Sankt Ilian 36:2 med flera, Beckasinen

Kartbild över centrala Enköping. Ett område är markerat med blå ram. Det området är det som texten pratar om.

Den blåa inramningen markerar ungefärligt område för projektet. Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2023)

Markägaren vill bygga bostäder med inslag av handel och verksamheter inom fastigheterna.

Fakta

  • Status: Granskning
  • Vad det ska bli: Bostäder och handel
  • Markägare: Privatägt
  • Fastighetsbeteckning: Sankt Ilian 36:10, 36:7 och 36:2

Om projektet

Markägarna vill bygga bostäder och lokaler med inslag av handel och andra verksamheter. För att det ska vara möjligt behöver kommunen undersöka om det är lämpligt.

Granskning

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter skickades det ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla synpunkter som kom in under samrådet i en samrådsredogörelse. Utifrån synpunkterna har kommunen gjort vissa ändringar i förslaget.

Det nya förslaget skickas nu åter till berörda på remiss, så kallad granskning. Den som är intresserad av detaljplanen kan även ladda ner granskningshandlingarna längre ner på den här sidan.

Planprocessen

  1. Planbesked

  2. Samråd

  3. Granskning

  4. Antagande

  5. Laga kraft

Läs mer om planprocessen

Karta

Skicka in dina synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka dem senast 2 juni 2024 till "Verksamhet för strategisk planering", antingen via e-post eller via brev.

E-post: detaljplan@enkoping.se

Postadress: Enköpings kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Verksamhet för strategisk planering, 745 80 Enköping

Vem får yttra sig?

Alla får yttra sig och synpunkterna blir en del av underlaget för politikerna när de ska fatta beslut i frågan. De som bor intill gränsen till, eller inom planområdet har rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Det förutsätter att man har lämnat in synpunkter under samrådet eller granskningen.

Vad händer sen?

Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommer in under granskningen. Vid behov kommer kommunen ändra förslaget utifrån synpunkterna. Kommunfullmäktige tar sedan ställning till om planen ska antas.

Handlingar

Granskningshandlingar

Utredningar (uppdaterade) 

Samrådshandlingar

Utredningar

Beslut

Kontakt

Domagoj Lovas, planarkitekt
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00