Utvecklingen av centrum 
- ett pussel

Under våren 2018 kommer tjänstemän och politiker arbeta fram en plan för centrums utveckling och dess centrala platser och funktioner. Arbetet har liknats vid ett centrumpussel.

Ett pussel för Enköpings centrum

Planeringsarbetet har kallats centrumpusslet eftersom flera platser och funktioner i staden hör ihop och påverkar varandra. Under våren 2018 kommer tjänstemän och politiker arbeta med en plan för några av centrums mest centrala delar. Slutresultatet ska skapa goda förutsättningar för människorna i staden och stadsmiljön. Det behöver göra ett antal ekonomiska och affärsmässiga vägval.

Processen

Beskrivning av processen

Arbetet sker i två separata delar, i förvaltningen och i de politiska partierna. Plex-utskottet används som forum för att presentera tjänstemännens förslag. För att alla Kommunfullmäktiges partier ska finnas med i arbetet har utskottet utökats med representanter från Liberalerna och Sverigedemokraterna i den här frågan. 

Tjänstemän och politiker kommer att ses ett antal gånger under våren. Utifrån sina roller och sin kompetens ska de i olika steg skapa det nya centrumpusslet. Processen består av att förslaget presenteras i plex-utskottet. Därefter får de politiska partierna några veckor på sig att lämna synpunkter. Målet är nå en bred politisk överenskommelse i slutet av maj.

Staden ska vara en levande plats

Det konkreta arbetet består av att titta på vilka funktioner som behövs och vilka platser som finns i Enköpings stad. Utgångspunkten är att skapa en levande och attraktiv stad för dess invånare, besökare och de som arbetar i staden. 

De funktioner som analyseras är ett Kulturhus, en Kulturskola, ett Kommunhus, samlade parkeringsytor och en ny gymnasieskola.

De platser som finns med i arbetet är Statt-tomten, Joar och dess parkering, Kyrkbacken, dagens Kommunhustomt, gymnasieområdet, hamnen, Fältskären, Traktorparkeringen och Stockholmsvägens parkering.

Vi samlar ihop kunskapen

Kommunen har samlat på sig stor kunskap genom en rad utredningar om olika centrala objekt. De senaste åren har också ett antal styrande dokument för staden beslutats. Särskilt den nya Planen för Enköpings stad med sin centrumstudie är central för stadens utveckling.

Till detta behöver arbetsgrupperna ta hänsyn till den rapport om strategier för genomförande av investeringsprojekt, Archusrapporten, som presenterades i Kommunfullmäktige hösten 2017.

Arbetet kommer utifrån den kunskapen därför väga samman affärsmässiga, stadsmiljömässiga och medborgeliga aspekter och på sätt försöka skapa en hållbar lösning för Enköping och dess människor. 

Utredningar

Konsultrapport om framtida investeringsobjekt, Archusrapporten

Plan för Enköpings stad (Granskingsversion)

Centrumutredningen (bilaga till Plan för Enköpings stad)

Sammaställning av centrumdialogen 170426

Trafikstrategi

Parkeringspolicy

Kommunhusutredningen (2015)

Kulturhusutredningen (2017)

Kulturskolans lokaler (2017)


Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.