Rymningen i centrala Örsundsbro

Kartbild över centrala Örsundsbro. En liten blå cirkel på kartan pekar ut var rymningen ligger.

Den blåa inramningen markerar ungefärligt område för projektet. Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2022)

Fastighetsägaren vill ersätta befintlig radhusbebyggelse med nya bostäder.

Fakta

  • Status: Ska utredas
  • Vad det ska bli: Nya bostäder
  • Vem som bygger: EHB
  • Markägare: Enköpings kommun
  • Fastighetsbeteckning: Rymningen 22:10

Om projektet

Idag har fastighetsägaren EHB 14 enplans radhuslägenheter som uppfördes 1970 inom fastigheten. EHB önskar ersätta de befintliga lägenheterna med ny bostadsbebyggelse som innebär en förtätning på platsen, det vill säga att fler bostäder kan byggas än vad som finns i nuläget.

För att göra detta krävs en ny detaljplan. En planprocess har därför inletts för att pröva om detta är en lämplig utveckling. Under planprocessen kommer undersökas hur stor bebyggelse som kan tillåtas på platsen.

Det här händer just nu

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Arbetet som görs mellan planbesked och samråd är den mest omfattande delen av planprocessen och kan därför ta lite tid. När kommunen har tagit fram ett förslag kommer det att finnas att ladda ner på den här sidan.

Planprocessen

  1. Planbesked

  2. Samråd

  3. Granskning

  4. Antagande

  5. Laga kraft

Läs mer om planprocessen

Karta

Det här har hänt tidigare

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2022-09-15 att inleda en planprocess för Rymningen 22:10 i Örsundsbro.

Handlingar

Kontakt

Karin Komstadius, planarkitekt
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00