattendrag är några av de miljöproblem vi står inför. För att Enköpings kommun ska fortsätta vara en attraktiv kommun att leva och verka i måste miljöpåverkan minimeras.

Enköpings kommun har valt att formulera tolv lokala miljömål: Enabygdens miljömål, som ligger i linje med Sveriges nationella miljömål men med en lokal anpassning. Miljömålen tar avstamp i Enköpings kommuns Vision 2015 där kommunen ska vara det gröna livsrummet där samhällsutveckling och infrastruktur ingår från ett hållbarhetsperspektiv för att inte äventyra tillvaron för kommande generationer.

Enabygdens miljömål (gäller tills vidare)

Energistrategi för Enköpings kommun

Allas ansvar

Alla kan bidra – som medborgare och som konsumenter. Kommunen har en viktig roll men i en rad frågor har andra aktörers beslut större betydelse t. ex. länsstyrelsen, Vägverket, Banverket, skogsägarna, LRF och lantbrukarna, industrin, företagen och ideella organisationer. Kommunen har ett särskilt ansvar för att miljöfrågorna uppmärksammas i den egna verksamheten.

 

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.