Aros Park i Sneby

Kartbild över Aros park. En stor cirkel på kartan pekar ut var Aros Park ligger.

Den blåa inramningen markerar ungefärligt område för projektet. Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2023)

En innovativ teknikpark på 200 hektar med område för verksamhet- och logistiketableringar.

Fakta

 • Status: Förslag
 • Vad det ska bli: Logistik och mobilitetspark, motorbana, kontor, industri
 • Markägare: Aros Property Development med flera
 • Fastighetsbeteckning: Sneden 1:5 med flera

Om projektet

Planprogrammet för nytt verksamhetsområde Aros Park – Sneby, omfattar dels det i fördjupad översiktsplan för Enköpings stad (FÖP 2040) utpekade framtida verksamhetsområdet Sneby, dels det angränsande området som sedan 2011 varit planlagt för motorbana (Aros Park).

Ursprunget till programmet är att markägarna i den södra delen visat intresse för planläggning samtidigt som intressenterna för motorbanan ändrat inriktning från traditionell motorsport till en mindre testbana i anslutning till ett teknikutvecklingsområde och logistiknav. Ur kommunalt perspektiv finns behov av utökad planberedskap för verksamhetsmark på sikt.

Genom planprogrammet tas ett samlat grepp på det 200 hektar stora området med ambitionen att hitta rätt plats för rätt funktion oberoende av dagens fastighetsgränser. I detta sammanhang finns en fördel med planprogram för helheten eftersom Trafikverket parallellt arbetar med en vägplan för riksväg 55 och avser bygga om den till en 2+1-väg under andra halvan av 2020-talet.

Teknikutvecklingsområde

Den nya parken kan skapa 5 000–7 000 nya arbetstillfällen i kommunen och är en satsning med fokus på hållbarhet och innovation.

Tidplan

Samråd sker över årssikftet 2023/2024 och planprogrammet beräknas vara klart under 2024. Detaljplaner kommer därefter tas fram etappvis.

Det här händer just nu

Kommunen har tagit fram ett förslag till planprogram för området, baserat på utredningar och hållbarhetsinriktningar som arbetats fram under 2023. För att få in synpunkter skickades förslaget ut för samråd med berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar.

Vad händer nu?

Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommit in under samrådet. Förslaget kommer därefter att revideras innan det kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott tar ställning till om planprogrammet ska godkännas.

Baserat på det godkända planprogrammet inleds därefter detaljplaneprocesser för områdets olika etapper.

Planprocessen

 1. Planprogram samråd

 2. Planprogram godkännande

Läs mer om planprocessen

Så kan det se ut

Karta

Det här har hänt tidigare

 • Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2023-11-15 (§ 87) att planprogramsförslaget skulle skickas på samråd.
 • Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2022-06-09 (§ 50) att ett planprogram ska tas fram för området inför kommande detaljplaneprocesser.

Handlingar

Fler handlingar

Det finns, förutom ovan handlingar, ett antal underliggande utredningar tillgängliga att ta del via förfrågan eller nedladdning av zip-fil:

 • Naturvärdesinventering
 • Artskyddsutredning (groddjur)
 • Arkeologisk utredning
 • Trafikutredning
 • Riskutredning
 • Dagvattenutredning

Kontakt

Tobias Viberg
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Johanna Appeltofft (projektets genomförande och ekonomi)
E-post: exploatering@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Mer information