Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel:

  • kommunfullmäktiges möten
  • justering av protokoll
  • tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Du har rätt att överklaga beslut.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2024-05-17

Tas ner: 2024-05-21

Datum för sammanträde: 2024-05-21

Uppdaterad kallelse KF_2024-05-21.pdf

Anslaget: 2024-05-13

Tas ner: 2024-05-21

Datum för sammanträde: 2024-05-21

Kallelse_KF 2024-05-21.pdf

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2024-05-08

Paragrafer: 77-87, varav paragraferna 79 och 80 är omedelbart justerade

Anslaget: 2024-05-11

Tas ner: 2024-06-01

Sista dag att överklaga: 2024-05-31

Förvaras: Socialförvaltningen, Källgatan 4-6

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2024-05-08

Paragrafer: 79 - 80

Anslaget: 2024-05-09

Tas ner: 2024-05-30

Sista dag att överklaga: 2024-05-29

Förvaras: Socialförvaltningen

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2024-05-07

Paragrafer: §90-113

Anslaget: 2024-05-08

Tas ner: 2024-05-30

Sista dag att överklaga: 2024-05-29

Förvaras: KLF, Linbanegatan 12, bv

KS-240507-Protokoll.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2024-04-17

Paragrafer: §44–69

Anslaget: 2024-05-02

Tas ner: 2024-05-24

Sista dag att överklaga: 2024-05-23

Förvaras: Utbildningsförvaltningen, Linbanegatan 12, 1tr.

protokoll-UAN-2024-04-17.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2024-04-25

Paragrafer: 42-65

Anslaget: 2024-04-30

Tas ner: 2024-05-23

Sista dag att överklaga: 2024-05-22

Förvaras: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Gnejsgatan 8

protokoll-tn-2024-04-25.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2024-04-25

Paragrafer: 31 - 42

Anslaget: 2024-04-30

Tas ner: 2024-05-22

Sista dag att överklaga: 2024-05-21

Förvaras: Linbanegatan 12

Protokoll 2024-04-25.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2024-04-25

Paragrafer: 59-79, varav paragraferna 65-66, 76 och 79 är omedelbart justerade

Anslaget: 2024-04-30

Tas ner: 2024-05-21

Sista dag att överklaga: 2024-05-20

Förvaras: Socialförvaltningen, Källgatan 4-6

Protokoll 240425.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2024-04-25

Paragrafer: 64-76, varav paragraferna 64-65, 68-69 är omedelbart justerade

Anslaget: 2024-04-30

Tas ner: 2024-05-21

Sista dag att överklaga: 2024-05-20

Förvaras: Socialförvaltningen, Källgatan 4-6

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2024-04-23

Paragrafer: §§ 47-67

Anslaget: 2024-04-29

Tas ner: 2024-05-21

Sista dag att överklaga: 2024-05-20

Förvaras: Kommunledningsförvaltningen, Linbanegatan 12

Protokoll_KF 2024-04-23.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2024-04-24

Paragrafer: 55-69

Anslaget: 2024-04-26

Tas ner: 2024-05-20

Sista dag att överklaga: 2024-05-17

Förvaras: Vård- och omsorgsförvaltningen, Rådhusgatan 8

von-protokoll-2024-04-24.pdf

Övriga anslag

Granskning av detaljplan Sankt Ilian 36:2 med flera, Beckasinen

Rubricerad detaljplan skickas på granskning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Granskningstid: 6 maj 2024 – 2 juni 2024.

 

Beskrivning av förslaget

Kommunen har den 14 november 2019 beslutat om att upprätta ny detaljplan för fastigheten Sankt Ilian 36:2 i Enköping med avsikt att pröva markens lämplighet för bostadsbebyggelse i flerbostadsform. Med hänsyn till att grannfastigheterna Sankt Ilian 36:7 och Sankt Ilian 36:10 år 2015 och 2018 också fått positivt planbesked för samma ändamål har kommunen i samband med beslut om planbesked för Sankt Ilian 36:2 beslutat om att alla tre fastigheterna bör planläggas som en helhet. Detta med avsikt att skapa bästa planeringsförutsättningar för bostadsbebyggelse avseende boendemiljö, balanserad exploatering, angöring och parkering.

 

Var kan jag läsa mer?

Detaljplaneförslaget finns under granskningstiden tillgänglig i kommunens kontaktcenter, Kungsgatan 39 i Enköping samt på kommunens webbplats, www.enkoping.se/planer.

Synpunkter på förslaget skickas till detaljplan@enkoping.se eller till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Verksamhet för strategisk planering, 745 80 Enköping, senast den 2 JUNI 2024.

 

Vad händer sen?

Alla synpunkter som kommer in under granskningen sammanställs och bemöts i ett utlåtande och planförslaget revideras. Planen tas därefter upp i kommunfullmäktige som tar ställning till om planen ska antas.

Sakägare som inte framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora sin rätt att överklaga ett beslut om antagande.

Upplysningar lämnas av Domagoj Lovas, planarkitekt, tel. 0171 – 62 50 00 via kommunens växel eller e-post: domagoj.lovas@enkoping.se.

Anslaget: 2024-05-03

Tas ner: 2024-06-02

Förvaras: Linbanegatan 12