Års­redovisning

I kommunens årsredovisning för 2023 kan du läsa vad kommunen gjort föregående år, mål vi uppnåt och vad resultatet blev av den budget vi hade.

Förord av Peter Book

Verksamhetsåret 2023 har fortsatt präglats av oro i vår omvärld. Förutom det fortsatta angreppskriget från Ryssland mot ett fritt demokratiskt Ukraina har oron i Mellanöstern tagit ny fart. I Asien fortsätter Kina sina hotfulla uttalanden mot Taiwan. All denna oro påverkar fortfarande, på olika sätt, världsekonomin. Sveriges inträde som medlem i Nato, vilket också kommer att påverka Enköping. Vi har Försvarsmakten och en garnison inom stadsgränsen. Försvarsmaktens närvaro och den ökande hotbilden leder till ett ökat behov av samarbete och en förståelse för varandras uppdrag.

Kommunsektorns ekonomi påverkas fortfarande av inflation, högre pensionskostnader samt ökande räntekostnader. Årets positiva resultat på 142 miljoner kronor gör att vi, trots oron, står rustade att ta oss an ett betydligt tuffare 2024. Det är också glädjande att vi har uppnått ett överskott på 3,7 procent de senaste fyra åren, vilket gör oss väl rustade inför kommande investeringsbehov. Trots det goda resultatet kommer vi behöva se över våra verksamheter, arbeta smartare samt minska våra kostnader.

Den av kommunfullmäktige antagna långsiktiga planen har en tydlig målbild: trygghet skapar vi tillsammans. Trygga människor visar tillit, stöttar varandra och bidrar till en hållbar framtid tillsammans. Trygg är den som kan lita på att få stöd och hjälp i livets olika skeden, slipper vara rädd för olyckor och brott och lever i ett väl fungerande samhälle. Trygghet skapas när vi lever ett självständigt liv och är vårt allra bästa jag, samtidigt som vi känner samhörighet och stolthet i en jämlik och inkluderande omgivning. Målbilden har alla förvaltningar och nämnder nu att arbeta med under 2024 och kommande år.

När vi stänger 2023 års böcker inleds i samma stund ett arbete framåt med ett växande Enköping, om än i en lugnare takt än under de senaste åren. Vi har en hög planberedskap och står redo när konjunkturen vänder. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med kommunens tjänstepersoner och förtroendevalda för att utveckla kommunens platsvarumärke. Ett annat viktigt utvecklingsområde är också att de som kommer i kontakt med politiker och tjänstepersoner ska få ett stärkt förtroende för kommunen.

Några särskilt viktiga händelser under 2023:

 • Kommunfullmäktige antog en ny styrmodell och en ny långsiktig plan för mandatperioden.
 • Vi antog anbud om ett nytt avloppsreningsverk med modern teknik.
 • Första spadtaget för det nya kommunhuset togs.

Jag vill också tacka alla tjänstepersoner och förtroendevalda för era insatser och ert engagemang under 2023.

Peter Book, kommunstyrelsens ordförande (M)

Sammanfattning

Positivt resultat för kommunkoncernen

Resultatet för kommunkoncernen, vilket omfattar Enköpings kommun, AB Enköpings hyresbostäder, ENA Energi AB och kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo uppgick till 110 miljoner kronor varav exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar står för 107 miljoner kronor.

Överskottet beror främst på kommunens positiva resultat motsvarande 142 miljoner kronor, vilket förklaras främst av exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar, men även ökade skatteintäkter, lägre elkostnader samt elstöd som vägts upp av underskott i några nämnder samt ENA Energi AB:s negativa resultat.

ENA Energi AB redovisade ett negativt resultat på 21 miljoner kronor vilket är 34 miljoner kronor lägre än budget. Det förklaras främst av ökade bränslekostnader och minskade intäkter till följd av bland annat lägre elpriser. Enköpings kommuns moderbolag AB visade på ett positivt resultat på 15 miljoner kronor vilket var en ökning från budgeten med 23 miljoner kronor där förbättringen består bland annat av en utdelning från ENA Energi AB på 21 miljoner kronor. AB Enköpings hyresbostäder redovisade ett positivt resultat på 20 miljoner kronor, en försämring med 3 miljoner kronor från budgeten. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo redovisade ett negativt resultat på 6 miljoner kronor, en försämring på 6 miljoner kronor gentemot budgeten.

Kommunkoncernens låneskuld

Kommunkoncernens totala utfall för investeringar inklusive investeringsbidrag för 2023 var 827 miljoner kronor vilket motsvarar 70 procent av budgeten och ger en avvikelse med 350 miljoner kronor från investeringsbudgeten som uppgick till 1 177 miljoner kronor. Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar behöver finansieras. Skulden uppgick per 31 december 2023 till totalt 5 549 miljoner kronor, vilket är en ökning med 460 miljoner kronor under 2023. Det är AB Enköpings hyresbostäder och Enköpings kommun som har den största andelen av låneskulden. Sedan 2019 har låneskulden ökat med 1 370 miljoner kronor eller 43 procent vilket är i genomsnitt en ökning med 9 procent per år.

Under 2023 försvagades samtliga sektorers köpkraft som en följ av pris- och ränteuppgångar. Hushållens effekt mildrades dock av att de använde sparande för att klara sig och effekten av räntehöjningarna blev därför fördröjda. Dock spår SKR att inflationen kommer falla ner till cirka 2,3 procent under 2024 från att ha hamnat på 6,0 procent för 2023 och SKR spår även att Riksbanken kommer sänka styrräntan med 1,0 procent så den landar på 3,0 procent i slutet av 2024.

Befolkningen fortsätter att öka i Enköping

Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att växa och antalet invånare ökade under 2023 med 444 personer eller 0,93 procent, vilket är en ökning av tillväxten med 85 personer jämfört med 2022.

Kommunens mål

Den sammantagna bedömningen är att majoriteten av kommunfullmäktiges verksamhetsmål bedöms ha en utveckling förenlig med målbild 2023. Av de 20 verksamhetsmålen bedöms 7 mål vara uppnådda, 12 mål bedöms delvis uppnådda och ett mål bedöms inte vara uppnått.

Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts baserat på den sammantagna måluppfyllelsen från de 3 finansiella målen, de 20 verksamhetsmålen inom kommunens 6 uppgifter och de 4 medarbetarmålen.

Så fördelas pengarna

Här kan du se hur pengarna fördelades mellan kommunens verksamheter 2023:

 • För- och grundskola: 37,3 procent
 • Vård och omsorg: 23,6 procent
 • LSS-verksamhet: 10,5 procent
 • Gymnasieskola och vuxenutbildning: 8,5 procent
 • Individ- och familjeomsorg: 8,1 procent
 • Infrastruktur: 3 procent
 • Kultur och fritid: 5,2 procent
 • Räddningstjänst: 1,5 procent
 • Politisk verksamhet: 1,2 procent
 • Övrig verksamhet: 0,7 procent
 • Miljö- och hälsoskydd: 0,5 procent

Totalt: 100 procent

Läs hela årsredovisningen

För att läsa hela kommunens årsredovisning kan du ladda ner vår pdf. Om du vill ha den i ett annat format kan du kontakta kommunens kontaktcenter.