Översiktsplan

Översiktsplanerna är kommunens övergripande styrdokument för hur den fysiska planeringen ska se ut.

Foto på Enköping stad ovanifrån. På bilden syns bland annat Stora torget, Paushuset, Idrottshuset och Korsängsfältet. Utöver det syns många byggnader som står i centrala Enköping.

Viktig källa till kunskap

Översiktsplaneringen är kommunens övergripande styrinstrument för den fysiska planeringen. Den översiktliga planeringen kan bestå av en rad olika processer och dokument som tillsammans styr hur kommunen ska utvecklas. Till viss del innehåller den visioner och framtidsbilder för kommunen.

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta. Det är kommunstyrelsen som har ansvaret för den översiktliga planeringen.

Kommunens främsta handlingsprogram

Överiktsplanerna ska fungera som stöd i det dagliga arbetet med bland annat hur mark och vatten ska användas, hur vi ska hushålla med naturens resurser samt hur hänsyn till människors säkerhet och hälsa ska tas.

När vi tar beslut om planläggning och var det ska byggas måste vi ta hänsyn till en rad olika intressen samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Här fungerar översiktsplaner som en viktig källa till kunskap.

Mer information