Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel:

  • kommunfullmäktiges möten
  • justering av protokoll
  • tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Du har rätt att överklaga beslut.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2023-12-08

Tas ner: 2023-12-18

Datum för sammanträde: 2023-12-18

Kallelse_KF 2023-12-18.pdf

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Samordningsförbundet Uppsala län

Datum för sammanträde: 2023-11-23

Paragrafer: §56-77

Anslaget: 2023-12-08

Tas ner: 2023-12-30

Sista dag att överklaga: 2023-12-29

Protokoll FS 2023-11-23, signerat.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-12-05

Paragrafer: 285 - 297

Anslaget: 2023-12-08

Tas ner: 2023-12-30

Sista dag att överklaga: 2023-12-29

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2023-11-21

Paragrafer: §§ 35-43

Anslaget: 2023-12-04

Tas ner: 2023-12-26

Sista dag att överklaga: 2023-12-25

Protokoll, valnämnd, 2023-11-21.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2023-11-28

Paragrafer: §256-288

Anslaget: 2023-12-01

Tas ner: 2023-12-24

Sista dag att överklaga: 2023-12-23

Protokoll KS 2023-11-28.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2023-11-22

Paragrafer: 140-154

Anslaget: 2023-12-01

Tas ner: 2023-12-25

Sista dag att överklaga: 2023-12-22

von-protokoll-2023-11-22.pdf

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2023-11-20

Paragrafer: §§ 265-284

Anslaget: 2023-11-29

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2023-12-20

Anslag, 2023-11-20.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2023-11-23

Paragrafer: 147-163

Anslaget: 2023-11-29

Tas ner: 2023-12-21

Sista dag att överklaga: 2023-12-20

protokoll-tn-2023-11-23.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2023-11-21

Paragrafer: 190-209, varav paragraferna 201-202 är omedelbart justerade

Anslaget: 2023-11-28

Tas ner: 2023-12-19

Sista dag att överklaga: 2023-12-18

Protokoll 231121.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-11-21

Paragrafer: 269-284

Anslaget: 2023-11-28

Tas ner: 2023-12-19

Sista dag att överklaga: 2023-12-18

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2023-11-16

Paragrafer: § 189-209

Anslaget: 2023-11-23

Tas ner: 2023-12-15

Sista dag att överklaga: 2023-12-14

Protokoll MBN 2023-11-16 sid 1.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-11-20

Paragrafer: §146-170

Anslaget: 2023-11-22

Tas ner: 2023-12-15

Sista dag att överklaga: 2023-12-14

Protokoll.pdf

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2023-11-13

Paragrafer: §§ 176-203

Anslaget: 2023-11-22

Tas ner: 2023-12-14

Sista dag att överklaga: 2023-12-13

Protokoll, KF 2023-11-13.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2023-11-21

Paragrafer: 201-202, övriga paragrafer justeras i ordinarie protokoll

Anslaget: 2023-11-22

Tas ner: 2023-12-13

Sista dag att överklaga: 2023-12-12

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2023-11-16

Paragrafer: 102 - 120

Anslaget: 2023-11-21

Tas ner: 2023-12-12

Sista dag att överklaga: 2023-12-11

Protokoll-2023-11-16.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2023-11-15

Paragrafer: §§ 81 - 89

Anslaget: 2023-11-17

Tas ner: 2023-12-12

Sista dag att överklaga: 2023-12-11

Protokoll PLEX231115.pdf

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2023-11-16

Paragrafer: § 202-203

Anslaget: 2023-11-17

Tas ner: 2023-12-09

Sista dag att överklaga: 2023-12-08

Protokoll MBN 2023-11-16 § 202-203 sid 1.pdf

Beslutande organ: Samordningsförbundet Uppsala län

Datum för sammanträde: 2023-10-19

Paragrafer: §§ 43 - 55

Anslaget: 2023-11-09

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2023-12-01

Protokoll FS 2023-10-19, signerat.pdf

Övriga anslag

Kungörelse avseende fordonsflytt

Datum för fordonsflytt: 15-11-23 Regnr: OINDENTIFIERBAR Fabrikat: Släpvagn Ursprunglig uppställningsplats: Barkangatan Information om anslaget Fordon som är felparkerade eller som stör ordning och säkerhet kan flyttas av Trafikverket, polisen eller kommunen. Beslutet har fattats med stöd av Lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129) samt Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS1982:198). Är ägare av fordonet inte känd när en (1) månad förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen. Besluten går inte att överklaga. Vid frågor kontakta trafik@enkoping.se

Anslaget: 2023-11-17

Tas ner: 2023-12-17

Kungörelse avseende fordonsflytt

Datum för fordonsflytt: 15-11-23 Regnr: OINDENTIFIERBAR Fabrikat: Släpvagn (husvagn) KAFI Ursprunglig uppställningsplats: Barkangatan Information om anslaget Fordon som är felparkerade eller som stör ordning och säkerhet kan flyttas av Trafikverket, polisen eller kommunen. Beslutet har fattats med stöd av Lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129) samt Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS1982:198). Är ägare av fordonet inte känd när en (1) månad förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen. Besluten går inte att överklaga. Vid frågor kontakta trafik@enkoping.se

Anslaget: 2023-11-17

Tas ner: 2023-12-17

Kungörelse avseende fordonsflytt

Datum för fordonsflytt: 15-11-23 Regnr: BLS384 Fabrikat: Släpvagn (husvagn) Solifer Artic 450 Ursprunglig uppställningsplats: Barkangatan Information om anslaget Fordon som är felparkerade eller som stör ordning och säkerhet kan flyttas av Trafikverket, polisen eller kommunen. Beslutet har fattats med stöd av Lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129) samt Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS1982:198). Är ägare av fordonet inte känd när en (1) månad förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen. Besluten går inte att överklaga. Vid frågor kontakta trafik@enkoping.se

Anslaget: 2023-11-17

Tas ner: 2023-12-17

Samråd om planprogram för Aros Park - Sneby

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott har vid sammanträde 2023-11-15 beslutat om samråd för rubricerat planprogram enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen. Granskningstid: 2023-12-06 – 2024-01-30 Beskrivning av förslaget Planprogrammet för nytt verksamhetsområde Aros Park – Sneby, omfattar dels det i fördjupad översiktsplan för Enköpings stad (FÖP 2040) utpekade framtida verksamhetsområdet Sneby, dels det angränsande området som sedan 2011 varit planlagt för motorbana (Aros Park). Ursprunget till programmet är att markägarna i den södra delen visat intresse för planläggning samtidigt som intressenterna för motorbanan ändrat inriktning från traditionell motorsport till en mindre testbana i anslutning till ett teknikutvecklingsområde och logistiknav. Ur kommunalt perspektiv finns behov av utökad planberedskap för verksamhetsmark. Totalt bedöms området på sikt kunna inrymma över 5000 arbetsplatser i olika verksamheter. Genom planprogrammet tas ett samlat grepp på det 200 hektar stora området med ambitionen att hitta rätt plats för rätt funktion utifrån befintliga förutsättningar och oberoende av dagens fastighetsgränser. Baserat på planprogrammet kommer området sedan att planläggas etappvis genom separata detaljplaneprocesser. Var kan jag läsa mer? Planprogramsförslaget finns under granskningstiden tillgängligt hos kommunens Kontaktcenter, Kungsgatan 39 samt på kommunens webbplats: www.enkoping.se/planer. Synpunkter på förslaget skickas till detaljplan@enkoping.se eller till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Strategisk planering, 745 80 Enköping, senast den 30 januari 2024. Vad händer sen? Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas av Enköpings kommun. Förslaget revideras sedan för att därefter tas upp för beslut om godkännande i kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott. Baserat på det godkända planprogrammet inleds därefter detaljplaneprocesser för områdets olika etapper. Upplysningar lämnas av Tobias Viberg, planarkitekt, tel. 0171-62 62 84.

Anslaget: 2023-12-06

Tas ner: 2024-01-06