Gymnastikhuset i Enköping

Kartbild över centrala Enköping. En liten cirkel på kartan pekar ut var Gymnastikhuset ligger.

Den blåa inramningen markerar ungefärligt område för projektet. Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2023)

En ny detaljplan ska tas fram för Gymnastikhuset för att byggnaden ska få en långsiktig användning.

Fakta

  • Status: Ska utredas
  • Vad det ska bli: Hyreslokaler
  • Markägare: Enköpings kommun
  • Fastighetsbeteckning: Centrum 34:3 och 34:4

Om projektet

Gymnastikhuset har renoverats utvändigt och är idag i behov av en invändig renovering för att sedan kunna hyras ut. För att kunna hyra ut behövs en ny detaljplan, då nuvarande detaljplan endast möjliggör bostäder. 

Det här händer just nu

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter skickades förslaget ut för samråd med berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar. 

Vad händer nu? 

Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommer in under samrådet. Då kan det innebära att kommunen behöver ändra förslaget. Det nya förslaget skickas sedan på nytt till berörda för en ny remissrunda, så kallad granskning. Kommunstyrelsen tar sedan ställning till om planen ska antas.

Planprocessen

  1. Planbesked

  2. Samråd

  3. Granskning

  4. Antagande

  5. Laga kraft

Läs mer om planprocessen

Karta

Det här har hänt tidigare

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2022-09-27 att inleda en planprocess för Centrum 34:3 och 34:4, Gymnastikhuset.

Efter ett beslut från tekniska nämnden i september 2019 köptes Gymnastikhuset tillbaka från AB Enköpings hyresbostäder (EHB) som har förvärvat fastigheterna sedan 2013.

Kontakt

Amanda Andersson
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00