Stationsstaden – en del av klimatneutrala Myran

Järnvägen med huskroppar och träd bakom, sett snett från ovan. Även stationshuset är utritat.

Illustration av hur Stationsstaden kan komma att se ut.

Stationsstaden är en förvandling av ett industri- och parkeringsområde till en trevlig och trygg stadsmiljö med blandat innehåll.

Fakta

 • Status: Förslag
 • Byggstart: Första etappen 2025
 • Klart: Sista etappen 2040
 • Vad det ska bli: Stationsstaden är en förvandling av ett industri- och parkeringsområde till en trevlig och trygg stadsmiljö med blandat innehåll
 • Vem som bygger: Olika privata fastighetsägare och Enköpings kommun
 • Markägare: Olika privata fastighetsägare och Enköpings kommun

Om projektet

Ny bebyggelse, torg, parker och gång- och cykelstråk målar det idag gråa området i nya färger. Med mer och ny grönska blir Stationsstaden en del av parkstaden Enköping och ett välkomnande ansikte utåt. Med nya trygga gator och offentliga miljöer skapar vi plats för gång-, cykel- och kollektivtrafik och tar tillvara det unika läget i staden på ett ansvarfullt och hållbart sätt.

Med ny bebyggelse i form av bostäder, verksamheter, kontor och handel kan fler människor få möjlighet att bo, och företag att etablera sig, i direkt anslutning till resecentrum.

Området har fått namnen Stationsstaden för att markera att resecentrum och kollektivtrafiken är högt prioriterad i utvecklingen av stadsdelen.

Stationsstaden är en del av klimatneutrala Myran.

Ny entré till resecentrum och staden

Mellan de nya husen och kvarteren i Stationsstaden föreslås nya gång- och cykelstråk, torg, parker och aktivitetsytor. Ett nytt torg framför norra mynningen av gångtunneln skapar en ny entrén till resecentrum och staden.

Nya mötesplatser och parkmiljöer

Framför den gamla och vackra magasinsbyggnaden skapas en ny mötesplats för olika aktiviteter och kultur. Runt dammarna som redan finns i området anläggs nya parkmiljöer samtidigt som vi tar till vara den natur och de pollinerande insekterna som finns i Förbiparken och skogsområdet.

Östra Järnvägsgatan blir gångfartsområde

Östra Järnvägsgatan kommer bli huvudstråket genom området och utformas som gångfartsområde med ny grönska, dagvattenhantering och platser som kantar gatan. Här samsas bilar med gående- och cyklister i gångfartshastighet.

Mobilitetshus underlättar för trafiken

För att kunna skapa en stadsdel där det är tryggt och trevligt att gå och cykla så samlas bilparkering för boende och arbetsplatser i så kallade mobilitetshus i områdets ytterkanter. Ett mobilitetshus är ett parkeringshus för bil och cykel men som också inrymmer fler tjänster till exempel bilpool, cykelpool, leveransskåp med mera.

Att bygga parkering i hus med flera våningar, istället för att ha bilar utspridda på marken, gör att övrig mark kan omvandlas till nya byggnader, parker och torg. Att mobilitetshusen ligger i områdets ytterkanter gör att få bilar behöver ta sig in i gångfartsområdena.

Se en film med visualisering av Stationstaden

Handlingar

Det här händer just nu

Ett planprogram har tagits fram för Stationsstaden. Planprogrammet beskriver hur områden kan utvecklas och vad som är viktigt att tänka på i den fortsatta planeringen. Fram till 31 mars 2024 har vi haft samråd kring planprogrammet där Enköpings kommun samlar in tankar och idéer från så väl myndigheter, organisationer och invånare. 

Vad händer sen?

När vi fått in alla synpunkter på planprogram för Stationsstaden kommer förslaget vidareutvecklas. Sedan är det redo att antas politiskt.  

Nästa steg i planeringen blir då att ta fram detaljplaner för etapp 1. Det beräknas genomföras under 2024. Ungefärlig byggstart för etapp 1 beräknas bli runt 2025/2026. 

Planprocessen

 1. Planprogram samråd

 2. Planprogram godkännande

Läs mer om planprocessen

Visionsskiss

Karta som visar vad som ska byggas på vilka markytor på stadsdelen Stationsstaden.

Bilden är en visionsskiss och inte det färdiga resultatet. Klicka på bilden för att förstora.

Karta

Det här har hänt tidigare

 • För att konkretisera vilka hållbarhetsmål som måste uppnås för Myran togs ett Hållbarhetsprogram fram under 2022. Dessa mål har legat till grund för planprogrammet för Stationsstaden.
 • 2020 skrev dåvarande kommunstyrelseordförande på Enköpings första klimatkontrakt inom innovationsprogrammet Viable city. I kontraktet står att Myran ska vara Enköpings testbädd för hållbar och klimatneutral stadsutveckling.
 • 2019 medverkade Enköpings kommun i den europeiska arkitekttävlingen Europan med Myran som tävlingsområde. Det vinnande arkitektteamets förslag heter Root city och har legat till grund för det arbete som skett sedan dess.
 • 2018 slogs utvecklingsinriktningen för Myran från 2016 fast i den fördjupade översiktsplanen för Enköpings stad. Översiktsplanen är det första formella steget i den fysiska planeringen.
 • 2017 ansökte tre fastighetsägare inom Stationsstaden om planbesked för att få ta fram nya detaljplaner för sina fastigheter. Plan-, mark- och exploateringsutskottet ställde sig positiva till detta och beslutade att ett planprogram ska inleda arbetet.
 • Redan 2016 togs ett utvecklingsprogram för Myran fram vilket slog fast att det stationsnära läget vid resecentrum är viktigt att ta tillvara. Utvecklingsprogrammet föreslog nya bostäder och arbetsplatser i området

Kontakt

Isabell L. Eklund, projektledare stadsutveckling 
E-post: isabell.eklund@enkoping.se

Johanna Appeltofft, exploateringsingenjör
E-post: johanna.appeltofft@enkoping.se