Grindvägen i Kolarvik

Kartbild över Kolarvik och Sjöängarna. En blå cirkel pekar ut Grindvägen i Kolarvik på kartan.

Den blåa inramningen markerar ungefärligt område för projektet. Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2023)

Kommunen kommer att se över byggrätterna för området. Arbetet görs parallellt med planering för att ansluta området Kolarvik till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Fakta

  • Status: Förslag
  • Vad det ska bli: Ändring av detaljplan
  • Markägare: Enköpings kommun
  • Fastighetsbeteckning: Lidingby 7:7 med flera

Om projektet

Kommunen planerar för att ansluta området till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det beräknas kunna ske 2024/2025. För området gäller en detaljplan från 1969, Byggnadsplan 35.

Parallellt med planeringen för kommunalt VA kommer kommunen att genom så kallad ändring av detaljplan se över planbestämmelserna som reglerar hur mycket som får byggas inom respektive fastighet kan ändras så att fastighetsägarna i området får bygga mer. På motsvarande sätt har kommunen utökat byggrätten i områdena Skogsbo-Bredsand och Ryssbo-Prinsbo i samband med VA-utbyggnad.

Ändringen av planens byggrätt skall vara klart i samband med att området kan kopplas på kommunala VA-nätet, det vill säga preliminärt år 2024. Hur stor den nya byggrätten blir skall utredas under planarbetet. Tills dess planen är ändrad gäller nuvarande planbestämmelser.

Det här händer just nu

Kommunen har tagit fram ett förslag till ändring av gällande detaljplan. För att kommunen ska få in synpunkter skickas ändringsförslaget ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Den som är intresserad av planändringen kan även ladda ner samrådshandlingarna längre ner på den här sidan.

Skicka in synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka dem senast 13 december 2023 till Strategisk planering, antingen via E-post eller via brev.

E-post

detaljplan@enkoping.se

Adress

Enköpings kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Strategisk planering, 745 80 Enköping

Vem får yttra sig?

Alla får yttra sig och synpunkterna blir en del av underlaget för politikerna när de ska fatta beslut i frågan. De som bor intill gränsen till, eller inom planområdet har rätt att överklaga beslutet om att anta planändringen. Det förutsätter att man har lämnat in synpunkter under samrådet eller granskningen.

Vad händer sen?

Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommer in under samrådet. Då kan det innebära att kommunen behöver ändra förslaget. Det nya förslaget skickas sedan på nytt till berörda för en ny remissrunda, så kallad granskning. Kommunstyrelsen tar sedan ställning till om planen ska antas.

Planprocessen

  1. Planbesked

  2. Samråd

  3. Granskning

  4. Antagande

  5. Laga kraft

Läs mer om planprocessen

Karta

Det här har hänt tidigare

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2023-08-23 att inleda en planprocess för att ändra detaljplanen för Lidingby 7:7 m.fl.

Handlingar

Kontakt

Martin Eriksson, planarkitekt
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00