Stadsdelen Lillsidan

Illustration över hur ett område i nya Lillsidan skulle kunna se ut. Flervåningsbyggnader i ljust trä och vit färg syns bland grönstråk med träd och gräs. Även vägar och trottoarer finns med i illustrationen.

Mellan entrén från E18 och centrum planeras för flera nya bostadskvarter inom Lillsidan, med plats för runt 900 nya bostäder, service och upplevelser.

Fakta

 • Status: Byggnation pågår
 • Byggstart: 2022
 • Klart: Etappvis färdigställande 2023-2030
 • Vad det ska bli: Bostäder, handel förskola
 • Vem som bygger: Magnolia, Sveaviken Bostad, Vernum Fastigheter
 • Markägare: Privata fastighetsägare

Om projektet

Dagens industriområde nära stadskärnan kommer genomgå en omvandling och fyllas med bostäder - hyresrätter, bostadsrätter och radhus - i olika utseenden. I området kommer det också finnas handel och förskola. Stadsdelen kommer bli en brygga mellan de västra stadsdelarna och centrum.

Hållbar stadsdel nära grönområden och kulturutbud

Stadsdelens närhet till Doktor Westerlunds gata, centrum och Gustav Adolfs plan finns det mycket goda förutsättningar att resa och röra sig hållbart med buss, cykel eller till fots. Här kommer det byggas radhus, hyresrätter, bostadsrätter och förskola vilket innebär möten för människor i alla åldrar och skeden av livet.

Bostäder, handel, förskola och omvårdnadsboende

Den nya stadsdelen kommer innehålla:

 • 900 bostäder i form av hyresrätter, bostadsrätter och radhus i olika utformning
 • Ny förskola
 • Olika former av handel

Kvarteret Beckasinen

Kvarteret Beckasinen utgör det sista kvarteret som planeras för bostäder och lokaler i anslutning till Doktor Westerlunds gata och Långgatan. Kvarterets övergång från industri till bostadskvarter föreslås ske med sex flerbostadshus med omkring 250 lägenheter och två väldimensionerade bilfria bostadsgårdar med platser för lek och vistelse.

Det här händer just nu

 • Kvarteret med ICA och lägenheter färdigställs just nu. ICA-butiken är klar, samt lägenheterna närmast ICA. Fler lägenheter kommer att färdigställas söder om kvarteret.
 • I kvarteret söder om Dr Westerlundsgata/intill Polgatan pågår byggnation. Planeras vara färdigställt under 2024.
 • Kvarteret Mejeriet har en färdig detaljplan. Idag oklart när det blir byggstart.

Vi vill gå från industrikvarter till ett varierat bostadsområde och knyta ihop de västra stadsdelarna med centrum.

Ulrika Ornbrant, ordförande kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Så kommer det att se ut

En illustration som visar bostadshus, en ica-butik, och en parkering där det finns bilar och människor.

Visionsbild: Magnolia Bostad och Liljewall Arkitekter.

Hur området såg ut innan bebyggelsen.

Hur området kommer att se ut när allt är klart.

Karta