Ortsanalyser

Ortsanalyserna i Enköpings kommun är ett sätt att arbeta för att få större kunskap om de mindre orterna.

Dialogen i fokus

Arbetet med ortsanalyser bygger mycket på att ha en dialog med invånarna i form av stormötet, kontakt- och referensgrupper. Ortsanalyserna kommer att användas i en framtida uppdatering av översiktsplanen.

Metoden att arbeta med ortsanalys som ett planeringsverktyg har vuxit fram sedan 1980-talet. Arbetssättet innebär att ett stort fokus läggs på dialog med invånarna och det sociala livet på och i närheten av orten. Därmed kan kommunen få ett en sammanhållen syn på ortens förutsättningar och utveckling.

Resultatet av arbetet och dialogen är ett dokument - en “ortsanalys” - som beskriver en orts historia, nuläge och framtid. Den kommer även att beskriva ortens identitet, styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter.

Resultatet ska sedan användas när översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner ska uppdateras.

Gemensam framtidsbild

Med ortsanalysen kan kommunen tillsammans med föreningar, företagare och allmänhet ta fram en framtidsvision för kommunens mindre orter. Det gör att alla aktörer lättare kan “dra åt samma håll” och skapa en positiv utveckling för orten.

Ortsanalyser a-ö